Regeling vergoeding beroepsziekten politie

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Besluit:

Artikel

1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

5

Artikel

6

Indien de bepaling van de hoogte van het smartengeld is geschied op grond van door de ambtenaar of zijn vertegenwoordiger, bedoeld in van artikel 2, vierde, verstrekte gegevens waarvan zij wisten of moesten weten dat deze gegevens onjuist waren, kan het bevoegd gezag het besluit tot toekenning van smartengeld herzien of intrekken.

Artikel

7

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel

8

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoeding beroepsziekten politie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Veiligheid en Justitie,G.A. van derSteur