Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 31 augustus 2015, nr. 15099298, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bescherming van de bedekte teelt van anjer, roos, Alstroemeria, Anthurium, begonia, Bouvardia, Bromelia, chrysant, cyclaam, Dieffenbachia, Eustoma, ficus, gerbera, Hippeastrum, Kalanchoë, orchidee en Spathiphyllum tegen Californische trips (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de bedekte teelt van anjer, roos, Alstroemeria, Anthurium, begonia, Bouvardia, Bromelia, chrysant, cyclaam, Dieffenbachia, Eustoma, ficus, gerbera, Hippeastrum, Kalanchoë, orchidee en Spathiphyllum tegen Californische trips 2015)

Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de bedekte teelt van anjer, roos Alstroemeria, Anthurium, begonia, Bouvardia, Bromelia, chrysant, cyclaam, Dieffenbachia, Eustoma, ficus, gerbera, Hippeastrum, Kalanchoë, orchidee, Spathiphyllum, tegen Californische trips, 2015

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;
Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen nr. 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

Besluit:

Artikel

1

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van formetanate, 500 gram werkzame stof per kg, (Winner) ter bescherming van de bedekte teelt van anjer, roos, Alstroemeria, Anthurium, begonia, Bouvardia, Bromelia, chrysant, cyclaam, Dieffenbachia, Eustoma, ficus, gerbera, Hippeastrum, Kalanchoë, orchidee en Spathiphyllum tegen Californische trips.

Artikel

2

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel

3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt na 120 dagen of zodra een middel op basis van formetanate (500 gram werkzame stof per liter) toegelaten is.

Artikel

4

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de bedekte teelt van anjer, roos Alstroemeria, Anthurium, begonia, Bouvardia, Bromelia, chrysant, cyclaam, Dieffenbachia, Eustoma, ficus, gerbera, Hippeastrum, Kalanchoë, orchidee, Spathiphyllum, tegen Californische trips, 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Economische ZakenS A.M.Dijksma

Bijlage

Wettelijk gebruiksvoorschrift formetanate 500 gr as/kg (winner)

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insectenbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling met (semi-)automatische toepassingsapparatuur in de volgende toepassingsgebieden (volgens de Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Roos, anjer, Alstroemeria, Anthurium, begonia, Bouvardia, Bromelia, chrysant, cyclaam, Dieffenbachia, Eustoma, ficus, gerbera, Hippeastrum, Kalanchoë, orchidee, Spathiphyllum (bedekte teelt)

Trips1

0,03%

(30 g/100L water)

0,3 kg/ha

4 toepassingen per teeltcyclus, maximaal 8 toepassingen per vrijgestelde periode

7

1 Frankliniella occidentalis

Toepassingsvoorwaarden

Vanwege risico voor de toepasser mag formetanate 500 gram werkzame stof per kg (Winner) alleen toegepast worden door middel van (semi-)automatische toepassingsapparatuur. Raadpleeg uw leverancier van de toepassingsapparatuur voor de instructies bij het toepassen en of de te gebruiken apparatuur onder deze conditie valt. Tijdens de toepassing van het middel op het gewas mag niemand in de kasruimte aanwezig zijn.

Na een behandeling het gewas uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

Gevaarlijk voor bijen en hommels. Voorkom dat bijen en andere bestuivende insecten de kas binnenkomen, bijvoorbeeld door alle openingen met insectengaas af te sluiten.

Algemeen:

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor bestuivers in kasteelten. Raadpleeg uw leverancier van bestuivers over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van bestuivers en over de in acht te nemen wachttijden.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.