Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 juli 2015, nr. 622653, houdende instelling van de Commissie Vooronderzoek naar geweld in de jeugdzorg (Instellingsbesluit Commissie Vooronderzoek naar geweld in de jeugdzorg)

Instellingsbesluit Commissie Vooronderzoek naar geweld in de jeugdzorg

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluiten:

Artikel

1

Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  de ministers: de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b.

  de commissie: de commissie, bedoeld in artikel 2.

Artikel

2

Instelling

Er is een Commissie Vooronderzoek naar geweld in de jeugdzorg.

Artikel

3

Taak

De commissie heeft tot taak een vooronderzoek te doen naar:

 • a.

  de mogelijkheden om een onderzoek in te stellen naar geweld jegens minderjarigen die tussen 1945 en heden onder verantwoordelijkheid van de overheid zijn geplaatst in (rijks)instellingen en in pleeggezinnen;

 • b.

  een afbakening van het begrip geweld, om te gebruiken binnen een onderzoek als bedoeld onder a;

 • c.

  de mogelijkheden om de reactie van de overheid op signalen van geweld te onderzoeken binnen een onderzoek als bedoeld onder a;

 • d.

  de mogelijkheden om psychisch geweld te onderzoeken binnen een onderzoek als bedoeld onder a;

 • e.

  een tijdshorizon en een plan van aanpak voor een onderzoek als bedoeld onder a.

Artikel

4

Samenstelling, benoeming en ontslag

Artikel

5

Instellingsduur

De commissie wordt ingesteld met ingang van 3 juli 2015 en wordt opgeheven per 1 mei 2016.

Artikel

6

Leden

Artikel

7

Werkwijze

De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

Artikel

8

Inwinnen van inlichtingen

Artikel

9

Secretariaat

Artikel

10

Rapport

Artikel

11

Kosten

Artikel

13

Archivering

De archiefbescheiden van de commissie worden na het beëindigen van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Artikel

14

Inwerkingtreding

Artikel

15

Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie Vooronderzoek naar geweld in de jeugdzorg.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,K.H.D.M.Dijkhoff
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,M.J. vanRijn