Wet van 16 december 2004, houdende regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen)

Wet financiering sociale verzekeringen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is ter vermindering van administratieve en uitvoeringslasten en vereenvoudiging van regelgeving de heffing en invordering van de premies voor de werknemersverzekeringen te laten plaatsvinden door de rijksbelastingdienst tezamen met en op zoveel mogelijk gelijke wijze als die van de loonbelasting en de regeling daarvan en van hetgeen overigens de financiering van de werknemersverzekeringen betreft tezamen met de regeling van de financiering van de volksverzekeringen – onder intrekking van onder andere de Wet financiering volksverzekeringen – onder te brengen in één wet;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk

1

Algemene bepalingen

Artikel

1

Algemene begrippen

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Artikel

2

Sociale verzekeringen

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Hoofdstuk

2

De financiering van de volksverzekeringen

Afdeling

1

Inleidende bepalingen

Artikel

3

Premieheffing en rijksbijdragen

De financiële middelen tot dekking van de uitgaven ten laste van de fondsen voor de volksverzekeringen worden verkregen door het heffen van premie en door bijdragen van het Rijk.

Artikel

5

Uitzondering nominale premie AWBZ

Vervallen

Afdeling

2

Premie van verzekerden

§

1

Premieplicht

§

2

Maatstaf

Artikel

7

Maatstaf

De maatstaf voor de heffing van de premie voor de volksverzekeringen is het premie-inkomen van de premieplichtige.

Artikel

8

Premie-inkomen

§

3

Tarief en heffingskorting

Artikel

9

Verschuldigde premie

Artikel

10

Premie

Artikel

11

Premiepercentage

Artikel

12

Heffingskorting

§

4

Aanvullende regeling

Artikel

13

Nadere regels

Bij regeling van Onze Minister, in overeenstemming met Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot deze afdeling.

Afdeling

3

Rijksbijdragen

Artikel

14

Rijksbijdragen Nabestaandenfonds, Ouderdomsfonds en Fonds langdurige zorg

Artikel

15

Rijksbijdrage in kosten heffingskortingen

Ten gunste van het Ouderdomsfonds, het Nabestaandenfonds en het Fonds langdurige zorg wordt jaarlijks een rijksbijdrage in de kosten van de heffingskortingen voor de volksverzekeringen toegekend. Deze bijdrage wordt door Onze Minister vastgesteld volgens de formule: BIKKt = (BIKKt-1 + A*Kt-1)*Kt/Kt-1 waarbij:

BIKKt = de bijdrage in de kosten van de heffingskortingen ten gunste van het fonds in een bepaald jaar;

BIKKt-1 = de bijdrage in de kosten van de heffingskortingen ten gunste van het fonds in het voorafgaande jaar;

A = het aandeel van de premie ten gunste van het fonds in het gecombineerde heffingspercentage, bedoeld in artikel 8.1, onderdeel c, van de Wet inkomstenbelasting 2001, in het jaar waarvoor de bijdrage wordt toegekend, verminderd met het aandeel in het daaraan voorafgaande jaar;

Kt = de door Onze Minister, in overeenstemming met Onze Ministers van Financiën en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, geraamde totale kosten voor de heffingskortingen in het jaar waarvoor de bijdrage wordt toegekend;

Kt-1 = de door Onze Minister, in overeenstemming met Onze Ministers van Financiën en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, geraamde totale kosten voor de heffingskortingen in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de bijdrage wordt toegekend.

Hoofdstuk

3

De financiering van de werknemersverzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Afdeling

1

Inleidende bepalingen

§

1

Het loonbegrip

Artikel

16

Loon

Artikel

17

Maximum premieloon

Artikel

18

Herziening maximumpremieloon

§

2

Inhouding en verbod van verhaal

Artikel

20

Verbod verhaal op werknemer

De werkgever mag de door hem verschuldigde premie niet verhalen op de werknemer. Elk beding waarbij van de eerste zin wordt afgeweken, is nietig.

§

3

Uitzondering en uitbreiding premieplicht

Artikel

21

Uitzondering premieplicht AOW-gerechtigden

Geen premies voor de werknemersverzekeringen zijn verschuldigd met ingang van de eerste dag van de maand waarin de verzekerde de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, zal bereiken.

Artikel

21a

Premieplicht WIA tijdens levensloopverlof

Vervallen

§

4

Premiewijziging anders dan per 1 januari

Artikel

22

Premiewijziging anders dan per 1 januari

Afdeling

2

Algemeen Werkloosheidsfonds

§

1

Premie ten gunste van het Algemeen Werkloosheidsfonds

Artikel

23

Premieheffing

De financiële middelen tot dekking van de uitgaven van het Algemeen Werkloosheidsfonds worden verkregen door het heffen van premie.

§

2

Uitzondering overheid

Artikel

24

Uitzondering overheid

§

3

Premieplicht

Artikel

25

Premieverschuldigdheid werkgever

De premie is verschuldigd door de werkgever in de zin van de Werkloosheidswet.

§

4

Maatstaf

Artikel

26

Maatstaf

De maatstaf voor de heffing van de premie is het loon.

§

5

Tarief

Artikel

27

Premiepercentages Algemeen Werkloosheidsfonds

Artikel

28

Premiepercentage sectorfonds

Vervallen

Afdeling

3

Uitvoeringsfonds voor de overheid

Artikel

29

Premieheffing en verhaal

De financiële middelen tot dekking van de uitgaven ten laste van het Uitvoeringsfonds voor de overheid worden verkregen door het in rekening brengen van de uitgaven, bedoeld in artikel 79 van de Werkloosheidswet, bij de overheidswerkgevers en door het heffen van premie.

Artikel

30

Premieverschuldigdheid overheidswerkgever

De premie is verschuldigd door de overheidswerkgever.

Artikel

31

Maatstaf en tarief

De premie wordt bij ministeriële regeling vastgesteld op een percentage van het loon.

Artikel

32

Pseudo-WW-premie

Vervallen

Afdeling

4

Arbeidsongeschiktheidsfonds en Werkhervattingskas

§

1

Premies en rijksbijdragen ten gunste van de fondsen

Artikel

33

Premieheffing, quotumheffing en rijksbijdrage

§

2

Premieplicht en quotumheffing werkgever

Artikel

34

Gedifferentieerde premies en quotumheffing

§

3

Maatstaf

Artikel

35

Maatstaf

§

4

Tarief

Artikel

36

Gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds

Artikel

37

Uniforme premie Arbeidsongeschiktheidskas

Vervallen

Artikel

38

Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas

Artikel

38a

Vervanging gedifferentieerde premie

§

4a

Quotumheffing

Artikel

38b

Definities

Artikel

38c

Indeling sectoren

Bij regeling van Onze Minister worden werkgevers voor de toepassing van deze paragraaf en artikel 122n ingedeeld bij de sector overheid of de sector niet-overheid.

Artikel

38d

Registratie arbeidsbeperkten

Artikel

38e

Wijze van heffing en tijdvak

Artikel

38f

Vaststelling quotumpercentages

Artikel

38g

Bepaling van het quotumtekort

Artikel

38h

Vaststelling quotumheffing

Artikel

38i

Inning quotumheffing

Artikel

38j

Belastingdienst

De belastingdienst is belast met de heffing van de quotumheffing en de invordering van deze heffing.

§

5

Rijksbijdrage

Artikel

39

Rijksbijdrage

Onze Minister kan bedragen vaststellen die jaarlijks of in het desbetreffende jaar als rijksbijdrage als bedoeld in artikel 114, onderdeel f, ten gunste komen van het Arbeidsongeschiktheidsfonds.

Afdeling

5

Eigenrisicodragen

Artikel

40

Verzoek eigenrisicodragen

Artikel

41

Verhaal kosten eigenrisicodrager op werknemer

Artikel

42

Nadere regelgeving eigenrisicodragen

Artikel

44

Hoogte garantiebedrag

Vervallen

Artikel

45

Door vernummering vervallen.

Artikel

46

Vrijstelling premie eigenrisicodrager arbeidsongeschiktheidsuitkering

Vervallen

Artikel

46a

Vrijstelling premie eigenrisicodrager WGA-uitkering

Vervallen

Afdeling

6

Premiekortingen en premievrijstelling

§

1

bonussen in de vorm van premiekortingen

Artikel

47

Premiekorting oudere werknemer

Vervallen

Artikel

48

Omvang bonus oudere werknemer

Vervallen

Artikel

48a

Premiekorting jongere werknemer

Vervallen

Artikel

48b

Omvang bonus jongere werknemer

Vervallen

Artikel

49

Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer

Vervallen

Artikel

50

Omvang bonus arbeidsgehandicapte werknemer

Vervallen

Artikel

50a

Premiekorting bevordering duurzame arbeidsparticipatie

Vervallen

§

2

Algemene bepalingen en nadere regels premiekorting

Artikel

50b

Uitzondering premiekorting

Vervallen

Artikel

50c

Vaststelling bedrag bonussen

Vervallen

Artikel

50d

Nadere regels

Vervallen

§

3

Premievrijstelling bij marginale arbeid

Artikel

51

Voorwaarden premievrijstelling marginale arbeid

Vervallen

Artikel

52

Aanvraag

Vervallen

Artikel

52a

Voorwaarden premievrijstelling arbeid in kleine banen

Vervallen

Artikel

53

Aanwijzing categorieën werknemers

Vervallen

Artikel

54

Vrijstelling aangewezen categorieën

Vervallen

Artikel

55

Nadere regels

Vervallen

Afdeling

7

Dienstplichtigen

Artikel

56

Financiering Ziektewet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen dienstplichtigen

Hoofdstuk

4

De heffing en invordering van premies

§

1

Heffing

Artikel

57

Premieheffing door de rijksbelastingdienst

De rijksbelastingdienst heft de premie voor de volksverzekeringen en de premies voor de werknemersverzekeringen.

Artikel

58

Premieheffing volksverzekeringen

Artikel

59

Premieheffing werknemersverzekeringen

§

2

Invordering

Artikel

60

Invordering door de rijksbelastingdienst

§

3

Schuldige nalatigheid premie volksverzekeringen

Artikel

61

Schuldige nalatigheid

Vervallen

Artikel

62

Beroep

Vervallen

§

4

Aanvullende regeling

Artikel

63

Nadere regels

Bij regeling van Onze Minister, in overeenstemming met Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot dit hoofdstuk.

Hoofdstuk

5

Gemoedsbezwaarden

Artikel

64

Ontheffing wegens gemoedsbezwaren

Artikel

65

Premievervangende belasting

Artikel

66

Premie ten laste van Rijk

Ten laste van het Rijk komen de bedragen aan premie voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen die wegens een ontheffing niet zijn geheven overeenkomstig artikel 65.

Artikel

67

Nadere regels

Bij regeling van Onze Minister, in overeenstemming met Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, worden regels gesteld ten aanzien van:

  • a.

    de voorwaarden, waaronder een ontheffing wordt verleend;

  • b.

    de verdere gevolgen die aan een ontheffing worden verbonden;

  • c.

    de gevallen, waarin een ontheffing wordt ingetrokken en de gevolgen die aan die intrekking worden verbonden.

Artikel

67a

Afzien van horen belanghebbende

Vervallen

Hoofdstuk

6

De financiering van de vrijwillige sociale verzekeringen

Afdeling

1

De financiering van de vrijwillige volksverzekeringen

§

1

Inleidende bepalingen

Artikel

68

Premieheffing

De financiële middelen tot dekking van de uitgaven voor de vrijwillige volksverzekeringen worden verkregen door het heffen van premie.

§

2

Heffing en inning

Artikel

70

Premieheffing door SVB

§

3

Premieplicht en tarief

Artikel

71

Premieplicht en tarief

Afdeling

2

De financiering van de vrijwillige werknemersverzekeringen

§

1

Inleidende bepaling

Artikel

72

Premieheffing

De financiële middelen tot dekking van de uitgaven voor de vrijwillige werknemersverzekeringen worden verkregen door het heffen van premie.

§

2

Heffing en inning

Artikel

73

Premieheffing door UWV

§

3

Werkloosheidswet

Artikel

74

Hoogte premie vrijwillige werkloosheidsverzekering

§

4

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel

75

Hoogte premie vrijwillige WAO-verzekering

§

5

Ziektewet

Artikel

76

Hoogte premie vrijwillige Ziektewet-verzekering

§

6

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Artikel

76a

Hoogte premie vrijwillige WIA verzekering

Afdeling

3

Aanvullende bepalingen

Artikel

77

Inlichtingenplicht

Degene die is toegelaten tot een vrijwillige verzekering, is verplicht aan de SVB of het UWV onverwijld uit eigen beweging mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden waarvan het hem redelijkerwijs duidelijk is, dat zij van invloed zijn op de hoogte van de verschuldigde premie.

Artikel

78

Afzien van horen belanghebbende

Vervallen

Artikel

80

Nadere regels

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de vaststelling, de inning en de betaling van de premie voor een vrijwillige verzekering.

Hoofdstuk

7

De fondsen

Afdeling

1

Algemeen

Artikel

81

Premie-afdracht en -toerekening

Bij regeling van Onze Minister en Onze Ministers van Financiën en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden regels gesteld met betrekking tot de afdracht van de premie voor de volksverzekeringen en de premies voor de werknemersverzekeringen alsmede van de daarmee verband houdende bestuurlijke boeten en renten door de rijksbelastingdienst aan de fondsen en de wijze van toerekening van die premies, boeten en renten aan de fondsen.

Afdeling

2

Volksverzekeringen

§

1

Algemene Ouderdomswet en Algemene nabestaandenwet

Artikel

82

Ouderdomsfonds en Nabestaandenfonds

Artikel

83

Inkomsten en uitgaven Ouderdomsfonds

Artikel

84

Prognose benodigde middelen

Onze Minister stelt een keer per jaar een prognose op van de benodigde middelen tot dekking van de lasten van de algemene ouderdomsverzekering voor de eerstkomende tien jaren, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar de opbrengst van de premies voor de algemene ouderdomsverzekering en de rijksbijdragen bedoeld in artikel 14.

Artikel

85

Inkomsten en uitgaven Nabestaandenfonds

Artikel

86

Spaarfonds AOW

Vervallen

Artikel

87

Rijksbijdrage Spaarfonds AOW

Vervallen

Artikel

87a

Bijdrage Zorgverzekeringsfonds

Artikel

88

Toepassing AOW-fondsen vanaf 2020

Vervallen

§

2

Wet langdurige zorg

Artikel

89

Fonds langdurige zorg

Het Zorginstituut beheert en administreert afzonderlijk een Fonds langdurige zorg.

Artikel

90

Inkomsten en uitgaven Fonds langdurige zorg

Artikel

91

Dekking uitgaven Fonds langdurige zorg

Artikel

92

Beroep

Vervallen

Afdeling

3

Werknemersverzekeringen

§

1

Algemeen Werkloosheidsfonds, Uitvoeringsfonds voor de overheid en sectorindeling

Artikel

93

Algemeen Werkloosheidsfonds

Het UWV beheert en administreert afzonderlijk de in artikel 99 bedoelde middelen tot dekking van de uitgaven en de uitgaven, bedoeld in artikel 100, in de vorm van een Algemeen Werkloosheidsfonds dat deel uitmaakt van het UWV.

Artikel

94

Sectorfondsen

Vervallen

Artikel

95

Sectorindeling

Artikel

96

Aansluiting bij sector

Artikel

97

Mededeling aansluiting

Artikel

98

Overgang vermogen

Vervallen

Artikel

99

Middelen Algemeen Werkloosheidsfonds

Ten gunste van het Algemeen Werkloosheidsfonds komen:

Artikel

100

Uitgaven Algemeen Werkloosheidsfonds

Ten laste van het Algemeen Werkloosheidsfonds komen:

Artikel

101

Budget reïntegratie-voorzieningen

Vervallen

Artikel

102

Vergoeding migrerende werknemers

Vervallen

Artikel

103

Middelen sectorfondsen

Vervallen

Artikel

104

Uitgaven sectorfondsen

Vervallen

Artikel

105

Vaststelling lastenplafond sectorfondsen

Vervallen

Artikel

106

Uitvoeringsfonds voor de overheid

Het UWV beheert en administreert afzonderlijk de in artikel 107 bedoelde middelen tot dekking van de uitgaven en de uitgaven, bedoeld in de artikelen 108 en 109, in de vorm van een Uitvoeringsfonds voor de overheid dat deel uitmaakt van het UWV.

Artikel

107

Middelen Uitvoeringsfonds voor de overheid

Ten gunste van het Uitvoeringsfonds voor de overheid komen:

Artikel

108

Uitgaven Uitvoeringsfonds voor de overheid

Artikel

109

Budget reïntegratie-voorzieningen

Vervallen

Artikel

110

Vergoeding migrerende werknemers

Vervallen

Artikel

111

Verdeling premie over uitkeringen overheidswerknemers over fondsen

Bij regeling van Onze Minister, in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, kan een bedrag worden vastgesteld dat op grond van artikel 24 met toepassing van artikel 27 op uitkeringen op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen aan overheidswerknemers, volgens een bij die regeling te bepalen verdeling wordt afgedragen aan het Uitvoeringsfonds voor de overheid dan wel het Algemeen Werkloosheidsfonds.

§

2

Arbeidsongeschiktheidsfonds, Arbeidsongeschiktheidskas en Werkhervattingskas

Artikel

112

Arbeidsongeschiktheidsfonds

Het UWV beheert en administreert afzonderlijk de in artikel 33, eerste lid, bedoelde middelen tot dekking van de uitgaven in de vorm van een Arbeidsongeschiktheidsfonds dat deel uitmaakt van het UWV.

Artikel

113

Arbeidsongeschiktheidskas

Vervallen

Artikel

113a

Werkhervattingskas

Het UWV beheert en administreert afzonderlijk de in artikel 33, tweede lid, bedoelde financiële middelen tot dekking van de uitgaven alsmede de financiële middelen benodigd voor het vormen en in stand houden van een staartlastenvermogen, in de vorm van een Werkhervattingskas die deel uitmaakt van het UWV.

Artikel

114

Middelen Arbeidsongeschiktheidsfonds

Ten gunste van het Arbeidsongeschiktheidsfonds komen:

Artikel

115

Uitgaven Arbeidsongeschiktheidsfonds

Artikel

116

Middelen Arbeidsongeschiktheidskas

Vervallen

Artikel

117

Uitgaven Arbeidsongeschiktheidskas

Vervallen

Artikel

117a

Middelen Werkhervattingskas

Ten gunste van de Werkhervattingskas komen:

Artikel

117b

Uitgaven Werkhervattingskas

Artikel

118

Artikel

118a

Vergoeding gemeenten

Afdeling

4

Geïntegreerd middelenbeheer

Artikel

119

Beheer en rekening-courant

Artikel

120

Beschikking over financiële middelen

Artikel

121

Financiële rapportage

Artikel

121a

Financieringsregeling rijksbijdragen

Bij regeling van Onze Minister worden regels gesteld over de wijze waarop en de voorwaarden waaronder de aan het UWV en de SVB toegekende rijksbijdragen worden afgedragen en vastgesteld.

Artikel

122

Afdracht gelden door het Rijk

Bij regeling van Onze Minister en Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kunnen, in overeenstemming met Onze Minister van Financiën, en na overleg met het Zorginstituut, regels worden gesteld over de wijze waarop en de voorwaarden waaronder de afdracht van gelden plaatsvindt aan de fondsen die geheel of gedeeltelijk door het Rijk worden gefinancierd.

Hoofdstuk

7a

Overgangsbepalingen

Artikel

122a

Overgangsrecht in verband met het vervallen van de sectorfondsen

Alle vermogensbestanddelen die door het UWV afzonderlijk worden beheerd en geadministreerd in de vorm van een sectorfonds als bedoeld in artikel 94, zoals dat luidde op de dag voor inwerkingtreding van artikel III, onderdeel I, van de Wet arbeidsmarkt in balans, gaan over op het Algemeen Werkloosheidsfonds.

Artikel

122ab

Overgangsrecht premiekorting i.v.m. gewijzigd loonsanctiesysteem

Vervallen

Artikel

122ac

Overgangsrecht eigenrisicodragen WGA-uitkering 2008

Vervallen

Artikel

122b

Overgangsrecht wijzigingen premiekortingen

Vervallen

Artikel

122c

Overgangsbepaling premievrijstelling oudere werknemer

Vervallen

Artikel

122ca

Gedeeltelijke teruggaaf basispremie Arbeidsongeschiktheidsfonds

Vervallen

Artikel

122d

Overgangsbepaling ontwikkeling premie Algemeen Werkloosheidsfonds

De premie die op grond van artikel 27 is vastgesteld wordt met ingang van het jaar 2015 in verband met de ontwikkeling van de lasten voor werkgevers voortvloeiend uit de toepassing van artikel 2.2 van de Wet tegemoetkomingen loondomein verlaagd met 0,35% in 2015, 0,45% in 2016, 0,55% in 2017, 0,60% in 2018, 0,70% in 2019 en 0,75% in 2020.

Artikel

122e

Overgangsbepaling eigenrisicodragen

Artikel

122f

Overgangsregeling lopende uitkeringen

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld voor uitkeringen op grond van de Ziektewet aan werknemers die zijn toegekend voor de datum van inwerkingtreding van artikel II van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters en WGA- uitkeringen, die voor die datum zijn toegekend aan werknemers, die uit de dienstbetrekking waaruit de WGA-uitkering is ontstaan, recht hadden op een uitkering op grond van de Ziektewet, en uitvoeringskosten en andere kosten in verband met deze uitkeringen, die ten laste komen van bij die maatregel aan te wijzen fondsen.

Artikel

122g

Beëindiging premievrijstelling arbeid in kleine banen

Vervallen

Artikel

122h

Overgang vermogensbestanddelen Arbeidsongeschiktheidskas

Alle vermogensbestanddelen die door het UWV, genoemd in hoofdstuk 5, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, afzonderlijk worden beheerd en geadministreerd in de vorm van een Arbeidsongeschiktheidskas als bedoeld in artikel 113, zoals dat luidde op de dag voor de inwerkingtreding van artikel IV, onderdeel G, van de Wet Harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving, gaan over op het Arbeidsongeschiktheidsfonds, bedoeld artikel 112, overeenkomstig door Onze Minister te stellen regels.

Artikel

122k

Overgangsrecht in verband met wijziging regime voor vergoedingen en verstrekkingen in de Wet op de loonbelasting 1964

Vervallen

Artikel

122l

Overgangsbepaling premiekorting oudere werknemer

Vervallen

Artikel

122m

Overgangsbepaling toepassing AWR op beschikkingen eigenrisicodragen

Indien het bij koninklijke boodschap van 24 januari 2014 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Algemene nabestaandenwet en de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945 in verband met een technische aanpassing van de berekening van de nabestaandenuitkering voor alleenstaande ouders en een verduidelijking van de Werkloosheidswet (Kamerstukken 33 855) tot wet wordt verheven en artikel IVa, onderdeel C, onderdeel 3, van die wet in werking treedt en uiterlijk op de dag voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding beroep is ingesteld tegen de uitspraak op bezwaar van de inspecteur op grond van artikel 40, blijft het recht van toepassing zoals dat gold op die dag.

Artikel

122n

Geleidelijke invoering en de deactivering van de quotumheffing

Artikel

122na

Opschorting quotumheffing tot 2022

Artikel

122o

Beëindiging uitsluiting dwangsomregeling

Artikel 38h, achtste lid, vervalt met ingang van 1 januari van het vierde kalenderjaar na het kalenderjaar waarin de quotumheffing op grond van artikel 122n, eerste lid, is geactiveerd, tenzij voor die datum een voorstel van wet bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal is ingediend, dat een vergelijkbare regeling bevat voor de uitsluiting van de dwangsomregeling, bedoeld in artikel 38h, achtste lid.

Artikel

122p

Overgangsrecht in verband met de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Artikel 40, eerste lid, aanhef en onderdeel a, blijft buiten toepassing op het ziekengeld op grond van de Ziektewet, alsmede de overlijdensuitkering, bedoeld in artikel 35 van de Ziektewet, vermeerderd met de verschuldigde inkomensafhankelijke bijdrage, bedoeld in artikel 42 van de Zorgverzekeringswet, dat is of wordt betaald aan de verzekerde ten aanzien van wie de eerste dag van ongeschiktheid tot werken is gelegen op of na de dag dat de verzekerde de leeftijd, bedoeld in artikel 7, onderdeel a, van de Algemene Ouderdomswet heeft bereikt en voor de dag van inwerkingtreding van artikel III, onderdeel D, van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd.

Artikel

122r

Artikel

122s

Overgangsrecht afschaffing schuldig nalatigverklaring AOW

De SVB neemt een besluit als bedoeld in artikel 61, eerste lid, zoals dat luidde op de dag voor de datum van inwerkingtreding van de Wet van 16 oktober 2023 tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Invorderingswet 1990 in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om schuldig nalatig te verklaren bij het niet of niet geheel betalen van de premie voor de volksverzekeringen, niet op of na die datum van inwerkingtreding.

Hoofdstuk

8

Slot- en strafbepalingen

Artikel

123

Samenwerking

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent de wijze waarop de rijksbelastingdienst, het UWV, de SVB, het CAK, genoemd in artikel 6.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige zorg, de zorgautoriteit en de organen die betrokken zijn bij de uitvoering van de Wet langdurige zorg, samenwerken ten behoeve van een goede uitvoering van deze wet, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de volksverzekeringen, de werknemersverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Zorgverzekeringswet en de belastingwetten, voorzover het betreft de financiering van de sociale verzekeringen.

Artikel

124

Onderlinge gegevensuitwisseling

De SVB, het UWV, het CAK, genoemd in artikel 6.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige zorg, de zorgautoriteit, de organen die betrokken zijn bij de uitvoering van de Wet langdurige zorg, de rijksbelastingdienst, het Centraal Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn bevoegd uit eigen beweging en verplicht desgevraagd aan elkaar en aan Onze Minister, Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kosteloos de opgaven en inlichtingen te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze wet, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de volksverzekeringen, de werknemersverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Zorgverzekeringswet en de belastingwetten, voorzover het betreft de financiering van de sociale verzekeringen.

Artikel

124a

Doorlevering aan derden van gegevens afkomstig van de rijksbelastingdienst

Het UWV is bevoegd de van de rijksbelastingdienst afkomstige gegevens, genoemd in de krachtens artikel 73a, eerste lid, artikel 73, zesde lid of artikel 73, vijfde lid, in verbinding met het eerste tot en met derde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen uitgevaardigde algemene maatregel van bestuur, te verstrekken aan de in de krachtens artikel 73a, eerste lid, of artikel 73, zesde lid van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen uitgevaardigde algemene maatregel van bestuur, onderscheidenlijk de in artikel 73, eerste tot en met derde lid van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen genoemde derden.

Artikel

124b

Evaluatie registratie arbeidsbeperkten

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van artikel 38d aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van dit artikel in de praktijk.

Artikel

125

Strafbepalingen

Artikel

125a

Evaluatie premiekorting oudere werknemers

Vervallen

Artikel

126

Nummering

Voor de plaatsing in het Staatsblad stelt Onze Minister de nummering van de artikelen, paragrafen, afdelingen en hoofdstukken van deze wet opnieuw vast en brengt hij de in deze wet voorkomende aanhalingen van de artikelen, paragrafen, afdelingen en hoofdstukken met de nieuwe nummering in overeenstemming.

Artikel

127

Inwerkingtreding

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel

128

Citeertitel

Deze wet wordt aangehaald als: Wet financiering sociale verzekeringen.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage
Beatrix
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid , A. J. de Geus
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid , H. A. L. van Hoof
De Staatssecretaris van Financiën , J. G. Wijn
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport , J. F. Hoogervorst
De Minister van Justitie , J. P. H. Donner

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

1

Hoofdstuk 2 De financiering van de volksverzekeringen

2

Afdeling 1 Inleidende bepalingen

2

Afdeling 2 Premie van verzekerden

3

§ 1 Premieplicht

3

§ 2 Maatstaf

3

§ 3 Tarief en heffingskorting

4

§ 4 Aanvullende regeling

5

Afdeling 3 Rijksbijdragen

5

Hoofdstuk 3 De financiering van de werknemersverzekeringen en de wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

5

Afdeling 1 Inleidende bepalingen

5

§ 1 Het loonbegrip

5

§ 2 Inhouding en verbod van verhaal

7

§ 3 Uitzondering premieplicht

8

§ 4 Premiewijziging anders dan per 1 januari

8

Afdeling 2 Financiering Werkloosheidswet en Ziektewet

8

§ 1 Premies ten gunste van de fondsen

8

§ 2 Uitzondering overheid

8

§ 3 Premieplicht werkgever en werknemer

9

§ 4 Maatstaf

9

§ 5 Tarief

9

Afdeling 3 Financiering Werkloosheidswet en Ziektewet bij overheid

10

§ 1 Door overheid af te dragen middelen

10

§ 2 Door overheid in te houden op het loon

10

Afdeling 4 Financiering Wet op de arbeidsongeschiktheidverzekering en Wet arbeidsongeschiktheidverzekering zelfstandigen

11

§ 1 Premies en rijksbijdragen ten gunste van de fondsen

11

§ 2 Premieplicht werkgever

11

§ 3 Maatstaf

11

§ 4 Tarief

11

§ 5 Rijksbijdrage

12

Afdeling 5 Eigenrisicodragen Ziektewet en Wet op de arbeidsongeschiktheidverzekering

13

§ 1 Algemeen

13

§ 2 Eigenrisicodragen Ziektewet

15

§ 3 Eigenrisicodragen Wet op de arbeidsongeschiktheidverzekering

16

Afdeling 6 Premievrijstellingen en premiekorting

16

§ 1 Premievrijstelling oudere werknemer

16

§ 2 Korting arbeidsgehandicapte werknemer

16

§ 3 Premievrijstelling bij marginale arbeid

17

§ 4 Nadere regels

18

Afdeling 7 Premieheffing bij verklaring arbeidsrelatie

19

Hoofdstuk 4 De heffing en invordering van premies

19

§ 1 Heffing

19

§ 2 Invordering

20

§ 3 Schuldige nalatigheid premie volksverzekeringen

21

§ 4 Aanvullende regeling

22

Hoofdstuk 5 Gemoedsbezwaren

22

Hoofdstuk 6 De financiering van de vrijwillige sociale verzekeringen

23

Afdeling 1 De financiering van de vrijwillige volksverzekeringen

23

§ 1 Inleidende bepaling

23

§ 2 Heffing en inning

23

§ 3 Premieplicht en tarief

23

Afdeling 2 De financiering van de vrijwillige werknemersverzekeringen

24

§ 1 Inleidende bepaling

24

§ 2 Heffing en inning

24

§ 3 Werkloosheidswet

24

§ 4 Wet op de arbeidsongeschiktheidverzekering

24

§ 5 Ziektewet

24

Afdeling 3 Aanvullende bepalingen

25

Hoofdstuk 7 De fondsen

25

Afdeling 1 Algemeen

25

Afdeling 2 Volksverzekeringen

25

§ 1 Algemene Ouderdomswet en Algemene nabestaandenwet

25

§ 2 Wet langdurige zorg

27

Afdeling 3 Werknemersverzekeringen

29

§ 1 Werkloosheidswet en Ziektewet

29

§ 2 Wet op de arbeidsongeschiktheidverzekering en Wet arbeidsongeschiktheidverzekering zelfstandigen

36

Afdeling 4 Geïntegreerd middelenbeheer

39

Hoofdstuk 8 Slot- en strafbepalingen

41