Besluit van 22 augustus 1997, houdende regels inzake de opleiding tot en de deskundigheid van de tandprotheticus (Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied tandprotheticus)

Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied tandprotheticus

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 juni 1997, CSZ/BO-978516;
Gezien het advies van de Raad voor de beroepen in de individuele gezondheidszorg (adviezen van 8 juli 1994 en 4 oktober 1996);
De Raad van State gehoord (advies van 24 juli 1997, No. W13.97.0346);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 augustus 1997, CSZ/BO-9712646;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§

1

Begripsbepaling

Artikel

1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a.

    opleidingsinstelling: een rechtspersoon die een organisatorisch verband in stand houdt dat een opleiding tot tandprotheticus verzorgt;

  • b.

    studiepunt: veertig uren studie;

  • c.

    studielast: het aantal studiepunten per opleidingsonderdeel.

§

2

Titel

Artikel

2

Het recht tot het voeren van de titel van tandprotheticus is voorbehouden aan degene aan wie een getuigschrift is uitgereikt waaruit blijkt dat betrokkene met goed gevolg het afsluitende examen heeft afgelegd van een opleiding tot tandprotheticus die is gegeven door een door Onze Minister aangewezen opleidingsinstelling.

§

3

Opleiding

Artikel

3

§

4

Deskundigheid

Artikel

4

§

5

Aanwijzing opleidingsinstellingen

Artikel

5

Artikel

6

Artikel

7

§

6

Slotbepalingen

Artikel

8

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel

9

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied tandprotheticus.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij horende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage
Beatrix
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers
De Minister van Justitie, W. Sorgdrager