Besluit van 9 november 2015, houdende vaststelling van regels omtrent experimenten met regelluwe scholen in het primair- en voortgezet onderwijs (Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO)

Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 19 juni 2015, nr. WJZ/779081 (10526) directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 18 september 2015, nr. W05.15.0195/I);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 november 2015, nr. 819176/10526, directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • b.

  WEB: Wet educatie en beroepsonderwijs;

 • c.

  WPO: Wet op het primair onderwijs;

 • d.

  WVO: Wet op het voortgezet onderwijs;

 • e.

  bevoegd gezag: bevoegd gezag als bedoeld in de WPO of de WVO;

 • f.

  medezeggenschapsraad: medezeggenschapsraad van de school of, in geval van een agrarisch opleidingscentrum, de studentenraad, de ouderraad en de ondernemingsraad van de instelling;

 • g.

  school:

 • h.

  regelluwe school: een school ten aanzien waarvan het bevoegd gezag deelneemt aan het experiment op grond van dit besluit.

Artikel

2

Doel experiment

Het doel van het experiment op grond van dit besluit is te onderzoeken of het aan scholen bieden van regelluwe ruimte leidt tot initiatieven die de kwaliteit, of bij gelijkblijvende kwaliteit, de doelmatigheid van het onderwijs verbeteren en waarvoor na afloop van het experiment definitief ruimte in de WPO en WVO gecreëerd kan worden.

Artikel

3

Regelluwe school

Artikel

4

Voorwaarden voor concrete afwijking door regelluwe scholen

Artikel

5

Melding concrete afwijking

Artikel

6

Mogelijkheid tot afwijken door Onze Minister

Artikel

7

Intrekken aanmerking als regelluwe school

Onze Minister kan besluiten een school niet langer aan te merken als regelluwe school indien:

Artikel

8

Looptijd van experiment

Artikel

9

Monitoring en evaluatie

Artikel

10

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Artikel

11

Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar
Willem-Alexander
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker
De Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam
De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur