Besluit van 1 september 1997, houdende toekenning van een eindejaarsuitkering aan politie-ambtenaren in 1996, alsmede wijziging van het Besluit bezoldiging politie in verband met de wijziging van enkele salarisbedragen opgenomen in de bijlagen bij dit besluit

Besluit toekenning eindejaarsuitkering aan politie-ambtenaren in 1996

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 30 mei 1997, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Politie, afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid, kenmerk EA97/U1602;
De Raad van State gehoord (advies van 30 juli 1997, no WO4.97.0323);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 18 augustus 1997, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid, kenmerk EA97/2742;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL

I

ARTIKEL

II

Wijzigt het Besluit bezoldiging politie.

ARTIKEL

III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug voor wat betreft artikel II tot en met 1 juli 1996.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage
Beatrix
De Minister van Binnenlandse Zaken, H. F. Dijkstal
De Minister van Justitie a.i., H. F. Dijkstal