Wet van 17 december 1997, houdende regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Kaderwet LNV-subsidies)

Kaderwet LNV-subsidies

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo wij in overweging genomen hebben, dat de totstandkoming van de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht het wenselijk maakt een aantal bestaande wettelijke regels voor de verstrekking van subsidies door Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te vervangen en aan te vullen en zo één wettelijk kader voor deze verstrekking te scheppen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel

1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Artikel

2

Artikel

4

Artikel

5

Onze Minister verstrekt slechts subsidie op grond van een algemene maatregel van bestuur of een ministeriële regeling als bedoeld in artikel 4, tenzij het een subsidie betreft:

Artikel

6

Artikel

7

Artikel

8

Wijzigt de Landinrichtingswet.

Artikel

9

Wijzigt de Boswet.

Artikel

10

Vervallen

Artikel

11

Wijzigt de Wet op de openluchtrecreatie.

Artikel

12

Vervallen

Artikel

13

Het bij of krachtens de in de in de artikelen 8 tot en met 12 van deze wet genoemde artikelen bepaalde blijft van toepassing op subsidies waarvoor de aanvraag is ingediend voor de inwerkingtreding van deze wet.

Artikel

14

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel

15

Deze wet wordt aangehaald als: Kaderwet LNV-subsidies.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministers, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage
Beatrix
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, J. J. van Aartsen
De Minister van Justitie, W. Sorgdrager