Besluitvorming Farsi (Iran) en Dari

De Raad voor Rechtsbijstand,

Overwegende dat:

 • de Adviescommissie Talen Wbtv zijn grondslag vindt in het Regeling van de Raad voor Rechtsbijstand van 22 februari 2010, houdende de instelling van de Adviescommissie Talen Wbtv;

 • deze regeling gewijzigd is bij Regeling van de Raad voor Rechtsbijstand van 6 augustus 2015, houdende de instelling van de Adviescommissie Talen Wbtv;

 • de Adviescommissie Talen Wbtv advies uitbrengt over de wettelijke competentie Taalvaardigheid;

 • de Raad voor Rechtsbijstand aanleiding heeft gezien om advies in te winnen bij de Adviescommissie Talen Wbtv over de mate waarin taalcompetenties tussen de talen Farsi (Iran) en Dari uitwisselbaar zijn;

 • De adviescommissie Talen Wbtv op 20 maart 2014 advies heeft uitgebracht

Stelt vast dat:

 • er grote culturele verschillen bestaan tussen Afghanistan (Dari) en Iran (Farsi).

Besluit dat:

 • Dari en Farsi (Iran) afzonderlijke talen blijven op de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde taallijst.

Ten aanzien van het Farsi (Iran):

 • Met het aantonen van de competentie taalvaardigheid van het Dari wordt de competentie taalvaardigheid van het Farsi (Iran) aangetoond;

 • Met het aantonen van de competentie taalvaardigheid Dari wordt de kennis van cultuur van het Farsi (Iran) niet aangetoond;

 • Inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertaler is mogelijk, mits ook aan de overige voorwaarden, als genoemd in het Besluit inschrijving Rbtv, Stcrt. 2013, 17544, wordt voldaan.

Ten aanzien van het Dari:

 • Met het aantonen van de competentie taalvaardigheid van het Farsi (Iran) wordt de competentie taalvaardigheid van het Dari aangetoond;

 • Met het aantonen van de competentie taalvaardigheid Farsi (Iran) wordt de kennis van cultuur van het Dari niet aangetoond;

 • Inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertaler is mogelijk, mits ook aan de overige voorwaarden, als genoemd in het Besluit inschrijving Rbtv, Stcrt. 2013, 17544, wordt voldaan.

Slotbepalingen

Dit besluit wordt aangehaald als Besluitvorming Farsi (Iran) en Dari.

Bekendmaking vindt plaats door publicatie in de Staatscourant.

Dit besluit treedt in werking één dag na publicatie in de Staatscourant.

De Raad voor Rechtsbijstand, P.J.M. van den Biggelaar, Directeur stelsel
J. Wijkstra Directeur Bedrijfsvoering