Besluit van 25 augustus 1997 tot wijziging van het Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995 in verband met de invoering van het jaarverslag

Wijzigingsbesluit Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995 (invoering jaarverslag)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, mw. A.G.M. van de Vondervoort, van 22 mei 1997, nr. FO97/U784;
Gelet op artikel 190 van de Provinciewet en artikel 186 van de Gemeentewet alsmede op artikel 10, tweede lid, van de Wet van 6 juni 1996 tot vaststelling van bedragen in verband met uitkeringen uit het Provinciefonds voor de uitkeringsjaren 1992 en 1993 alsmede wijziging van de Provinciewet, de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de nieuwe comptabiliteitsvoorschriften voor provincies en gemeenten (Stb. 313);
De Raad van State gehoord (advies van 30 juni 1997, No. W04.97.0298);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, mw. A.G.M. van de Vondervoort, van 18 augustus 1997, nr FO97/1087;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL

I

Wijzigt het Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage
Beatrix
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, A. G. M. van de Vondervoort
De Minister van Justitie, W. Sorgdrager