Besluit van de Minister van Economische Zaken van 26 juni 2015, nr. WJZ/15058509, houdende regels inzake de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam betreffende het verstrekken van subsidies ten laste van de Rijkscofinanciering op grond van de Regeling Europese EZ-subsidies (Besluit mandaat, volmacht en machtiging college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies)

Besluit mandaat, volmacht en machtiging college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies

De Minister van Economische Zaken,
Gezien de schriftelijke instemming van college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam;

Besluit:

Artikel

1

In dit besluit wordt onder college van Burgemeester en Wethouders verstaan: college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam zijnde managementautoriteit van het Operationeel Programma EFRO West-Nederland 2014-2020.

Artikel

2

Aan het college van Burgemeester en Wethouders wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met het verstrekken van subsidies ten laste van de Rijkscofinanciering op grond van hoofdstuk 5 van de Regeling Europese EZ-subsidies, voor zover het subsidies betreft die verband houden met het Operationeel Programma EFRO West-Nederland 2014–2020.

Artikel

3

Aan college van Burgemeester en Wethouders wordt mandaat en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften gericht tegen besluiten als bedoeld in artikel 2, waaronder het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van (hoger) beroep.

Artikel

4

Artikel

5

Het krachtens mandaat, volmacht of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Minister van Economische Zaken,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel

6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel

7

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage
De Minister van Economische Zaken,H.G.J.Kamp