Belastingwet BES; Besluit algemene bestedingsbelasting, vrijstelling bij invoer van drinkwater en kookgas

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB 2011/600M. In aanvulling op de vrijstelling van algemene bestedingsbelasting ter zake van de invoer van drinkwater in de openbare lichamen Saba en Sint Eustatius bevat dit besluit een goedkeuring die de invoer van kookgas in de openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius vrijstelt van algemene bestedingsbelasting.

1

Aanleiding

In artikel 6.11 van de Belastingwet BES worden prestaties opgesomd die van de algemene bestedingsbelasting zijn vrijgesteld. Naast het verrichten van bepaalde diensten zijn leveringen van bepaalde goederen vrijgesteld. Het gaat daarbij ondermeer om eerste levensbehoeften zoals brood, graan, aardappelen en rijst. In artikel 6.20, eerste lid, onderdeel c, is ook een vrijstelling ter zake van de invoer van deze goederen opgenomen.

De Belastingwet BES bevat voorts een vrijstelling voor de levering van water, elektriciteit en gas. In artikel 6.11, eerste lid, onderdeel h, van de Belastingwet BES is de (binnenlandse) levering van water, elektriciteit en gas door waterleiding, elektriciteits- en gasbedrijven, vrijgesteld van algemene bestedingsbelasting.

Op dit moment beschikken alleen Bonaire en (voor een deel) Sint Eustatius, over een waterleidingnet dat voor huishoudelijk gebruik bestemd (drink)water levert. Voor de toepassing van deze bepaling is onder een waterleidingbedrijf daarom tevens te verstaan een bedrijf dat water aanmaakt ten behoeve van lokaal gebruik en lokale distributie, ook al wordt voor de levering van het water geen gebruik gemaakt van waterleidingen naar de lokale huishoudens.

Door het ontbreken van een waterleidingnet zijn de inwoners van Saba en deels Sint Eustatius voor hun voor consumptie geschikt water aangewezen op daarvoor in te voeren drinkwater. Gezien deze specifieke situatie is in het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB 2011/600M, op grond van redelijke wetstoepassing goed gekeurd dat de invoer van drinkwater op Saba en Sint Eustatius is vrijgesteld van algemene bestedingsbelasting.

Door de afwezigheid van een gasbedrijf dat de levering van gas verzorgt zijn inwoners van de openbare lichamen ook aangewezen op de invoer van voor specifiek huishoudelijk gebruik bestemd gas (kookgas); gas voor gebruik door daartoe afgestelde en geschikte huishoudelijke kook- en verwarmingstoestellen. Noch Bonaire, Sint Eustatius of Saba beschikken over een eigen gasbedrijf waardoor de vrijstelling van algemene bestedingsbelasting voor levering van gas geen toepassing vindt. Thans wordt de distributie van dat ingevoerde specifieke kookgas naar de eilandelijke afnemers verzorgt door lokale, een nutsfunctie vervullende, energiedistributiebedrijven. Op grond van redelijke wetstoepassing keur ik goed dat ook de invoer door lokale energiedistributiebedrijven van dat kookgas op deze eilanden is vrijgesteld van algemene bestedingsbelasting.

2

Goedkeuring

Goedkeuring

Ik keur goed dat de invoer van drinkwater in tanks of in andere verpakkingen in de openbare lichamen Saba en Sint Eustatius is vrijgesteld van algemene bestedingsbelasting.

Voorts keur ik goed dat de invoer van voor specifiek huishoudelijk gebruik bestemd kookgas door lokale energiedistributiebedrijven in de openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius is vrijgesteld van algemene bestedingsbelasting.

Voor de duidelijkheid merk ik op dat bovengenoemde goedkeuring alleen geldt bij invoer van drinkwater en niet van toepassing is op de invoer, de productie en levering van goederen en diensten waarvan drinkwater een (hoofd)bestanddeel vormt, zoals limonades, vruchtensappen, sodawaters, waterijsjes, ijsblokjes en restaurantdiensten.

De goedkeuring voor de invoer van dat kookgas strekt zich niet uit naar de invoer van niet als zodanig te kwalificeren en te gebruiken gasproducten, zoals gasbusjes voor verfbranders en dergelijke gasproducten die niet specifiek bedoeld zijn om als kookgas te gebruiken. De vrijstelling geldt ook niet voor de invoer van gasflessen en andere bergingsmiddelen voor kookgas die, anders dan tijdelijk, bestemd zijn om blijvend op de eilanden te worden gebruikt.

3

Intrekking besluit

Het besluit van Besluit van 4 april 2011, nr. BLKB 2011/600M, Staatscourant 12 april 2011, nr. 6385 is ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit.

4

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag
De Staatssecretaris van Financiën,
namens deze,
J. deBlieckLid van het managementteam Belastingdienst