Instelling Commissie Vogelaanvaringen Luchtvaartuigen

De Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Defensie;

Besluiten:

Artikel

1

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

4

De Commissie komt tenminste drie maal per jaar bijeen en tussentijds, zo vaak als daar aanleiding toe bestaat.

Artikel

5

Besluitvorming binnen de Commissie vindt bij voorkeur plaats op basis van consensus. Mocht dit niet bereikt worden dan is een meerderheid van stemmen de basis voor de besluitvorming, waarbij elke deelnemende organisatie één stem mag uitbrengen.

Artikel

6

Het besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 7 mei 1990, nr. LI 3513 wordt hierbij ingetrokken.

Artikel

7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Den Haag
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
A. Jorritsma-Lebbink
De Minister van Defensie,
J.J.C. Voorhoeve