Besluit van 22 september 1921, tot vaststelling van een "Octrooireglement"

Vaststellingsbesluit Octrooireglement

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Ministers van Landbouw, Nijverheid en Handel en van Koloniën van 26 Mei 1921, n°. 8617, afdeeling Handel;
Gezien de artikelen 14, 15, 21, 29, 31, 36, 62 en 64 der Octrooiwet 1910 (Staatsblad n°. 313), gelijk deze wet is aangevuld en gewijzigd bij de wet van 15 Januari 1921 (Staatsblad n°. 15);
Gezien Onze besluiten van 15 December 1914 (Staatsblad n°. 559), 27 Mei 1918 (Staatsblad n°. 299) en 9 Juli 1919 (Staatsblad n°. 471);
Den Raad van State gehoord (advies van 5 Juli 1921, n°. 13);
Gelet op het nader rapport van Onze voornoemde Ministers van Landbouw, Nijverheid en Handel en van Koloniën van 8 September 1921, n°. 12609, afdeeling Handel, en van 16 September 1921, 4de afdeeling, n°. 12;

Hebben goedgevonden en verstaan:

te bepalen:

Artikel

1

Onder intrekking van Onze besluiten van 15 December 1914 (Staatsblad n°. 559), 27 Mei 1918 (Staatsblad n°. 299) en 9 Juli 1919 (Staatsblad n°. 471), wordt met ingang van een nader door Ons te bepalen datum vastgesteld het bij dit besluit gevoegde reglement, genaamd "Octrooireglement", houdende voorschriften als bedoeld in de artikelen 14, 15 , 21, 29 sub a-f, 31, 36, 62 en 64 van de Octrooiwet 1910 (Staatsblad n°. 313), gelijk deze wet is aangevuld en gewijzigd bij de wet van 15 Januari 1921 (Staatsblad n°. 15).

Artikel

2

De bepaling van artikel 1 van dit besluit geldt niet ten aanzien van de octrooiaanvragen, waarop de voorschriften der genoemde wet van 15 Januari 1921 (Staatsblad n°. 15) ingevolge artikel III dier wet niet van toepassing zijn.

Onze voornoemde Ministers zijn belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad geplaatst en in aftschrift aan den Raad van State medegedeeld zal worden.

's-Gravenhage
WILHELMINA.
De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, H. A. VAN IJSSELSTEIJN.
De Minister van Koloniën, DE GRAAFF.
De Minister van Justitie, HEEMSKERK.

Octrooireglement

Octrooireglement