Regeling aanscherping vervoersverboden in toezichtsgebieden varkenspest 1997

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel

1

Artikel

2

De directeur van de Veterinaire Dienst of de inspecteurs-districtshoofden van de Veterinaire Dienst kunnen in bijzondere gevallen namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ontheffing verlenen van artikel 1.

Artikel

3

Aan artikel 3a van de Regeling vervoersverbod vee Venhorst 1997, artikel 3a van de Regeling vervoersverbod vee Best 1997, artikel 4 van de Regeling vervoersverbod vee Nederweert 1997, artikel 4 van de Regeling vervoersverbod vee Soerendonk 1997, artikel 5 van de Regeling vervoersverbod vee Diessen 1997, artikel 5 van de Regeling vervoersverbod vee Dalfsen 1997, artikel 4 van de Regeling uitbreiding vervoersverbod vee Dalfsen 1997, artikel 5 van de Regeling vervoersverbod vee Schoondijke 1997 en artikel 5 van de Regeling uitbreiding vervoersverbod vee Schoondijke 1997 wordt telkens toegevoegd: , mits:

 • a.

  het vervoer naar het bedrijf waar zich het betrokken destructiemateriaal bevindt, alsmede het vervoer naar de destructor geschiedt langs een door de inspecteur-districtshoofd aangewezen route;

 • b.

  de voor dat vervoer gebruikte vervoermiddelen tijdens het vervoer op zodanige wijze zijn afgedekt dat verspreiding van smetstof niet kan plaatsvinden;

 • c.

  de voor dat vervoer gebruikte vervoermiddelen het in artikel 1 omschreven gebied uitsluitend verlaten langs een door de inspecteur-districtshoofd aangewezen plaats;

 • d.

  het betrokken vervoermiddel bij aankomst op en voor vertrek vanaf het bedrijf wordt gereinigd en ontsmet overeenkomstig artikel 5 van de Beschikking ontsmetting motorrijtuigen en aanhangwagens 1976, en

 • e.

  de inzittenden bij het verlaten en het opnieuw betreden van het betrokken vervoermiddel op het bedrijf, bedoeld in onderdeel a, een afdoende reinigings- en ontsmettingsbehandeling ondergaan.

Artikel

4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanscherping vervoersverboden in toezichtsgebieden varkenspest 1997.

Artikel

5

Deze regeling treedt met ingang van 22 september 1997 in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, J.J. vanAartsen

Bijlage

Regelingen zoals genoemd in artikel 1 van de Regeling aanscherping vervoersverboden in toezichtsgebieden varkenspest 1997, op grond waarvan een vervoersverbod voor onder meer varkens geldt:

 • Regeling vervoersverbod vee Venhorst 1997

 • Regeling uitbreiding vervoersverbod vee Venhorst 1998.