Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 juni 2015, kenmerk 779917-137789-Z, houdende aanwijzing van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen als instantie tot gerechtelijke geschillenbeslechting in de zin van de Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten (Aanwijzingsbesluit geschilleninstantie Zorgverzekeringswet)

Aanwijzingsbesluit geschilleninstantie Zorgverzekeringswet

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel

2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 9 juli 2015. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 8 juli 2015, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 9 juli 2015.

Artikel

3

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit geschilleninstantie Zorgverzekeringswet.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,E.I.Schippers