Wet van 22 maart 2007, houdende regels omtrent een basisregister van ondernemingen en rechtspersonen (Handelsregisterwet 2007)

Handelsregisterwet 2007

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter bevordering van een goede vervulling van publiekrechtelijke taken wenselijk is om het handelsregister uit te breiden en om te vormen tot een basisregister van ondernemingen en rechtspersonen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk

1

Begripsbepalingen

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Hoofdstuk

2

Het handelsregister

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Hoofdstuk

3

De inschrijving in het handelsregister

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Hoofdstuk

4

De verstrekking en het gebruik van gegevens

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Hoofdstuk

5

Verstrekking van gegevens aan bestuursorganen en gebruik van gegevens door bestuursorganen

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Hoofdstuk

6

Wijziging van de in het handelsregister opgenomen gegevens

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Hoofdstuk

7

Kwaliteitscontrole van het handelsregister

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Hoofdstuk

8

Toezicht en handhaving

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Hoofdstuk

9

Financiën

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Hoofdstuk

10

Overige bepalingen

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Hoofdstuk

11

Wijziging andere wetten

Artikel

53

Wijzigt de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997.

Artikel

54

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

55

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

55a

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

55b

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

55c

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

55d

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

55e

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

55f

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

55g

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

55h

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

55i

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Hoofdstuk

12

Overgangs- en slotbepalingen

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

's-Gravenhage
Beatrix
De Staatssecretaris van Economische Zaken, F. Heemskerk
De Minister van Justitie, E. M. H. Hirsch Ballin