Besluit van de Nationaal Coördinator Groningen van 23 juli 2015 houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Overheidsdienst Groningen van het Ministerie van Economische Zaken 2015 (Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Overheidsdienst Groningen van het Ministerie van Economische Zaken 2015)

Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Overheidsdienst Groningen van het Ministerie van Economische Zaken 2015

De Nationaal Coördinator Groningen,

Besluit:

§

1

Algemene bepalingen

Artikel

1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  de Nationaal Coördinator: de Nationaal Coördinator Groningen van de Overheidsdienst Groningen;

 • b.

  de directeuren: de directeur Groningen van de Overheidsdienst Groningen en de directeur Den Haag van de Overheidsdienst Groningen;

 • c.

  de Kabinetschef: Kabinetschef van de Overheidsdienst Groningen;

 • d.

  de teamhoofden: de teamhoofden van de teams binnen de Directie Groningen en Directie Den Haag van de Overheidsdienst Groningen;

 • e.

  het bedrag: het bedrag inclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW)

§

2

Taakverdeling

Artikel

2

Aan de Nationaal Coördinator is voorbehouden het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling betreffende aangelegenheden ten aanzien waarvan de Nationaal Coördinator in een incidenteel geval mededeling heeft gedaan dat zij door hem zullen worden behandeld.

Artikel

3

Artikel

3a

§

3

Vervanging

Artikel

4

§

4

Slotbepalingen

Artikel

5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel

6

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Overheidsdienst Groningen van het Ministerie van Economische Zaken 2015.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

s-Gravenhage
J.G.M. Alders Nationaal Coördinator Groningen