Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 16 september 2015, nummer 684682, tot tijdelijk afwijken van artikel 4.17a, derde, vierde en vijfde lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000

Besluit tijdelijk afwijken artikel 4.17a, derde, vierde en vijfde lid, Vreemdelingenbesluit 2000

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Besluit:

Artikel

II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 17 september 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,K.H.D.M.Dijkhoff