Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 juni 2015, 2015-0000159867, tot aanwijzing van functies waarvoor de ketenbepaling buiten toepassing wordt verklaard en functies waarbij door de kantonrechter een hogere vergoeding kan worden toegekend indien sprake is van tussentijdse opzegging of ontbinding van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die niet tussentijds opzegbaar is (Regeling ketenbepaling bijzondere functies en hogere vergoeding kantonrechter)

Regeling ketenbepaling bijzondere functies en hogere vergoeding kantonrechter

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Artikel

1

Als functie, bedoeld in artikel 668a, achtste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, worden aangewezen:

 • a.

  de functie van voetbalspeler die als contractspeler geregistreerd staat bij de sectie betaald voetbal van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond;

 • b.

  de functie van trainer coach, assistent-trainer coach, technisch directeur, technisch manager, hoofd scouting, coördinator scouting, hoofd jeugdopleidingen en specialisten trainer, werkzaam in de onder a, bedoelde sectie;

 • c.

  de functie van bondstrainer of technisch directeur, werkzaam bij een nationale sportbond;

 • d.

  artistieke functies, artistieke steunfuncties en productie- of voorstellingsgebonden functies in de podiumkunstensectoren toneel en dans;

 • e.

  de functie van remplaçant in dienst bij de orkesten die lid zijn van de Vereniging van Nederlandse Orkesten of bij de door de Nederlandse orkesten opgerichte Stichtingen Remplaçanten;

 • f.

  de presentator, in dienst bij RTL Nederland B.V, die presentatiewerkzaamheden verzorgt voor de media of hieraan een zichtbare of hoorbare onderscheidende bijdrage levert, en van wie het bruto jaarsalaris, inclusief vakantiebijslag, omgerekend naar een fulltime dienstverband gebaseerd op 40 uur per week, en ongeacht het door de presentator daadwerkelijk gewerkte aantal uren, gelijk aan of hoger is dan € 100.000,–;

 • g.

  de werknemer op een school als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs of artikel 1 van de Wet op de expertisecentra, voor zover de arbeidsovereenkomst is aangegaan in verband met vervanging wegens ziekte van een werknemer die een onderwijsgevende of onderwijsondersteunende functie met lesgebonden of behandeltaken bekleedt;

 • h.

  de functie van ijshockeyspeler werkzaam als betaald contractspeler bij een ijshockeyclub, waarvoor het speelseizoen in een internationale competitie langer duurt dan zes maanden;

 • i.

  de functie van civiele expert die, namens de Staat, tijdelijk door de Minister van Buitenlandse Zaken wordt uitgezonden voor een civiele missie bij een ontvangende organisatie.

Artikel

3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2015.

Artikel

4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling ketenbepaling bijzondere functies en hogere vergoeding kantonrechter.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,L.F.Asscher