Besluit van 5 mei 1936, houdende vaststelling van een nieuw Reglement betreffende het optreden als gemachtigde voor de Octrooiraad

Octrooigemachtigden-reglement

Artikel

1

Artikel

2

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a.

    octrooigemachtigde: een ieder, die is ingeschreven in het in artikel 3 bedoelde register;

  • b.

    richtlijn: richtlijn (EEG) nr. 89/48 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende een algemeen stelsel van erkenning van hoger-onderwijsdiploma’s waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar worden afgesloten (PbEG L 19), voor zover van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

4a

Artikel

5

Artikel

6

Artikel

7

Artikel

8

Alvorens tot inschrijving in het register van octrooigemachtigden wordt overgegaan, legt de verzoeker in handen van de Octrooiraad de volgende eed of belofte af:

"Ik zweer (Ik beloof), dat ik het beroep van octrooigemachtigde nauwgezet zal vervullen met inachtneming van de daarop betrekking hebbende wettelijke voorschriften, dat ik de mij in die hoedanigheid toevertrouwde belangen met ijver en eerlijkheid zal behartigen en dat ik geheimhouding zal bewaren omtrent alle aangelegenheden, die mij in mijn hoedanigheid van octrooigemachtigde ter kennis komen en waarvan ik het vertrouwelijk karakter ken of redelijkerwijs moet vermoeden. Zo waarlijk helpe mij God almachtig (Dat beloof ik)".

Artikel

9

Indien een advocaat als gemachtigde voor de Octrooiraad wenst op te treden, kan de Voorzitter van de Octrooiraad, alvorens hem als zodanig toe te laten, inzage vorderen van de geviseerde akte van zijn beëdiging als advocaat.

Artikel

10

Artikel

11

Artikel

12

Artikel

13

Artikel

14

Artikel

15

Artikel

16

Artikel

17

Indien het de Raad van Toezicht voor de Octrooigemachtigden bekend is, dat een advocaat zich bij de behandeling van octrooiaangelegenheden in strijd met zijn plicht of op onwaardige wijze gedraagt of heeft gedragen, stelt hij de raad van toezicht, aan welks toezicht de advocaat is onderworpen, hiervan op de hoogte.

Artikel

18

Artikel

19

Artikel

20

Artikel

22

Dit reglement kan worden aangehaald onder de titel van "Octrooigemachtigden-reglement".