Regeling Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten

Ingevolge artikel 40, vierde lid juncto artikel 38, zevende lid van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied van transparantie van ziektekostenverzekeraars aan consumenten. Ook is de NZa bevoegd om op grond van artikel 34 Wmg regels te stellen over de eenvormige invulling van procedures van ziektekostenverzekeraars. Daarnaast is de NZa bevoegd om op grond van artikel 62 Wmg regels te stellen over welke gegevens en inlichtingen regelmatig moeten worden verstrekt dan wel onder welke omstandigheden deze moeten worden verstrekt door de ziektekostenverzekeraars.

1

Reikwijdte

Deze regeling is van toepassing op ziektekostenverzekeraars in de zin van artikel 1 sub f punt 1 en 3 Wmg.

2

Doel van de regeling

Ziektekostenverzekeraars maken informatie openbaar over de eigenschappen van aangeboden producten en diensten op zodanige wijze dat deze gegevens voor consumenten gemakkelijk vergelijkbaar zijn.

Deze regeling beschrijft welke informatie ziektekostenverzekeraars ten minste aan consumenten moeten verstrekken, zodat de informatie doeltreffend en juist is, en bijdraagt aan de inzichtelijkheid en vergelijkbaarheid van de aangeboden producten en diensten. Ten tweede heeft deze regeling tot doel om de eenvormige invulling van procedures van ziektekostenverzekeraars te stimuleren, opdat verzekerden op gelijke wijze toegang kunnen hebben tot de verzekering. Tot slot geeft deze regeling ook aan welke andere informatie ziektekostenverzekeraars periodiek moeten verstrekken aan consumenten en verzekerden.

3

Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 3.1

  ziektekostenverzekeraar: een zorgverzekeraar en een particuliere ziektekostenverzekeraar, als bedoeld in artikel 1 sub f punt 1 en 3 Wmg

 • 3.2

  consument 1Definitie overgenomen uit Wmg: verzekeringsplichtige, verzekerde of patiënt

 • 3.3

  zorg: zorg, dienst of handelingen op het gebied van de gezondheidszorg als gedefinieerd in artikel 1 sub b Wmg

 • 3.4

  website: alle websites die de ziektekostenverzekeraar beheert of laat beheren en waar informatie verstrekt wordt over de polissen die de ziektekostenverzekeraar aanbiedt

 • 3.5

  verzekering: zorgverzekering en aanvullende ziektekostenverzekering

 • 3.6

  naturapolis: polis waarbij de zorgverzekeraar de zorgplicht zodanig heeft vormgegeven dat de verzekerde bij wie het verzekerde risico zich voordoet, krachtens de zorgverzekering recht heeft op prestaties bestaande uit de zorg of de overige diensten waaraan hij behoefte heeft, als bedoeld in artikel 11 lid 1 onder a Zorgverzekeringswet

 • 3.7

  restitutiepolis: polis waarbij de zorgverzekeraar de zorgplicht zodanig heeft vormgegeven dat de verzekerde bij wie het verzekerde risico zich voordoet, krachtens de zorgverzekering recht heeft op prestaties bestaande uit vergoeding van de kosten van deze zorg of overige diensten alsmede, desgevraagd, activiteiten gericht op het verkrijgen van deze zorg of diensten, als bedoeld in artikel 11 lid 1 onder b Zorgverzekeringswet

 • 3.8

  combinatiepolis: polis waarbij de zorgverzekeraar de zorgplicht heeft vormgegeven als een combinatie van verzekerde prestaties als bedoeld onder 3.6 en 3.7

 • 3.9

  (niet-)gecontracteerde zorgaanbieder: een zorgaanbieder die (niet) door de verzekeraar ten behoeve van zijn verzekerden is gecontracteerd

 • 3.10

  vermelden op website: de informatie staat zelfstandig op de website en is toegankelijk in de internetbrowser zonder hulp van extra computerprogramma’s

 • 3.11

  plaatsen op website: de informatie kan zowel zelfstandig op de website staan als op de website geplaatst zijn in een los document

 • 3.12

  informeren: schriftelijk, telefonisch en/of per e-mail informeren

4

Informatieverstrekking

De ziektekostenverzekeraar verstrekt alle in deze regeling genoemde informatie vanaf het moment dat een polis aangeboden wordt, op de wijze als genoemd in onderstaande artikelen.

5

Beantwoording vragen

 • 5.1

  De ziektekostenverzekeraar beantwoordt vragen van consumenten over onderwerpen genoemd in deze nadere regel schriftelijk wanneer de consument hierom vraagt.

 • 5.2

  De ziektekostenverzekeraar beantwoordt vragen van consumenten over onderwerpen genoemd in deze nadere regel telefonisch wanneer de consument hierom vraagt, tenzij telefonisch contact in de polisvoorwaarden is uitgesloten.

6

Premiegrondslag en aspecten die premie beïnvloeden

De ziektekostenverzekeraar vermeldt op de website en in de offerte de volgende punten over de premiegrondslag en aspecten die de premie beïnvloeden:

 • a.

  Premie:

  • premiegrondslag zorgverzekering;

  • hoogte netto premie.

  Indien van toepassing:

  • premie aanvullende ziektekostenverzekering inclusief eventuele leeftijd- of regioafhankelijkheid;

  • kortingen vrijwillig eigen risico;

  • eventuele toeslag op de premie van de aanvullende ziektekostenverzekering (absoluut of procentueel) als er geen zorgverzekering bij dezelfde ziektekostenverzekeraar is afgesloten, waaronder ook éénmalige administratiekosten voor het afsluiten van een aanvullende ziektekostenverzekering zonder basisverzekering;

  • incassokosten;

  • eventuele collectiviteitskorting;

  • eventuele betalingskorting.

 • b.

  Type polis:

  • naturapolis, restitutiepolis, of combinatiepolis;

  • in geval van restitutiepolis: met (gedeeltelijk) gecontracteerde zorg of zonder gecontracteerde zorg;

  • in geval van combinatiepolis: welke prestaties in natura en welke in restitutie zijn verzekerd.

 • c.

  Volmachten

  • Bij verzekeringen die worden aangeboden door volmachten moet de naam van de risicodrager worden vermeld.

7

Opzegmogelijkheden van de verzekering

 • 7.1

  De ziektekostenverzekeraar vermeldt op de website de volgende punten over de opzegmogelijkheden van de verzekering:

  • a.

   tot en met 31 december van jaar t kan een verzekerde zijn zorgverzekering opzeggen voor het jaar t+1;

  • b.

   de wijze waarop de verzekering opgezegd moet worden;

  • c.

   de verzekerde is verplicht om vóór 1 februari een nieuwe zorgverzekering af te sluiten;

  • d.

   bij afsluiting van de zorgverzekering tussen 1 januari en 1 februari gaat de verzekering met terugwerkende kracht in per 1 januari;

  • e.

   de mogelijkheid om op te zeggen als de zorgverzekeraar de polisvoorwaarden tussentijds wijzigt ten nadele van de verzekerde en de wijziging niet voortvloeit uit of krachtens de artikelen 11 tot en met 14 van de Zorgverzekeringswet.

 • 7.2

  Indien de opzegdatum van de aanvullende ziektekostenverzekering afwijkt van 31 december vermeldt de ziektekostenverzekeraar deze datum op de website.

8

Toegangsvoorwaarden voor de aanvullende verzekering

De ziektekostenverzekeraar vermeldt op de website alle beperkende toegangsvoorwaarden voor de aanvullende ziektekostenverzekering.

9

Wijzigingen in de polisvoorwaarden

 • 9.1

  De ziektekostenverzekeraar informeert de verzekerde tijdig over wijzigingen ten nadele van de verzekerde in de polisvoorwaarden.

 • 9.2

  De ziektekostenverzekeraar plaatst alle onder artikel 9.1 bedoelde wijzigingen op de website, en in het prolongatiepakket wanneer het gaat om wijzigingen per 1 januari.

10

Vergoedingenoverzicht

 • 10.1

  Wanneer de zorgverzekeraar een vergoedingenoverzicht op de website plaatst, neemt de zorgverzekeraar een disclaimer op waarin staat dat de verzekerde voor informatie over alle uitsluitingen en beperkingen de polisvoorwaarden dient te raadplegen of contact dient op te nemen met de verzekeraar.

 • 10.2

  Wanneer de zorgverzekeraar een vergoedingenoverzicht op de website plaatst, neemt de zorgverzekeraar ook daar waar mogelijk per zorgsoort de hoogte van de wettelijke eigen bijdrage in het vergoedingenoverzicht op.

11

Doorlooptijd declaraties en afhandeling machtigingsaanvragen

De zorgverzekeraar vermeldt op de website de gangbare doorlooptijd voor de vergoeding van declaraties en voor de afhandeling van machtigingsaanvragen.

12

Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

De zorgverzekeraar vermeldt op de website:

 • a.

  waar de verzekerde een klacht kan indienen;

 • b.

  op welke wijze de klacht ingediend moet worden;

 • c.

  binnen welke termijn de zorgverzekeraar zal reageren;

 • d.

  dat de verzekerde een klacht kan indienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen, als het verzoek om heroverweging wordt afgewezen of de zorgverzekeraar niet binnen de gestelde termijn reageert.

13

Algemene informatie over (niet-) gecontracteerde zorg

De zorgverzekeraar vermeldt op de website de volgende punten, indien het contracteren van zorg door de zorgverzekeraar mogelijk consequenties heeft voor de verzekerde:

 • a.

  of er sprake is van gecontracteerde zorg;

 • b.

  zo ja, voor welke vormen van zorg er sprake is van gecontracteerde zorg, of voor welke vormen van zorg er niet sprake is van gecontracteerde zorg en dat er voor de overige vormen van zorg wel sprake is van gecontracteerde zorg;

 • c.

  of de keuze voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder leidt tot een vergoedingsbeperking;

 • d.

  de hoogte van het percentage van de vergoedingsbeperking bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder;

 • e.

  of de zorgverzekeraar selectief is in het contracteren van zorgaanbieders, en zo ja, hoe de zorgverzekeraar deze zorgaanbieders selecteert.

14

Gecontracteerd zorgaanbod

 • 14.1

  Als de zorgverzekeraar met gecontracteerde zorgaanbieders werkt en dit mogelijk consequenties heeft voor de verzekerde, vermeldt de zorgverzekeraar in een actueel overzicht op de website welke zorgaanbieders op dat moment per polis zijn gecontracteerd.

 • 14.2

  Het overzicht van gecontracteerde zorgaanbieders bevat tevens informatie over de volgende punten:

  • a.

   hoe vaak het overzicht van gecontracteerde zorgaanbieders wordt geactualiseerd;

  • b.

   wanneer het overzicht voor het laatst is gewijzigd;

  • c.

   indien van toepassing, een algemeen toelichtende tekst dat tijdens de overstapperiode nog niet alle contracten afgesloten zijn en dat alle gecontracteerde zorgaanbieders zodra ze zijn afgesloten op de website worden geplaatst;

  • d.

   voor welke periode de contracten zijn afgesloten.

 • 14.3

  De zorgverzekeraar verwijst in de polisvoorwaarden naar het overzicht van gecontracteerde zorgaanbieders op de website van de zorgverzekeraar met daarbij een weblink.

15

Volumeafspraken en omzetplafonds

 • 15.1

  Als de zorgverzekeraar volumeafspraken of omzetplafonds afspreekt met zorgaanbieders en deze afspraken mogelijk consequenties hebben voor de verzekerde, vermeldt de zorgverzekeraar op de website hoe de zorgverzekeraar omgaat met volumeafspraken en omzetplafonds, en de mogelijke consequenties hiervan voor de verzekerde;

 • 15.2

  Als de zorgverzekeraar volumeafspraken of omzetplafonds afspreekt met zorgaanbieders en deze afspraken mogelijk consequenties hebben voor de verzekerde, vermeldt de zorgverzekeraar per zorgaanbieder of per soort zorgaanbieder in of bij het onder 14.1 bedoelde overzicht welke afspraken gemaakt zijn en welke mogelijke consequenties dit voor de verzekerde kan hebben.

16

Inzicht in kosten voor behandeling of dienst

 • 16.1

  Wanneer een consument vraagt om informatie over de financiële gevolgen van zijn (toekomstige) keuze voor een specifieke behandeling of dienst bij een specifieke zorgaanbieder, verstrekt de zorgverzekeraar de consument alle informatie die de consument nodig heeft om de financiële gevolgen van zijn keuze te kunnen overzien. Dit omvat, wanneer van toepassing, ten minste de volgende informatie:

  • a.

   het percentage dat de consument zelf zal moeten betalen:

   • i.

    van de kosten van de behandeling of dienst, of

   • ii.

    van het door de verzekeraar gehanteerde tarief voor de behandeling of dienst;

  • b.

   het absolute bedrag waar het percentage bedoeld in onderdeel a over berekend wordt voor zover de consument dit nodig heeft om te kunnen bepalen welk bedrag de consument zelf zal moeten betalen;

  • c.

   de eigen bijdrage die de consument in totaal moet betalen, in een absoluut bedrag;

  • d.

   het eigen risico dat de consument in totaal moet betalen, in een absoluut bedrag;

  • e.

   het totale bedrag dat voor rekening komt van de consument waarin bovenstaande informatie samengenomen wordt.

 • 16.2

  Wanneer de zorgverzekeraar niet kan beschikken over één of meerdere van de gegevens genoemd in lid 1 omdat de consument niet exact kan aangeven welke behandeling of dienst de consument in de toekomst verwacht te krijgen, geeft de zorgverzekeraar de informatie genoemd in lid 1 zover als mogelijk en geeft de zorgverzekeraar de verzekerde een indicatie van de overige punten.

 • 16.3

  Wanneer de zorgverzekeraar niet kan beschikken over één of meerdere van de gegevens genoemd in lid 1 omdat de zorgverzekeraar de betreffende behandeling of dienst niet bij de zorgaanbieder gecontracteerd heeft, informeert de zorgverzekeraar de consument erover dat:

  • a.

   de consument het tarief voor de behandeling of dienst bij de zorgaanbieder kan opvragen;

  • b.

   en de zorgverzekeraar op basis hiervan de consument inzicht kan geven in de onder artikel 16.1 opgesomde punten.

 • 16.4

  Wanneer de zorgverzekeraar niet kan beschikken over één of meerdere van de gegevens genoemd in lid 1 omdat de zorgverzekeraar niet kan beschikken over de geldende prijslijst van de gecontracteerde zorgaanbieder, geeft de zorgverzekeraar de informatie genoemd in lid 1 zover als mogelijk en geeft de zorgverzekeraar de verzekerde een indicatie van de overige punten.

 • 16.5

  Als de zorgverzekeraar informatie verstrekt aan de consument over de gevolgen van een behandeling of dienst voor het eigen risico van de consument, informeert de zorgverzekeraar de consument tegelijkertijd over de volgende punten:

  • a.

   over welk polisjaar het eigen risico verrekend zou kunnen worden, afhankelijk van de startdatum van de behandeling of dienst;

  • b.

   bij zorg die als DBC wordt gedeclareerd: dat een vervolg-DBC kan leiden tot tweemaal betalen van het eigen risico als de startdatum van de vervolg-DBC in een ander kalenderjaar valt dan de startdatum van de initiële DBC;

  • c.

   dat de verzekerde bij de zorgaanbieder kan navragen of en wanneer er een vervolg-DBC gestart wordt.

17

Systeem van eigen risico

 • 17.1

  De zorgverzekeraar vermeldt op de website ten minste de volgende informatie over het eigen risico:

  • a.

   de hoogte van het verplicht eigen risico;

  • b.

   de vormen van zorg waarvoor het verplicht eigen risico niet geldt;

  • c.

   het systeem van verrekenen en betalen van het eigen risico waaronder de informatie dat als de zorgaanbieder de nota rechtstreeks naar de zorgverzekeraar stuurt, de zorgverzekeraar het verplicht eigen risico in rekening brengt bij de verzekerde, en dat wanneer de verzekerde de nota zelf betaalt, de zorgverzekeraar slechts een gedeelte van de nota restitueert omdat de verzekerde op die manier het deel van de nota dat onder het eigen risico valt zelf heeft voldaan;

  • d.

   over welk polisjaar het eigen risico verrekend kan worden, afhankelijk van de startdatum van een behandeling;

  • e.

   wat een vervolg-DBC is en dat een vervolg-DBC kan leiden tot tweemaal betalen van het eigen risico, als de vervolg-DBC in een ander kalenderjaar start dan de eerste behandeling;

  • f.

   dat de verzekerde bij de zorgaanbieder kan navragen of en wanneer er een vervolg-DBC gestart wordt.

  Indien van toepassing vermeldt de zorgverzekeraar ook:

  • g.

   dat de zorgverzekeraar gebruikt maakt van de mogelijkheid tot gedifferentieerd eigen risico;

  • h.

   de mogelijke hoogte van het vrijwillig eigen risico;

  • i.

   de vormen van zorg waarvoor het vrijwillig eigen risico niet geldt.

 • 17.2

  Indien de zorgverzekeraar gebruik maakt van een gedifferentieerd eigen risico, vermeldt de zorgverzekeraar op de website voor welke zorgvormen het geldt, welke aanbieders als voorkeuraanbieders zijn aangewezen en of dit ook geldt voor het vrijwillig eigen risico.

 • 17.3

  Zorgverzekeraars vermelden in de declaratieoverzichten ten behoeve van het eigen risico in ieder geval de volgende punten, op een voor de verzekerde begrijpelijke wijze:

  • a.

   achternaam, voorletters, en geboortedatum van de verzekerde die het betreft;

  • b.

   de zorgverlener;

  • c.

   een consumentenomschrijving van het soort zorg, voor zover de privacy van de medeverzekerden niet onevenredig wordt aangetast;

  • d.

   datum van behandeling;

  • e.

   bedrag gedeclareerde kosten;

  • f.

   waar het aan de verzekerde in rekening te brengen bedrag betrekking op heeft: eigen bijdrage, eigen risico of afgewezen declaratie (aangeven wat van toepassing is);

  • g.

   resterend bedrag eigen risico.

18

Polisvoorwaarden van de op de markt gebrachte model-overeenkomsten

 • 18.1

  De zorgverzekeraar plaatst alle polisvoorwaarden van de door de zorgverzekeraar op de markt gebrachte modelovereenkomsten op de website.

 • 18.2

  De zorgverzekeraar stuurt desgevraagd de polisvoorwaarden en reglementen per post of digitaal naar de consument.

19

Voorkeursbeleid geneesmiddelen

 • 19.1

  De zorgverzekeraar vermeldt op de website de volgende punten over het voorkeursbeleid geneesmiddelen:

  • a.

   uitleg wat het voorkeursbeleid geneesmiddelen inhoudt;

  • b.

   de werkzame stoffen waarvoor het beleid geldt en de vermelding van de geneesmiddelen waar de verzekerde (al dan niet onder voorwaarden) aanspraak op heeft voor vergoeding;

  • c.

   de procedure/actie die de verzekerde moet ondernemen als behandeling met een ander geneesmiddel dan het preferente geneesmiddel medisch noodzakelijk is;

  • d.

   welk geneesmiddel voor vergoeding in aanmerking komt, wanneer een preferent middel niet leverbaar is.

  Wanneer de zorgverzekeraar rechtstreeks met de fabrikant onderhandelt over de prijs of een bonus of korting:

  • e.

   de manier waarop het voorkeursbeleid geneesmiddelen doorwerkt op het eigen risico van de verzekerde.

 • 19.2

  Als de zorgverzekeraar voor geneesmiddelen voorlopige prijzen hanteert waarop achteraf correcties kunnen plaatsvinden, dan vermeldt de verzekeraar de mogelijke gevolgen hiervan voor de verzekerde op de website.

 • 19.3

  Als de zorgverzekeraar wijzigingen aanbrengt in zijn voorkeursbeleid geneesmiddelen, vermeldt hij dit tijdig op de website en informeert hij alle verzekerden hier tijdig over.

20

Afwijzingsgronden

 • 20.1

  Wanneer de zorgverzekeraar een aanvraag voor vergoeding van zorg afwijst stuurt de zorgverzekeraar aan de verzekerde een afwijzingsbrief.

 • 20.2

  De afwijzing is in de afwijzingsbrief zodanig duidelijk onderbouwd, dat de verzekerde op grond van de informatie in de afwijzingsbrief zelf kan nagaan of de afwijzing terecht is.

 • 20.3

  De afwijzingsbrief bevat ten minste de volgende punten:

  • a.

   een voor de verzekerde begrijpelijke geformuleerde reden voor afwijzing;

  • b.

   een verwijzing naar een bestaande regel of voorwaarde(n) vanuit de polis waarom de afwijzing plaatsvindt;

  • c.

   de verzekerde moet erop gewezen worden dat er nadere informatie ingewonnen kan worden;

  • d.

   de verzekerde moet erop gewezen worden dat hij/zij een klacht kan indienen bij de zorgverzekeraar als hij/zij het niet eens is met de afwijzing, en de klacht tevens aan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen kan voorleggen.

21

Transparantie over zorgplicht

 • 21.1

  De zorgverzekeraar vermeldt op de website:

  • voor welke soorten zorg er normen van tijdigheid en bereikbaarheid gelden, waaronder de Treeknormen;

  • welke eigen normen de zorgverzekeraar daarnaast hanteert op het gebied van tijdigheid en bereikbaarheid;

  • wat de inhoud van deze normen is per type zorg.

 • 21.2

  De zorgverzekeraar vermeldt op de website de mogelijkheid tot wachtlijstbemiddeling.

22

Vergoeding grensoverschrijdende zorg

 • 22.1

  De zorgverzekeraar vermeldt op de website welke voorwaarden er gelden voor het indienen van buitenlandse nota’s en welke vergoedingen hiervoor gelden.

 • 22.2

  De zorgverzekeraar informeert de verzekerde over de mogelijkheden om op grond van EU-regels gebruik te maken van zorg in een andere EU-lidstaat door in ieder geval informatie over de twee procedures voor vergoeding van zorg die geleverd is in een andere EU-lidstaat op grond van Richtlijn nr. 2011/24/EU en Verordening (EG) nr. 883/2004 op de website te plaatsen.

 • 22.3

  De zorgverzekeraar vermeldt op de website dat de verzekerde op grond van Richtlijn nr. 2011/24/EU zorg die verzekerd is vanuit de zorgverzekering in een andere lidstaat kan gebruiken en dat hierbij de vergoeding gelijk is aan de vergoeding bij zorggebruik in Nederland.

 • 22.4

  De zorgverzekeraar vermeldt op de website onder welke voorwaarden de verzekerde op grond van Verordening (EG) nr. 883/2004 de volledige kosten van de behandeling in het buitenland vergoed kan krijgen en dat de verzekerde voor deze procedure toestemming nodig heeft van de zorgverzekeraar.

23

European Health Insurance Card (EHIC)

De zorgverzekeraar vermeldt op de website de volgende informatie over de European Health Insurance Card (EHIC):

 • a.

  de kaart is persoonsgebonden en kosteloos;

 • b.

  de geldigheidsduur van de kaart;

 • c.

  de kaart geeft de verzekerde recht op noodzakelijke medische zorg tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland, als de zorgverzekering in Nederland niet is opgeschort of beëindigd;

 • d.

  de verzekerde heeft gedurende zijn verblijf in een andere lidstaat recht op de bekostiging van zijn medische zorg onder dezelfde voorwaarden die in de wetgeving van die lidstaat voor de eigen verzekerden zijn vastgesteld;

 • e.

  de kaart dekt geen gevallen van verzekerden die naar een andere lidstaat reizen om daar een medische behandeling te ondergaan;

 • f.

  de landen waarin de EHIC geldig is;

 • g.

  of de EHIC een aparte kaart is of de achterkant van gewone zorgpas.

24

Diversiteit van verzekerden en zorginkoop

De zorgverzekeraar vermeldt op de website op welke wijze de zorgverzekeraar rekening houdt met de diversiteit van verzekerden bij de zorginkoop. Wanneer dit per polis verschilt, geeft de zorgverzekeraar hier ook inzicht in.

25

Gelijke inschrijving verzekeringsplichtigen

De zorgverzekeraar is voor een door hem aangeboden modelovereenkomst verplicht om alle verzekeringsplichtigen op dezelfde wijze de mogelijkheid te bieden tot inschrijving.

26

Vindbaarheid

Ziektekostenverzekeraars clusteren de informatie die ze op grond van deze regeling op de website vermelden zodanig dat de informatie per onderwerp overzichtelijk gepresenteerd wordt en daarmee voor de verzekerde eenvoudig toegankelijk is.

27

Schriftelijke informatieverstrekking

 • 27.1

  Wanneer een ziektekostenverzekeraar een schriftelijk informatiepakket aanbiedt aan consumenten over de op de markt aangeboden polissen, dient de verzekeraar daarin ten minste de informatie op te nemen die ingevolge artikelen 6, 13, 15, 17 en 24 op de website vermeldt of geplaatst moet worden.

 • 27.2

  Wanneer een ziektekostenverzekeraar geen website beheert of laat beheren, verstrekt de ziektekostenverzekeraar desgevraagd alle in deze regeling genoemde informatie op schrift aan consumenten.

28

Intrekking oude regel(s)

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze regeling wordt de beleidsregel ‘Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten’, met kenmerk TH/BR-015 ingetrokken.

Bovengenoemde beleidsregel blijft van toepassing op aangelegenheden die betrekking hebben op de periode waarvoor die beleidsregel gold.

29

Inwerkingtreding en citeerregel

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 november 2015. Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal deze regeling in de Staatscourant worden geplaatst.

Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Regeling Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten’.