Besluit van 2 november 1932, tot vaststelling van voorschriften voor de overdracht van toegangswegen naar spoorwegstations

Besluit tot vaststelling voorschriften voor overdracht toegangswegen naar spoorwegstations

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onzen Minister van Waterstaat van 5 October 1932, La. C., Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen;
Den Raad van State gehoord (advies van 25 October 1932, n°. 31);
Gezien het nader rapport van Onzen voornoemden Minister van 28 October 1932, La. A., Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

I. het Koninklijk Besluit van 23 Maart 1876 (Staatsblad n°. 55), onverminderd artikel 55, tweede lid, van de Wegenwet in te trekken;

II. ten aanzien van de overdracht van toegangswegen naar spoorwegstations het volgende te bepalen.

Artikel

1

Artikel

2

Onze Minister voornoemd is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den Raad van State medegedeeld zal worden.

Het Loo
WILHELMINA.
De Minister van Waterstaat, P. J. REYMER.
De Minister van Justitie, J. DONNER.