Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 september, nr. 2015-0000560335, tot benoeming van de voorzitter en de leden van de referendumcommissie (Benoemingsbesluit referendumcommissie)

Benoemingsbesluit referendumcommissie

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Besluit

Artikel

1

Artikel

2

Artikel

3

De voorzitter en de andere leden van de referendumcommissie ontvangen een vergoeding van reiskosten op grond van het Reisbesluit binnenland.

Artikel

4

Dit besluit wordt aangehaald als: Benoemingsbesluit referendumcommissie.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden verzonden aan betrokkenen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,R.H.A.Plasterk