Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 9 juli 2015, nr. WJZ/15049304, tot aanwijzing toezichthouders Wet op de dierproeven (Besluit aanwijzing toezichthouders Wet op de dierproeven)

Besluit aanwijzing toezichthouders Wet op de dierproeven

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel

1

Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet op de dierproeven bepaalde zijn belast de ambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het Ministerie van Economische Zaken.

Artikel

3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel

4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Wet op de dierproeven.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage
De Staatssecretaris van Economische Zaken,S.A.M.Dijksma