Wet van 7 november 2002 tot wijziging van de regels betreffende de verwerking van justitiële gegevens en het stellen van regels met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in persoonsdossiers (Wet justitiële gegevens)

Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is nieuwe regels met betrekking tot het verwerken van justitiële gegevens en het stellen van regels met betrekking tot de verwerking van justitiële gegevens in persoonsdossiers en de verklaring omtrent het gedrag vast te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Titel

1

Definities

Artikel

1

In deze wet en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  justitiële gegevens: bij algemene maatregel van bestuur te omschrijven persoonsgegevens of gegevens over een rechtspersoon inzake de toepassing van het strafrecht of de strafvordering, die in een gegevensbestand zijn of worden verwerkt;

 • b.

  strafvorderlijke gegevens: persoonsgegevens of gegevens over een rechtspersoon die zijn verkregen in het kader van een strafvorderlijk onderzoek en die het openbaar ministerie in een strafdossier of langs geautomatiseerde weg in een gegevensbestand verwerkt;

 • c.

  persoonsdossier: een gestructureerd dossier waarin zijn opgenomen de aan rechterlijke autoriteiten uitgebrachte rapporten over onderzoeken naar het gedrag of de levensomstandigheden van een natuurlijk persoon in verband met tegen hem aanhangige strafzaken, de tenuitvoerlegging van aan hem opgelegde straffen of maatregelen of zijn reclassering;

 • d.

  tenuitvoerleggingsgegevens: persoonsgegevens of gegevens over een rechtspersoon inzake de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen, die in een dossier of een ander gegevensbestand zijn of worden verwerkt;

 • e.

  gerechtelijke strafgegevens: persoonsgegevens of gegevens over een rechtspersoon die zijn verkregen in het kader van het behandelen en beslissen van zaken waarop het Nederlandse strafrecht van toepassing is en die in een gegevensbestand zijn of worden verwerkt;

 • f.

  rechtspersoon: een rechtspersoon als bedoeld in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede de daarmee gelijkgestelde organisaties als bedoeld in artikel 51, derde lid, van het Wetboek van Strafrecht;

 • g.

  justitiële documentatie: een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking hebbende justitiële gegevens die langs geautomatiseerde weg wordt gevoerd;

 • h.

  documentatie persoonsdossiers: een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking hebbende persoonsdossiers die langs geautomatiseerde weg wordt gevoerd of met het oog op een doeltreffende raadpleging van die gegevens systematisch is aangelegd;

 • i.

  persoonsgegeven: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

 • j.

  betrokkene: degene op wie een justitieel, strafvorderlijk, gerechtelijk strafgegeven of een tenuitvoerleggingsgegeven betrekking heeft, of van wie persoonsgegevens in een persoonsdossier zijn verwerkt;

 • k.

  verwerkingsverantwoordelijke: dit is voor:

  • 1°.

   justitiële gegevens en rapporten in een persoonsdossier: Onze Minister;

  • 2°.

   strafvorderlijke gegevens: het College van procureurs-generaal;

  • 3°.

   tenuitvoerleggingsgegevens: Onze Minister dan wel, uitsluitend in de gevallen dat dit uit de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van een specifieke wettelijke taak volgt, het College van procureurs-generaal;

  • 4°.

   gerechtelijke strafgegevens: de gerechten, bedoeld in artikel 2 van de Wet op de rechterlijke organisatie;

 • l.

  verwerker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of een ander orgaan die of dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke justitiële of strafvorderlijke gegevens, gerechtelijke strafgegevens, tenuitvoerleggingsgegevens of persoonsgegevens uit een persoonsdossier, verwerkt. Indien een verwerker in strijd met het bij of krachtens deze wet bepaalde de doeleinden en middelen van de verwerking bepaalt, wordt die verwerker met betrekking tot die verwerking als verwerkingsverantwoordelijke aangemerkt;

 • m.

  verwerking: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot justitiële of strafvorderlijke gegevens, gerechtelijke strafgegevens, tenuitvoerleggingsgegevens of rapporten, of afschriften daarvan, die zijn of worden opgenomen in een persoonsdossier, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, of vernietigen van deze gegevens, rapporten of afschriften daarvan;

 • n.

  afschermen: het markeren van opgeslagen justitiële of strafvorderlijke gegevens, gerechtelijke strafgegevens, tenuitvoerleggingsgegevens of persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken;

 • o.

  gegevensbestand: justitiële documentatie, persoonsdossiers, documentatie persoonsdossiers en elk ander gestructureerd geheel van justitiële of strafvorderlijke gegevens, gerechtelijke strafgegevens of tenuitvoerleggingsgegevens dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd of gedecentraliseerd is, dan wel verspreid op een functioneel of geografisch bepaalde wijze;

 • p.

  inbreuk op de beveiliging: een inbreuk op de beveiliging met de vernietiging, het verlies, de wijziging, de bekendmaking of de ter beschikkingstelling van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte justitiële of strafvorderlijke gegevens, gerechtelijke strafgegevens, tenuitvoerleggingsgegevens of rapporten in persoonsdossiers, tot gevolg;

 • q.

  genetische gegevens: persoonsgegevens met betrekking tot de overgeërfde of verworven genetische kenmerken van een natuurlijke persoon die unieke informatie verschaffen over de fysiologie of de gezondheid van die persoon en die met name voorkomen uit een analyse van een biologisch monster van die persoon;

 • r.

  biometrische gegevens: persoonsgegevens die het resultaat zijn van een specifieke technische verwerking met betrekking tot de fysieke, fysiologische, of gedragskenmerken van een natuurlijke persoon op grond waarvan de eenduidige identificatie van die persoon mogelijk is of bevestigd wordt, zoals afbeeldingen van het gezicht of dactyloscopische gegevens;

 • s.

  gegevens over gezondheid: persoonsgegevens met betrekking tot de fysieke of mentale gezondheid van een natuurlijke persoon, waaronder gegevens over verleende gezondheidsdiensten, waarmee informatie over zijn gezondheid wordt gegeven;

 • t.

  profilering: elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van die gegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met de bedoeling met name aspecten betreffende zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen;

 • u.

  ontvanger: de natuurlijke persoon aan wie of rechtspersoon of overheidsinstantie waaraan justitiële of strafvorderlijke gegevens, gerechtelijke strafgegevens, tenuitvoerleggingsgegevens of afschriften van rapporten uit persoonsdossiers, worden verstrekt;

 • v.

  bevoegde autoriteit: de overheidsinstantie die bevoegd is voor of ieder ander orgaan of iedere andere entiteit met openbaar gezag of openbare bevoegdheden ter voorkoming van, het onderzoek naar, de opsporing van of de vervolging van strafbare feiten, of voor de tenuitvoerlegging van straffen of maatregelen;

 • w.

  derde land: ieder land of gebied dat geen lidstaat is of daarvan geen uitmaakt;

 • x.

  internationale organisatie: een organisatie en de daaronder ressorterende internationaalpubliekrechtelijke organen of andere organen die zijn opgericht bij of op grond van een overeenkomst tussen twee of meer landen;

 • y.

  Onze Minister: Onze Minister van Veiligheid en Justitie;

 • z.

  Autoriteit persoonsgegevens: de autoriteit, bedoeld in artikel 6 van de Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming;

 • aa.

  lidstaat: lidstaat van de Europese Unie die de richtlijn heeft geïmplementeerd;

 • ab.

  richtlijn: richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van het Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad.

Titel

2

De verwerking van justitiële gegevens

Afdeling

1

Algemene bepalingen

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

5

Vervallen

Artikel

6

Justitiële gegevens van verdachten en veroordeelden wegens overtredingen worden vernietigd:

 • a.

  vijf jaar nadat een beslissing om niet te vervolgen is genomen, nadat een einduitspraak als bedoeld in de artikelen 351 en 352 van het Wetboek van Strafvordering is gedaan in verband met een overtreding en in het kader van de overtreding de justitiële gegevens zijn verwerkt of een strafbeschikking wegens een overtreding volledig ten uitvoer is gelegd,

 • b.

  tien jaar nadat een beslissing om niet te vervolgen is genomen, nadat een einduitspraak als bedoeld in de artikelen 351 en 352 van het Wetboek van Strafvordering is gedaan in verband met een overtreding en in het kader van de overtreding de justitiële gegevens zijn verwerkt of een strafbeschikking wegens een overtreding volledig ten uitvoer is gelegd, en daarbij een vrijheidsstraf, vervangende hechtenis daaronder niet begrepen, of een taakstraf is opgelegd, dan wel aan een rechtspersoon een geldboete van de derde categorie of hoger is opgelegd,

 • c.

  twee jaar na het overlijden van betrokkene, of

 • d.

  na het vervallen van het recht tot strafvordering door verjaring.

Artikel

7

Artikel

7a

Artikel

7b

Artikel

7c

De verwerkingsverantwoordelijke maakt in voorkomend geval en voor zover mogelijk een duidelijk onderscheid tussen justitiële gegevens betreffende verschillende categorieën van betrokkenen, zoals:

 • a.

  personen die terzake van een strafbaar feit zijn veroordeeld;

 • b.

  personen die terzake van een strafbaar feit zijn ontslagen van rechtsvervolging;

 • c.

  personen die terzake van een strafbaar feit zijn vrijgesproken.

Artikel

7d

Artikel

7e

Artikel

7f

Afdeling

2

Het verstrekken van justitiële gegevens

Artikel

8

Artikel

8a

Artikel

9

Artikel

10

Artikel

11

Artikel

12

Artikel

13

Artikel

14

Artikel

15

Artikel

16

Artikel

16a

Artikel

17

Voor het verstrekken van justitiële gegevens, als bedoeld in de artikelen 9, 13, 14 en 15, kan een kostenvergoeding worden verlangd die niet hoger mag zijn dan een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vast te stellen bedrag.

Afdeling

3

Rechten van de betrokkene

Artikel

17a

Onze Minister maakt ten minste de volgende informatie toegankelijk voor de betrokkene:

 • a.

  de identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en, in voorkomend geval, van de functionaris voor gegevensbescherming;

 • b.

  de doelen van de verwerking waarvoor de justitiële gegevens zijn bestemd;

 • c.

  het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens, en de contactgegevens van die autoriteit;

 • d.

  de rechten van de betrokkene, bedoeld in de artikelen 18, eerste lid, en 22, eerste en tweede lid.

Artikel

17b

Artikel

18

Artikel

19

Elke verstrekking van justitiële gegevens overeenkomstig de bepalingen van Afdeling 2 wordt vastgelegd en ten minste vier jaar bewaard.

Artikel

20

Artikel

21

Artikel

22

Artikel

23

Artikel

24

Artikel

25

Artikel

26

Artikel

26a

Afdeling

4

Bepalingen betreffende controle en toezicht

Artikel

26c

Artikel

26d

Artikel

26e

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

26f

Artikel

26g

Artikel

26h

Artikel

27

Afdeling

5

De verklaring omtrent het gedrag

Artikel

28

Een verklaring omtrent het gedrag is een verklaring van Onze Minister dat uit een onderzoek met betrekking tot het gedrag van de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon ingesteld, gelet op het risico voor de samenleving in verband met het doel waarvoor de afgifte is gevraagd en na afweging van het belang van betrokkene, niet is gebleken van bezwaren tegen die natuurlijke persoon of rechtspersoon.

Artikel

30

Artikel

31

In afwijking van artikel 30 kan een aanvraag om afgifte van de verklaring omtrent het gedrag van een natuurlijk persoon desgewenst rechtstreeks elektronisch worden ingediend bij Onze Minister. Artikel 30, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing. Artikel 34, tweede lid, is niet van toepassing.

Artikel

32

Artikel

33

De aanvraag wordt ingediend door degene omtrent wiens gedrag een verklaring wordt gevraagd of door een vertegenwoordiger van de rechtspersoon omtrent wiens gedrag een verklaring wordt gevraagd.

Artikel

34

Artikel

35

Artikel

36

Artikel

37

Artikel

38

Artikel

39

Titel

2A

De verwerking van strafvorderlijke gegevens

Afdeling

1

Algemene bepalingen

Artikel

39a

Artikel

39b

Artikel

39c

Artikel

39d

Strafvorderlijke gegevens worden vernietigd overeenkomstig de termijnen, genoemd in de artikelen 4 en 6.

Afdeling

2

Het verstrekken van strafvorderlijke gegevens

Artikel

39e

Artikel

39f

Artikel

39g

De artikelen 14 en 15 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel

39ga

Artikel

39h

Voor het verstrekken van strafvorderlijke gegevens als bedoeld in artikel 39f kan een kostenvergoeding worden verlangd die niet hoger is dan een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vast te stellen bedrag.

Afdeling

3

Rechten van de betrokkene

Artikel

39ha

Artikel

39i

Artikel

39j

Elke verstrekking van strafvorderlijke gegevens overeenkomstig de artikelen 39e, 39f en 39ga wordt vastgelegd en gedurende ten minste vier jaar bewaard.

Artikel

39k

Artikel

39l

Artikel

39m

Artikel

39n

Artikel

39o

Artikel 24 is van overeenkomstige toepassing op strafvorderlijke gegevens.

Artikel

39p

Artikel

39q

Afdeling

4

Bepalingen betreffende klachten, controle en toezicht

Artikel

39r

Titel

3

De persoonsdossiers

Artikel

40

Artikel

41

Artikel

42

Artikel

42a

Artikel

42b

Artikel

43

Artikel

44

Artikel

46

Artikel

46a

Artikel

48

Artikel 24 is van overeenkomstige toepassing op rapporten uit een persoonsdossier.

Artikel

49

Artikel

50

Artikel

51

Titel

3a

De verwerking van tenuitvoerleggingsgegevens

Artikel

51a

Artikel

51b

Artikel

51c

Artikel

51d

Titel

3b

De verwerking van gerechtelijke strafgegevens

Artikel

51g

Artikel

51h

Titel

4

Slotbepalingen

Artikel

52

Artikel

54

Wijzigt de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Artikel

55

Wijzigt de Advocatenwet.

Artikel

56

Wijzigt de Wet tarieven in strafzaken.

Artikel

57

Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel

58

Wijzigt de Wet op de expertisecentra.

Artikel

59

Wijzigt de Wet op het primair onderwijs.

Artikel

60

Wijzigt de Wet op de erkende onderwijsinstellingen.

Artikel

61

Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs.

Artikel

62

Wijzigt de Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma's.

Artikel

63

Wijzigt de Algemene wet erkenning EG-beroepsopleidingen.

Artikel

64

Wijzigt de Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs.

Artikel

65

Wijzigt de Gerechtsdeurwaarderswet.

Artikel

66

Wijzigt de Wet beëedigde vertalers.

Artikel

67

Wijzigt de Wet gebruik Friese taal in het rechtsverkeer.

Artikel

68

Wijzigt de Wet politieregisters.

Artikel

69

Wijzigt de Wet veiligheidsonderzoeken.

Artikel

70

Wijzigt de Spoorwegwet.

Artikel

71

Wijzigt de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel

72

Wijzigt de Wet op het notarisambt.

Artikel

73

Wijzigt deze wet, de Wet politieregisters en de Luchtvaartwet.

Artikel

74

Wijzigt deze wet.

Artikel

75

Aan de in artikel 9 bedoelde personen of instanties worden tevens de justitiële gegevens over minderjarigen verstrekt die overeenkomstig de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag zoals die luidde voor de inwerkingtreding van de Wet van 7 juli 1994 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en andere wetten in verband met de herziening van het strafrecht voor jeugdigen (Stb. 528) waren opgenomen in het strafregister.

Artikel

76

Onze Minister zendt binnen vijf jaar na inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Artikel

77

Indien voor het moment van inwerkingtreding van deze wet een aanvraag om afgifte van een verklaring omtrent het gedrag van een natuurlijk persoon is gedaan, zijn op de behandeling van de aanvraag en de daaruit voortvloeiende procedures de bepalingen van toepassing zoals die luiden voor inwerkingtreding van deze wet.

Artikel

78

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel

79

Deze wet wordt aangehaald als: Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage
Beatrix
De Minister van Justitie, J. P. H. Donner
De Minister van Justitie, J. P. H. Donner