Wet van 22 maart 2007, houdende regels omtrent een basisregister van ondernemingen en rechtspersonen (Handelsregisterwet 2007)

Handelsregisterwet 2007

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter bevordering van een goede vervulling van publiekrechtelijke taken wenselijk is om het handelsregister uit te breiden en om te vormen tot een basisregister van ondernemingen en rechtspersonen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk

1

Begripsbepalingen

Artikel

1

Hoofdstuk

2

Het handelsregister

§

2.1

Instellen handelsregister

Artikel

2

Er is een handelsregister van ondernemingen en rechtspersonen:

 • a.

  ter bevordering van de rechtszekerheid in het economisch verkeer;

 • b.

  voor de verstrekking van gegevens van algemene, feitelijke aard omtrent de samenstelling van ondernemingen en rechtspersonen ter bevordering van de economische belangen van handel, industrie, ambacht en dienstverlening;

 • c.

  voor het registreren van alle ondernemingen en rechtspersonen als onderdeel van de gegevenshuishouding die bijdraagt aan het efficiënt functioneren van en de rechtshandhaving door de overheid;

 • d.

  voor het registreren van uiteindelijk belanghebbenden ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

Artikel

3

Artikel

4

§

2.2

Inhoud handelsregister

Artikel

5

In het handelsregister worden de volgende ondernemingen ingeschreven:

 • a.

  een onderneming die in Nederland is gevestigd en die toebehoort aan een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een maatschap, een rederij, een coöperatie, een onderlinge waarborgmaatschappij, een vereniging, een stichting, een kerkgenootschap of een publiekrechtelijke rechtspersoon;

 • b.

  een onderneming die in Nederland gevestigd is en die toebehoort aan een natuurlijke persoon;

 • c.

  een onderneming die toebehoort aan een Europese naamloze vennootschap, een Europese coöperatieve vennootschap of een Europees economisch samenwerkingverband die volgens haar statuten haar zetel in Nederland heeft;

 • d.

  een onderneming die toebehoort aan een buitenlandse rechtspersoon die een hoofd- of een nevenvestiging in Nederland heeft;

 • e.

  een onderneming die in Nederland is gevestigd en die toebehoort aan een ander dan genoemd in onderdeel a tot en met d;

 • f.

  een onderneming die niet in Nederland is gevestigd en die toebehoort aan een in Nederland opgerichte maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of rederij.

Artikel

6

Artikel

7

Indien aan een rechtspersoon als bedoeld in artikel 6 een onderneming toebehoort die als zodanig overeenkomstig artikel 5 moet worden ingeschreven, geldt de inschrijving van de onderneming tevens als inschrijving van de rechtspersoon.

Artikel

8

Bij algemene maatregel van bestuur:

 • a.

  kunnen andere rechtspersonen worden aangewezen die worden ingeschreven in het handelsregister indien dit noodzakelijk is voor het toereikend functioneren van het handelsregister;

 • b.

  kan nader worden bepaald wanneer sprake is van een onderneming.

Artikel

9

In het handelsregister worden over een onderneming opgenomen:

 • a.

  een door de Kamer toegekend uniek nummer;

 • b.

  de handelsnaam of de handelsnamen;

 • c.

  de datum van aanvang, voortzetting of beëindiging;

 • d.

  degene aan wie de onderneming toebehoort;

 • e.

  de vestigingen.

Artikel

10

Artikel

11

Artikel

12

In het handelsregister worden over een rechtspersoon opgenomen:

 • a.

  een door de Kamer toegekend uniek nummer;

 • b.

  de naam;

 • c.

  de rechtsvorm en de statutaire zetel;

 • d.

  de datum van aanvang of beëindiging.

Artikel

13

In het handelsregister worden over een activiteit van een rechtspersoon waaraan geen onderneming toebehoort opgenomen:

 • a.

  een door de Kamer toegekend uniek nummer voor de activiteiten van de rechtspersoon, tenzij er sprake is van een publiekrechtelijke rechtspersoon;

 • b.

  de datum van aanvang, voortzetting of beëindiging;

 • c.

  de vestigingen.

Artikel

14

Artikel

15a

Artikel

16

Artikel

16a

Artikel

16b

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

17

Hoofdstuk

3

De inschrijving in het handelsregister

Artikel

18

Artikel

19

Artikel

19a

Artikel

20

Hoofdstuk

4

De verstrekking en het gebruik van gegevens

§

4.1

De verstrekking van gegevens, algemeen

Artikel

21

Artikel

22

Artikel

23

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de personen die in het handelsregister staan ingeschreven voor daarbij aangewezen gegevens of bescheiden of categorieën van gegevens of bescheiden, beperkingen worden vastgesteld ten aanzien van het bepaalde in de artikelen 21, 22 en 28.

§

4.2

Publicatie inschrijvingen

Artikel

24

§

4.3

Derdenwerking

Artikel

25

Artikel

26

De Kamer draagt zorg voor mededeling aan het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen als bedoeld in artikel 39, tweede lid, van verordening 2137/85 en artikel 14, derde lid, van verordening 2157/2001.

§

4.4

Verplichte vermelding nummer

Artikel

27

Hoofdstuk

5

Verstrekking van gegevens aan bestuursorganen en andere bevoegde autoriteiten en gebruik van gegevens door bestuursorganen

§

5.1

Verstrekking aan bestuursorganen en andere bevoegde autoriteiten

Artikel

28

Artikel

29

Vervallen

§

5.2

Gebruik door bestuursorganen

Artikel

30

§

5.3

Eenmalige gegevensverstrekking

Hoofdstuk

6

Wijziging van de in het handelsregister opgenomen gegevens

Artikel

32

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

33

Indien de melding betrekking heeft op een gegeven dat ingevolge artikel 17, onderdeel b, uit een ander register is overgenomen, zendt de Kamer deze melding aan de beheerder van het register waaruit dit gegeven afkomstig is.

Artikel

34

Artikel

36

Artikel

38

Artikel

38a

Artikel

39

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot:

Hoofdstuk

7

Kwaliteitscontrole van het handelsregister

Artikel

40

De Kamer treft maatregelen die ertoe strekken te waarborgen dat het handelsregister juist, actueel en volledig is.

Artikel

41

Artikel

41a

Hoofdstuk

8

Toezicht en handhaving

§

8.1

Toezicht op het beheer van het handelsregister

Artikel

42

Vervallen

Artikel

43

Vervallen

Artikel

44

Vervallen

Artikel

45

Vervallen

Artikel

46

Vervallen

§

8.2

Handhaving

Artikel

47

Het is verboden te handelen in strijd met dan wel niet te voldoen aan een bij of krachtens deze wet gestelde verplichting tot het doen van een opgave ter inschrijving in het handelsregister.

Artikel

47a

Onze Minister van Financiën kan een last onder dwangsom opleggen ter zake van overtreding van artikel 47, indien er sprake is van het handelen in strijd met artikel 19, eerste lid, voor zover de daartoe verplichte persoon niet de opgave doet die de Kamer nodig heeft om ervoor te zorgen dat de in artikel 15a, tweede lid, bedoelde gegevens te allen tijde juist en volledig zijn ingeschreven in het handelsregister.

Artikel

47b

§

8.3

Klachtenbehandeling

Artikel

48

De Kamer draagt zorg voor een procedure voor de behandeling van klachten over de uitvoering van deze wet. Bij de behandeling van klachten wordt de procedure, bedoeld in titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

Hoofdstuk

9

Financiën

Artikel

49

Artikel

50

Artikel

50a

De Kamer is bevoegd de betaling van een vergoeding of bijdrage af te dwingen door het uitvaardigen van een dwangbevel.

Artikel

50b

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Hoofdstuk

10

Overige bepalingen

Artikel

51

Indien in deze wet geregelde of daarmee verband houdende onderwerpen in het belang van een goede uitvoering van de wet of in het belang van de uitvoering van een bindend besluit van de Raad van de Europese Unie of de Commissie van de Europese Gemeenschappen regeling of nadere regeling behoeven, kan deze geschieden bij algemene maatregel van bestuur.

Artikel

52

Onze Minister overlegt periodiek met een representatieve vertegenwoordiging van de gebruikers van het handelsregister over de inhoud, de inrichting, de werking en de beveiliging van het handelsregister.

Hoofdstuk

11

Wijziging andere wetten

Artikel

53

Wijzigt de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997.

Artikel

54

Wijzigt de Wet op de economische delicten.

Artikel

55

Wijzigt de Wet op de bedrijfsorganisatie.

Artikel

55a

Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 2 en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen.

Artikel

55b

Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 6.

Artikel

55c

Wijzigt het Wetboek van Koophandel.

Artikel

55d

Wijzigt de Wet documentatie vennootschappen.

Artikel

55e

Wijzigt de Uitvoeringswet verordening Europese coöperatieve vennootschap, de Uitvoeringswet verordening Europese vennootschap en de Uitvoeringswet Verordening tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden.

Artikel

55f

Wijzigt de Kieswet.

Artikel

55g

Wijzigt de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting.

Artikel

55h

Wijzigt de Uitvoeringswet Visserijverdrag 1967.

Artikel

55i

Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet werk en bijstand en de Wet werk en inkomen kunstenaars.

Hoofdstuk

12

Overgangs- en slotbepalingen

Artikel

57

Artikel

58

Bij ministeriële regeling kunnen, in overeenstemming met Onze betrokken Ministers, gegevens worden aangewezen die eenmalig worden gebruikt om ondernemingen en rechtspersonen die thans niet in het handelsregister zijn opgenomen, in te schrijven in het handelsregister.

Artikel

59

Artikel

60

In afwijking van artikel 41 geschiedt de controle, bedoeld in artikel 41, gedurende zes jaar na de inwerkingtreding van artikel 41, eens per twee jaar.

Artikel

61

Bij algemene maatregel van bestuur kan gedurende vier jaar na inwerkingtreding van artikel 2, met het oog op een goede invoering van deze wet regels stellen waarbij zo nodig kan worden afgeweken van het bepaalde bij en krachtens deze wet.

Artikel

62

Wijzigt deze wet.

Artikel

62a

Wijzigt de Postwet.

Artikel

62b

Wijzigt kamerstuk 30536.

Artikel

63

Onze Minister zendt binnen vier jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Artikel

64

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor verschillende artikelen en onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel

65

Deze wet wordt aangehaald als: Handelsregisterwet met vermelding van het jaartal van het Staatsblad waarin zij zal worden geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

's-Gravenhage
Beatrix
De Staatssecretaris van Economische Zaken, F. Heemskerk
De Minister van Justitie, E. M. H. Hirsch Ballin