Overhevelingsregeling saldi ’Andere Voorzieningen’

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,
Gelet op artikel XX van de Wet van 4 juli 1996, houdende wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, alsmede de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de decentralisatie van de huisvestingsvoorzieningen (Staatsblad 1996, nummer 402);

Besluit:

Artikel

1

Definitie-omschrijvingen

Inkomsten en uitgaven

De in deze regeling bedoelde inkomsten en uitgaven hebben betrekking op de bedragen die de gemeenteraad op grond van artikel 74 van de Wet op het basisonderwijs dan wel artikel 82 van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs zoals deze artikelen luidden op 31 december 1996, ontvangen respectievelijk uitgegeven heeft, voor wat betreft de voorzieningen die behoren bij de programma's van eisen voor:

 • a.

  vervanging en aanpassing meubilair;

 • b.

  technisch onderhoud voor schoolgebouwen;

 • c.

  technische en functieverbeterende aanpassingen voor schoolgebouwen, voorzover deze voorzieningen met ingang van de inwerkingtreding van de decentralisatie van de huisvestingsvoorzieningen zijn opgenomen in de vergoeding voor de materiNle instandhouding.

Salderingsperiode

Onder de in deze regeling bedoelde salderingsperiode wordt verstaan:

 • de periode van 1 augustus 1985 tot 1 januari 1997 voor wat betreft een school voor basisonderwijs;

 • de periode van 1 januari 1988 tot 1 januari 1997 voor wat betreft een school voor speciaal onderwijs, voor voortgezet speciaal onderwijs of voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.

Bijzondere school

De in deze regeling bedoelde bijzondere school betreft een niet door de gemeente in stand gehouden school of nevenvestiging voor basisonderwijs of voor speciaal onderwijs, voor voortgezet speciaal onderwijs of voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voorzover deze is gehuisvest op het grondgebied van de gemeente. School voor (voortgezet) speciaal onderwijs:

Onder een school voor speciaal onderwijs, voor voortgezet speciaal onderwijs of voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs wordt mede verstaan een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.

Schoolgebouw

Onder een schoolgebouw wordt in deze regeling verstaan een voorziening in de huisvesting die is bestemd voor het geven van onderwijs, voorzover deze voorziening in eigendom is bij het bevoegd gezag van een bijzondere school.

Rekenprogramma

Het in deze regeling bedoelde rekenprogramma VUPO betreft het door het Rijk beschikbaar gesteld rekenprogramma Vergoedingen en Uitgaven Primair Onderwijs met bijbehorende handleiding dat bedoeld is om de inkomsten en uitgaven van scholen vast te stellen. Van het programma VUPO maken deel uit:

 • het rekenprogramma VUBO voor scholen voor basisonderwijs;

 • het rekenprogramma VUSO voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

Artikel

2

Vaststelling inkomsten en uitgaven

Artikel

3

Berekeningswijze uitgaven

Artikel

4

Rekenprogramma inkomsten en uitgaven

Artikel

5

Vaststelling saldo

Artikel

6

Uitkering positieve saldo

Indien het in artikel 5 bedoelde saldo Andere Voorzieningen positief is, keert de gemeenteraad dit bedrag aan het desbetreffende bevoegd gezag uit.

Artikel

7

Termijn van vaststelling

Binnen een termijn van zes maanden na ontvangst van het in artikel 4 bedoelde rekenprogramma dient de gemeenteraad zorg te dragen voor vaststelling van het saldo Andere Voorzieningen als bedoeld in artikel 5.

Artikel

8

Hardheidsclausule

Werkelijke uitgaven in verhouding tot normatieve uitgaven

Vervangingspercentage

meer dan 40% maar ten hoogste 70%

70%

meer dan 20% maar ten hoogste 40%

40%

ten hoogste 20%

20%

Artikel

9

Bekendmaking

De regeling zal met de toelichting in de Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel

10

Inwerkingtreding

De regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van de Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is geplaatst.

Artikel

11

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Overhevelingsregeling saldi ’Andere Voorzieningen’.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen, T.Netelenbos