Besluit van de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 12 augustus 2015, nr. 674378, houdende verlening van ondermandaat aan het hoofd van de sector Juridische Zaken, tevens Juridisch Adviseur van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (Ondermandaatbesluit DWJZ Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015)

Ondermandaatbesluit DWJZ Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015

De directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

Besluit:

Artikel

1

Artikel

2

De Ondermandaatregeling DWJZ Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013 wordt ingetrokken.

Artikel

3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel

4

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaatbesluit DWJZ Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, A.G. van Dijk