Wet primair onderwijs BES

Hoofdstuk

I

Basisonderwijs

Titel

I

Algemene bepalingen

Artikel

1

Begripsbepalingen

In deze wet wordt verstaan onder:

basisregister onderwijs: een basisregister onderwijs als bedoeld in artikel 24b van de Wet op het onderwijstoezicht;

bevoegd gezag: voor wat betreft

 • a.

  een openbare school:

  • 1°.

   het bestuurscollege van het betreffende openbaar lichaam, voor zover de eilandsraad niet anders bepaalt, en, indien de eilandsraad dit besluit, met inachtneming van door hem te stellen regelen;

  • 2°.

   de openbare rechtspersoon, bedoeld in artikel 53; dan wel

  • 3°.

   de stichting, bedoeld in artikel 54;

 • b.

  een bijzondere school: de rechtspersoon, bedoeld in artikel 60;

  bijzondere school: een door een natuurlijk persoon of een privaatrechtelijke rechtspersoon, niet zijnde een stichting als bedoeld in artikel 54, in stand gehouden school;

  expertisecentrum onderwijszorg: de rechtspersoon, bedoeld in artikel 28, eerste lid;

  inspectie of inspecteur: de inspectie, bedoeld in de Wet op het onderwijstoezicht, voor zover belast met taken op het gebied van het basisonderwijs;

  Onderwijsraad: de Onderwijsraad, bedoeld in de Wet op de Onderwijsraad;

  Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

  openbaar lichaam: het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba;

  openbare rechtspersoon: een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld als bedoeld in artikel 53;

  openbare school:

  • a.

   een door een openbaar lichaam, al dan niet tezamen met een of meer privaatrechtelijke rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid in stand gehouden school;

  • b.

   een door een openbare rechtspersoon als bedoeld in artikel 53 in stand gehouden school; dan wel

  • c.

   een door een stichting als bedoeld in artikel 54 in stand gehouden school;

  ouders: ouders, voogden of verzorgers;

  personeel:

  • a.

   de benoemde directeur, het personeel benoemd in een functie voor het geven van onderwijs, het personeel benoemd in een andere functie dan het geven van onderwijs, of het personeel dat is benoemd voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van meer dan een school, waaronder begrepen de leden van het bestuur van die scholen die zijn benoemd door een raad van toezicht als bedoeld in artikel 25, derde lid, voor zover die leden mede zijn benoemd op basis van een arbeidsovereenkomst of een schriftelijke aanstelling;

  • b.

   het onder a bedoelde personeel dat zonder benoeming is tewerkgesteld, tenzij het betreft de toepassing van de artikelen 37, 39, 40, 58 en 64, voor zover niet anders is bepaald, en de toepassing van daarmee verband houdende wettelijke bepalingen;

  persoonsgebonden nummer BES: het administratienummer van de leerling, dan wel het door Onze Minister uitgegeven onderwijsnummer, bedoeld in artikel 46, vierde lid;

  Rijksvertegenwoordiger: Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

  school: een school waar basisonderwijs wordt gegeven;

  school voor voortgezet onderwijs: een school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet voortgezet onderwijs 2020, in een openbaar lichaam;

  schooljaar: het tijdvak van 1 augustus tot en met 31 juli daaraanvolgend.

Artikel

2

Doelgroep

Het basisonderwijs is het onderwijs bestemd voor kinderen vanaf de leeftijd van omstreeks 4 jaar. Het legt mede de grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs.

Artikel

3

Bevoegdheid schoolonderwijs

Artikel

4

Bevoegdheid onderwijsondersteunende werkzaamheden

Artikel

5

Kosten van voeding, kleding of vervoer voor leerlingen

Artikel

6

Verplichting tot overleg en aangifte inzake zedenmisdrijven

Artikel

6a

Zorgplicht veiligheid op school

Artikel

7

Niet uit de openbare kas bekostigd bijzonder schoolonderwijs

Het bevoegd gezag van een bijzondere school geeft binnen vier weken na de oprichting van de school onder overlegging van de statuten van de rechtspersoon, die de school in stand houdt, en van de reglementen, van die oprichting kennis aan Onze Minister. Indien de statuten of reglementen worden gewijzigd of ingetrokken, wordt eveneens binnen vier weken van de wijziging of van de intrekking van de statuten of reglementen aan Onze Minister kennis gegeven.

Artikel

8

Uitgaven uit de openbare kas

Ten laste van een andere openbare kas dan van Rijk en openbaar lichaam worden geen scholen in stand gehouden, noch uitgaven voor een school gedaan. Openbare lichamen doen geen uitgaven voor een niet door het openbaar lichaam in stand gehouden school dan krachtens de wet.

Artikel

9

Reikwijdte wet

Titel

II

Openbaar en uit de openbare kassen bekostigd bijzonder onderwijs

Afdeling

1

Regelen voor het openbaar onderwijs, tevens voorwaarden voor bekostiging van het bijzonder onderwijs

§

1

Onderwijs

Artikel

10

Uitgangspunten en doelstelling onderwijs

Artikel

11

Inhoud onderwijs openbaar lichaam Bonaire

Artikel

12

Inhoud onderwijs openbare lichamen Sint Eustatius en Saba

Artikel

13

Kwaliteit onderwijs

Het bevoegd gezag draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs op de school. Onder zorg dragen voor de kwaliteit van het onderwijs wordt in elk geval verstaan het naleven van de bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften en het uitvoeren van het stelsel van kwaliteitszorg, bedoeld in artikel 15, vierde lid.

Artikel

13a

Zeer zwak onderwijs

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

14

Rapportage vorderingen van leerlingen

Het bevoegd gezag rapporteert over de vorderingen van de leerlingen aan hun ouders.

Artikel

15

Schoolplan

Artikel

16

Schoolgids

Artikel

16a

Vaststelling en beschikbaarstelling schoolplan en schoolgids

Artikel

17

Klachtenregeling

Artikel

18

Samenstelling medezeggenschapsraad

Artikel

19

Medezeggenschap

Artikel

20

Meetellen tijd op andere school; vaststellen vakanties

Artikel

21

Vaststelling schoolplan en schoolgids

Vervallen

Artikel

21a

Fusies

Artikel

22

Bestuurlijke fusie openbare en bijzondere scholen

Artikel

22a

Samenwerkingsschool

Artikel

23

Scheiding toezicht en bestuur

Artikel

24

Intern toezicht

Artikel

25

Inhoud intern toezicht

§

2

Zorgstructuur

Artikel

26

Samenwerkingsverband

Artikel

27

Eilandelijk zorgplan

Artikel

28

Expertisecentrum onderwijszorg

Artikel

29

Toezicht expertisecentrum onderwijszorg

Artikel

30

Taakverwaarlozing door expertisecentrum onderwijszorg

§

3

Personeel

Artikel

31

Directie, leraren en onderwijsondersteunend personeel

Artikel

32

Overdracht taken en bevoegdheden

Artikel

33

Vaststelling managementstatuut

Artikel

34

Vereisten benoeming of tewerkstelling personeel

Artikel

35

Bekwaamheidseisen

Artikel

36

Bekwaamheidsdossier

Het bevoegd gezag beschikt ten aanzien van elk personeelslid dat een functie of werkzaamheden verricht waarvoor bekwaamheidseisen zijn vastgesteld, over geordende gegevens met betrekking tot de bekwaamheid en het onderhouden van de bekwaamheid. Ten behoeve van de onderlinge vergelijkbaarheid en herkenbaarheid van de gegevens kunnen bij ministeriële regeling voorschriften worden vastgesteld over de inrichting en wijze van ordening van deze gegevens.

Artikel

37

Rechtspositieregeling personeel van een bijzondere school

Artikel

39

Benoeming, schorsing en ontslag

Het bevoegd gezag benoemt, schorst en ontslaat het personeel. Van een benoeming in vaste dienst en in tijdelijke dienst voor langer dan een half jaar, alsmede van een ontslag uit een zodanige betrekking, doet het bevoegd gezag terstond mededeling aan de inspecteur.

Artikel

40

Benoeming in algemene dienst

Artikel

41

Verplichting tot bieden van stagemogelijkheden

Artikel

42

Scholings- en begeleidingsovereenkomst zij-instroom in het beroep

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

§

4

Leerlingen

Artikel

43

Toelatingsleeftijd; duur onderwijs

Artikel

44

Toelating en verwijdering van leerlingen

Artikel

45

Handelingsplan

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

46

Te verstrekken gegevens bij toelating

Artikel

47

Verplichte deelname leerlingen aan het onderwijs

Artikel

47a

Deelname leerlingen aan extra activiteiten

Artikel

48

Onderwijskundig rapport

Over iedere leerling die de school verlaat, stelt de directeur, na overleg met het onderwijzend personeel, ten behoeve van de ontvangende school of school voor voortgezet onderwijs een onderwijskundig rapport op. Afschrift van dit rapport wordt aan de ouders van de leerling verstrekt. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere voorschriften omtrent dit rapport gegeven.

§

5

Ouders

Artikel

49

Ondersteunende werkzaamheden ouders

Vervallen

Artikel

50

Tussenschoolse opvang

Artikel

51

Informeren ouders bij zeer zwakke school

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

§

6

Toetsing basisonderwijs en doorstroom voortgezet onderwijs

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Afdeling

2

Overige regelen voor het openbaar onderwijs

Artikel

52

Karakter openbaar onderwijs

Artikel

53

Instandhouding openbare school door een openbare rechtspersoon

Artikel

54

Instandhouding openbare school door een stichting

Artikel

55

Bestuursoverdracht openbare scholen

Artikel

56

Mogelijkheid godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

Het bevoegd gezag stelt de leerlingen in de gelegenheid op de school, binnen de schooltijden, godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs te ontvangen. Van de tijd daaraan te besteden worden ten hoogste 120 uren per schooljaar meegeteld voor het aantal uren onderwijs dat de leerlingen krachtens artikel 10, zesde lid, aanhef en onder b, ten minste moeten ontvangen. Voor de leerlingen die dit onderwijs niet volgen, voorziet het bevoegd gezag in andere onderwijsactiviteiten op de school.

Artikel

57

Leraren godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

Artikel

58

Disciplinaire maatregel, schorsing en ontslag door Rijksvertegenwoordiger

De Rijksvertegenwoordiger is, in afwijking van artikel 39, bevoegd de disciplinaire straf of de schorsing op te leggen dan wel het ontslag te verlenen, indien het een directeur, een adjunct-directeur, of een ander lid van het onderwijzend personeel van een openbare school betreft en deze tevens lid is van de eilandsraad van het openbaar lichaam die de school in stand houdt.

Artikel

59

Horen bij aanstelling personeel, directeuren en adjunct-directeuren

Afdeling

3

Overige voorwaarden voor bekostiging uit de openbare kassen van het bijzonder onderwijs

Artikel

60

Instandhouding bijzondere school door rechtspersoon

Een bijzondere school wordt in stand gehouden door een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die zich blijkens de statuten of reglementen het geven van onderwijs ten doel stelt zonder daarbij het maken van winst te beogen.

Artikel

61

Bestuursoverdracht

Artikel

62

Godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

Onverminderd de artikelen 11 en 12 kunnen de onderwijsactiviteiten godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs omvatten. Van de tijd daaraan te besteden worden ten hoogste 120 uren per schooljaar meegeteld voor het aantal uren onderwijs dat de leerlingen krachtens artikel 10, zesde lid, aanhef en onder b, ten minste moeten ontvangen. Het geven van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs kan worden opgedragen aan een niet aan de school verbonden leraar.

Artikel

63

Geen weigering toelating op grond van godsdienstige gezindheid of levensbeschouwing

Artikel

64

Akte van benoeming

Artikel

65

Beslissingen bijzonder onderwijs inzake toelating en verwijdering en bezwaarprocedure

Titel

III

Bekostiging

Afdeling

1

Algemeen

Artikel

66

Algemene bepalingen bekostiging scholen

Artikel

67

Aanvullende middelen

Artikel

68

Grondslag bekostiging zorg leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte

Artikel

70

Beroep

Artikel

71

Instandhouding openbare scholen door een stichting of een openbare rechtspersoon

Afdeling

2

Aanvang van de bekostiging

§

1

Scholen

Artikel

72

Aanvang bekostiging

Artikel

72a

Belangstellingsmeting

Artikel

73

Voldoende openbaar onderwijs

Artikel

74

Berekening aantal leerlingen

Vervallen

Artikel

75

Aanvraagprocedure nieuwe school

Artikel

76

Omzetting, verhuizing en verplaatsing

§

2

Nadere voorschriften voor de uitvoering van afdeling 2

Artikel

77

Nadere voorschriften voor de uitvoering van afdeling 2

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere voorschriften worden gegeven voor de uitvoering van deze afdeling.

Afdeling

3

Voorziening in de huisvesting

Artikel

78

Voorziening in huisvesting door het openbaar lichaam

Artikel

79

Voorzieningen in de huisvesting

Artikel

80

Vaststelling door bestuurscollege van bekostigingsplafond voor nieuwe voorzieningen in de huisvesting

Artikel

81

Indiening aanvraag

Artikel

82

Beschikkingen op aanvragen

Artikel

83

Beschikkingen op aanvragen met een spoedeisend karakter

Artikel

84

Weigeringsgronden

Artikel

85

Tijdstip aanvang bekostiging; vervallen aanspraak op bekostiging

Artikel

86

Toetsing i.v.m. wettelijke voorschriften en nieuwe feiten en omstandigheden

Voorzieningen komen voor bekostiging in aanmerking, mits op het op grond van artikel 85, eerste lid, vastgestelde tijdstip,

 • a.

  is voldaan aan de bij of krachtens de wet gestelde voorschriften, en

 • b.

  de feiten en omstandigheden waarin de school verkeert, ten opzichte van de feiten en omstandigheden ten tijde van de vaststelling van de beschikking tot verlening niet ingrijpend zijn gewijzigd.

Artikel

87

Bouwheerschap

Artikel

88

Instemming met eigen bouwplannen voor een niet door het openbaar lichaam in stand gehouden school

Indien het bevoegd gezag van een niet door het openbaar lichaam in stand gehouden school aanspraak heeft op bekostiging van een voorziening in de huisvesting, behoeven de bouwplannen en de desbetreffende begrotingen de instemming van het bestuurscollege, tenzij het bevoegd gezag met het bestuurscollege overeenkomt dat het openbaar lichaam deze voorziening tot stand brengt.

Artikel

89

Totstandbrenging voorziening voor een niet door het openbaar lichaam in stand gehouden school

Het openbaar lichaam brengt een voorziening in de huisvesting van een niet door het openbaar lichaam in stand gehouden school slechts tot stand, indien tussen het bestuurscollege en het bevoegd gezag overeenstemming bestaat over de bouwplannen en de wijze van uitvoering.

Artikel

90

Onderhoudsplicht; verbod tot vervreemding en bezwaring

Artikel

91

Vorderingsrecht

Artikel

92

Verhuur en medegebruik gebouw of terrein

Artikel

93

Voorziening niet ten laste van het openbaar lichaam

Voorzieningen aan gebouwen of terreinen in verband met verhuur krachtens de artikelen 92 of 94 door het bevoegd gezag van een niet door het openbaar lichaam in stand gehouden school komen niet ten laste van het openbaar lichaam.

Artikel

94

Einde gebruik gebouw of terrein door een niet door het openbaar lichaam in stand gehouden school

Artikel

95

Jaarlijks bedrag voor huisvestingskosten van een niet door het openbaar lichaam in stand gehouden school

In afwijking van deze afdeling kan de eilandsraad besluiten dat jaarlijks een bedrag voor huisvestingskosten wordt betaald aan het bevoegd gezag van een niet door het openbaar lichaam in stand gehouden school. De eilandsraad neemt het besluit in overeenstemming met het bevoegd gezag.

Artikel

96

Informatieverstrekking aan eilandsraad en bestuurscollege

Het bevoegd gezag van een niet door het desbetreffende openbaar lichaam in stand gehouden school is gehouden aan de eilandsraad onderscheidenlijk het bestuurscollege alle inlichtingen te verschaffen die de eilandsraad onderscheidenlijk bestuurscollege voor een adequate uitvoering van de bepalingen in deze afdeling noodzakelijk achten.

Artikel

97

Exploitatie schoolgebouw

Artikel

98

Bekostiging voor belastingen ter zake van onroerende zaken

Het openbaar lichaam bekostigt aan het bevoegd gezag van een niet door het openbaar lichaam in stand gehouden school dat is onderworpen aan een of meer der in artikel 43 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba bedoelde belastingen ter zake van onroerende zaken het bedrag dat is uitgegeven voor de belastingen met betrekking tot de in het openbaar lichaam gelegen gebouwen en terreinen.

Afdeling

4

Grondslag bekostiging

Artikel

99

Bekostiging scholen

Artikel

100

Hoogte bekostiging scholen

Artikel

101

Bekostiging bij samenvoeging

In geval van samenvoeging van basisscholen, waarbij een of meer basisscholen worden opgeheven en sprake is van een minimale instroom van leerlingen in de samengevoegde basisschool, wordt de bekostiging, bedoeld in artikel 100, eerste lid, van alle betrokken basisscholen gehandhaafd tot het einde van het kalenderjaar waarin de basisscholen zijn samengevoegd.

Artikel

102

Teldatum aantal leerlingen

Artikel

103

Aanvullende bekostiging bij bijzondere ontwikkelingen

Artikel

104

Aanvullende bekostiging bij bijzondere omstandigheden

Afdeling

5

Lichamelijke oefening en eilandelijk beleid

§

1

Lichamelijke oefening

Artikel

105

Grondslag bekostiging lichamelijke oefening

Artikel

106

Bekostiging door openbaar lichaam aan bevoegd gezag

§

2

Eilandelijk beleid

Artikel

107

Eilandelijk beleid als openbaar lichaam zelf geen openbare scholen in stand houdt of als openbare scholen ontbreken

Artikel

108

Eilandelijk beleid als openbaar lichaam zelf openbare scholen in stand houdt

Afdeling

6

Overschrijding en betaling

§

1

Overschrijdingsregeling

Artikel

109

Overschrijdingsbedrag

Artikel

110

Voorschot overschrijding

Artikel

111

Vaststelling overschrijdingsbedrag

Artikel

112

Vaststelling overschrijdingsbedrag voor een niet door het openbaar lichaam in stand gehouden school

Artikel

113

Mededeling en beroep

§

2

Betaling

Artikel

114

Betaling bekostiging door voorschotten

Artikel

115

Verrekening van vorderingen

Onze Minister is bevoegd tot verrekening van vorderingen krachtens deze wet van of op het bevoegd gezag van een school met vorderingen van of op Onze Minister krachtens een andere wet.

Afdeling

7

Beëindiging van de bekostiging

§

1

Scholen

Artikel

116

Einde bekostiging bijzondere school en opheffing openbare school

Artikel

117

Discretionaire bevoegdheid minister

Artikel

118

Vermindering aantal openbare scholen

Artikel

119

Bekendmaking over beëindiging bekostiging school en opheffing school

§

2

Overige bepalingen

Artikel

120

Overdracht gebouwen, terreinen en roerende zaken

Artikel

121

Terugstorting

Artikel

122

Aanwijzing

Artikel

122a

Spoedaanwijzing

Artikel

123

Inhouding bekostiging

Artikel

124

Maatregelen

Afdeling

8

Verslaglegging en informatieverstrekking

Artikel

125

Jaarverslag

Artikel

126

Informatie over bekostiging

Artikel

127

Beleidsinhoudelijke informatie

Artikel

129

Onderzoek vanwege de minister en correctie bekostiging

Afdeling

9

Zij-instroom in het beroep

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Afdeling

10

Experimenten

Artikel

140

Ruimte voor innovatie

Afdeling

11

Overige bepalingen

Artikel

141

Vermindering bekostiging i.v.m. schuld of nalatigheid

Artikel

142

Gebruik persoonsgebonden nummer BES door bevoegd gezag

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

143

Gebruik persoonsgebonden nummer BES door het openbaar lichaam

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

144

Schadevergoeding bij termijnoverschrijding

Artikel

145

Gebruik ontvangen gelden overeenkomstig bestemming; boekhoudvoorschriften

Het bevoegd gezag van een bijzondere school is verplicht de uit de overheidskassen ontvangen gelden overeenkomstig de bestemming te gebruiken. Van de inkomsten en uitgaven wordt volgens bij algemene maatregel van bestuur te geven voorschriften nauwkeurig boekgehouden.

Hoofdstuk

II

Slotbepalingen

Artikel

147

Bevoegde leraren

Artikel

148

Onbevoegde leraren

In afwijking van artikel 3, eerste lid, en artikel 34, vijfde lid, mag gedurende een periode van vijf jaar na het tijdstip van de inwerkingtreding van dit artikel, basisonderwijs tevens gegeven worden door degenen die voor dat tijdstip basisonderwijs gaven op een van de scholen in de openbare lichamen zonder daartoe bevoegd te zijn mits zij binnen zes maanden na dat tijdstip in het bezit zijn van een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven volgens de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag BES, die op het tijdstip van overlegging aan het bevoegd gezag niet ouder is dan zes maanden.

Artikel

149

Toekomstige leraren

Artikel

150

Bevoegdheid in de onderwijsactiviteit zintuiglijke en lichamelijke oefening

In afwijking van artikel 3, tweede lid, kunnen degenen die op de dag voorafgaand aan het tijdstip van de inwerkingtreding van dit artikel, werkzaam waren op een van de scholen voor basisonderwijs in de openbare lichamen, het onderwijs in de onderwijsactiviteit zintuiglijke en lichamelijke oefening in het eerste tot en met achtste schooljaar geven.

Artikel

151

Bevoegdheid onderwijsondersteunende werkzaamheden

In afwijking van artikel 4, eerste lid, mogen onderwijsondersteunende werkzaamheden als bedoeld in artikel 35, derde lid, ook worden verricht door degene die op de dag voorafgaand aan het tijdstip van de inwerkingtreding van dit artikel, deze onderwijsondersteunende werkzaamheden verrichtte op een van de scholen in de openbare lichamen en daartoe bevoegd waren.

Artikel

152

Onbevoegdheid onderwijsondersteunende werkzaamheden

In afwijking van artikel 4, eerste lid, mogen gedurende een periode van vijf jaar na het tijdstip van de inwerkingtreding van dit artikel, onderwijsondersteunende werkzaamheden als bedoeld in artikel 35, derde lid, ook worden verricht door degenen die op de dag voorafgaand aan het tijdstip van de inwerkingtreding van dit artikel, deze werkzaamheden verrichtten op een van de scholen in de openbare lichamen zonder daartoe bevoegd te zijn.

Artikel

153

Overgangsrecht openbaar orgaan

Een openbaar orgaan als bedoeld in artikel 35 van de Wet primair onderwijs BES zoals die wet op 10 oktober 2010 is komen te luiden, wordt aangemerkt als een openbare rechtspersoon als bedoeld in artikel 53.

Artikel

154

Aanspraak op bekostiging

De aanspraak op bekostiging van een school die direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel 72 werd bekostigd op grond van de Wet primair onderwijs BES zoals die wet op 10 oktober 2010 is komen te luiden, berust vanaf de inwerkingtreding van artikel 72 op hoofdstuk I, titel III en op hoofdstuk II.

Artikel

155

Begroting

Artikel

156

Aanvraag omzetting; uitbreiding met openbaar of bijzonder onderwijs; verplaatsing

Tot de datum van inwerkingtreding van artikel 76, derde lid, is een aanvraag om een besluit als bedoeld in artikel 76, eerste of tweede lid, met redenen omkleed en gaat vergezeld van de gegevens, genoemd in artikel 72, tweede lid. Onze Minister willigt de aanvraag om een besluit als bedoeld in artikel 76, eerste lid, slechts in, ingeval:

 • a.

  de school bij toepassing van artikel 72, derde lid, door hem in aanmerking zou worden gebracht voor bekostiging,

 • b.

  indien op de onder a genoemde grond geen bekostiging zou kunnen worden verstrekt en het een omzetting in een openbare school of een uitbreiding met openbaar onderwijs betreft, binnen 10 kilometer van de plaats in het openbaar lichaam waar het onderwijs moet worden gegeven over de weg gemeten geen school aanwezig is waarbinnen openbaar onderwijs wordt gegeven en aan het volgen van openbaar onderwijs behoefte bestaat, of

 • c.

  de bekostiging van de school, indien daaraan het onderwijs wordt uitgebreid met openbaar onderwijs of met onderwijs van een of meer richtingen, van uitsluitend een of meer op te heffen scholen, met inachtneming van artikel 116, eerste lid, gedurende ten minste 20 achtereenvolgende jaren zou kunnen worden voortgezet.

Artikel

157

Opgave aantal leerlingen

Artikel

158

Voorziening in de huisvesting voor het jaar 2011 tot en met een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip

Artikel

159

Continueren oude bepalingen voor zover de nieuwe nog niet in werking treden

Vervallen

Artikel

160

Wijziging overeenkomst inzake ouderbijdrage

Op het tijdstip waarop artikel 16 in werking treedt, vervalt het tweede lid van artikel 44, onder vernummering van het derde tot en met het vijfde lid tot tweede tot en met vierde lid.

Artikel

161

Inwerkingtreding

De artikelen die niet bij Besluit van 3 februari 2011, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal onderdelen van de Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Stb. 2011, 34) in werking zijn getreden, treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan, verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel

162

Evaluatie zorgplicht veiligheid op school

Onze Minister zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van artikel IV van de Wet van 4 juni 2015 tot wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen om zorg te dragen voor de veiligheid op school (Stb. 238) aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en effecten van de artikelen 6a en 16, eerste lid, onderdeel m, in de praktijk.

Artikel

163

Evaluatie in verband met het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer

Onze Minister zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van de Wet van 29 november 2017 tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer ten behoeve van het bieden van voorzieningen in het kader van het onderwijs en de begeleiding van onderwijsdeelnemers (Stb. 508) aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en effecten van artikel 147, achtste tot en met elfde lid, in de praktijk.

Artikel

164

Evaluatie in verband met nieuwe stichtingssystematiek

Onze Minister zendt na vijf, tien en vijftien jaar na de inwerkingtreding van de Wet van 20 mei 2020 tot wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe