Wet van 16 december 2004, houdende regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen)

Wet financiering sociale verzekeringen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is ter vermindering van administratieve en uitvoeringslasten en vereenvoudiging van regelgeving de heffing en invordering van de premies voor de werknemersverzekeringen te laten plaatsvinden door de rijksbelastingdienst tezamen met en op zoveel mogelijk gelijke wijze als die van de loonbelasting en de regeling daarvan en van hetgeen overigens de financiering van de werknemersverzekeringen betreft tezamen met de regeling van de financiering van de volksverzekeringen – onder intrekking van onder andere de Wet financiering volksverzekeringen – onder te brengen in één wet;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk

1

Algemene bepalingen

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Hoofdstuk

2

De financiering van de volksverzekeringen

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Hoofdstuk

3

De financiering van de werknemersverzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Hoofdstuk

4

De heffing en invordering van premies

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Hoofdstuk

5

Gemoedsbezwaarden

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Hoofdstuk

6

De financiering van de vrijwillige sociale verzekeringen

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Hoofdstuk

7

De fondsen

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Hoofdstuk

7a

Overgangsbepalingen

Artikel

122a

Overgangsrecht premiekorting

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

122b

Overgangsrecht basispremie en gedifferentieerde premies

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

122c

Overgangsrecht eigenrisicodragen WGA-uitkering

Artikel

122ca

Overgangsrecht geen eigenrisicodragen kleine werkgevers

In afwijking van artikel 40 en artikel 122c, vierde lid, wordt geen toestemming verleend om in de jaren 2005 en 2006 het risico van betaling van WGA-uitkering overeenkomstig hoofdstuk 9 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen zelf te dragen aan de werkgever te wiens laste, in het tweede kalenderjaar dat aan het premiejaar vooraf is gegaan, een premieplichtig loon is gekomen dat gelijk is of minder bedraagt dan 25 maal het gemiddelde premieplichtig loon per werknemer in dat kalenderjaar.

Artikel

122d

Overgangsrecht eigenrisicodragen arbeidsongeschiktheidsuitkering Wet WIA

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

122e

Overgangsrecht opslag en korting gedifferentieerde premie

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Hoofdstuk

8

Slot- en strafbepalingen

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage
Beatrix
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid , A. J. de Geus
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid , H. A. L. van Hoof
De Staatssecretaris van Financiën , J. G. Wijn
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport , J. F. Hoogervorst
De Minister van Justitie , J. P. H. Donner

Inhoudsopgave