Besluit van de Minister van Economische Zaken van 6 november 2015, nr. WJZ/15155405, houdende vaststelling van taken van de Staatssecretaris van Economische Zaken

Besluit vaststelling taken Staatssecretaris van Economische Zaken (nov. 2015)

De Minister van Economische Zaken;
Gelet op artikel 46, tweede lid, van de Grondwet en artikel 3 van de Wet van 25 januari 1951 (Stb. 24), houdende nadere voorzieningen in verband met de uitvoering van de ambten van minister zonder portefeuille en van staatssecretaris;

Besluit:

Artikel

1

De Staatssecretaris van Economische Zaken, de heer ir. M.H.P. van Dam, is binnen de grenzen van het door de Minister van Economische Zaken vastgestelde beleid in het bijzonder belast met:

 • a.

  landbouw, voedselkwaliteit en groen beroepsonderwijs;

 • b.

  dierenwelzijn;

 • c.

  natuur en biodiversiteit;

 • d.

  structuurfondsen en cohesiebeleid;

 • e.

  intellectueel eigendom, voor zover het betreft octrooi- en kwekersrecht;

 • f.

  andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan hem wordt toevertrouwd.

Artikel

2

De staatssecretaris voert in de internationale contacten, die hij bij de behartiging van de in artikel 1, onderdeel a, b, c en d, genoemde aangelegenheden heeft, de titel: Minister voor Landbouw.

Artikel

3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 3 november 2015.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage
De Minister van Economische Zaken,H.G.J.Kamp