Wet van 27 November 1947, houdende vaststelling van de Herverkavelingswet Walcheren

Herverkavelingswet Walcheren 1947

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
WIJ JULIANA, PRINSES DER NEDERLANDEN, REGENTES VAN HET KONINKRIJK,
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regelen te stellen met betrekking tot de agrarische wederopbouw en de noodzakelijk gebleken herverkaveling van Walcheren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Titel

I

Algemene bepalingen

Artikel

1

Deze wet verstaat onder:

 • 1°.

  "De Minister": De met de zaken van de Landbouw belaste Minister;

 • 2°.

  "blok": geheel van in de herverkaveling van Walcheren begrepen onroerende goederen;

 • 3°.

  "eigenaar": hem, die een recht van eigendom, opstal, erfpacht, vruchtgebruik, gebruik of bewoning heeft op tot het blok behorende onroerende goederen;

 • 4°.

  "rechthebbende": eigenaar, en hem, die een niet onder 3°. genoemd zakelijk recht of een recht van huur of pacht heeft op tot het blok behorende onroerende goederen;

 • 5°.

  "herverkavelingscommissie": de met de leiding en uitvoering der herverkaveling van Walcheren belaste commissie;

 • 6°.

  "Raad van Beroep": de raad, welke in beroep oordeelt over de bezwaarschriften in de gevallen, waarin deze wet het indienen van zodanige bezwaren bij die raad toelaat;

 • 7°.

  "Gedeputeerde Staten": Gedeputeerde Staten van Zeeland.

Artikel

2

Ter bevordering van het herstel van land-, tuin-, bosbouw en veehouderij op het eiland Walcheren heeft aldaar herverkaveling plaats. De Minister stelt het blok vast bij beschikking, die in de Nederlandse Staatscourant wordt bekendgemaakt.

Artikel

3

Artikel

4

In de eigendoms- of gebruikstoestand van onroerende goederen, welke bestemd zijn voor militaire doeleinden, wordt geen wijziging gebracht zonder toestemming van de Ministers van Oorlog en van Marine.

Artikel

5

Artikel

6

Artikel

7

Onverminderd het bepaalde bij of krachtens enige andere wettelijke regeling heeft een overeenkomst, aangegaan in het tijdvak vanaf de inwerkingtreding dezer wet tot aan de overschrijving van de acte van toedeling in de openbare registers en waarbij onder bezwarende titel of bij schenking onder de levenden:

 • a.

  in het blok opgenomen onroerende goederen worden overgedragen of

 • b.

  een recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik of bewoning op zodanige goederen wordt gevestigd of gewijzigd, of waarbij een zodanig recht wordt overgedragen,

geen rechtskracht zonder schriftelijke verklaring van de herverkavelingscommissie, waaruit blijkt, dat deze overeenkomst niet in strijd is met een behoorlijke uitvoering der herverkaveling.

Artikel

8

Aan de Staat kunnen kavels worden toebedeeld; deze worden beheerd door de Minister. Overdracht van het beheer geschiedt door Ons op voordracht van de Minister.

Artikel

9

Tenzij het belang der herverkaveling het vordert, wordt geen wijziging gebracht in de eigenaarsverhouding van:

 • 1°.

  parken;

 • 2°.

  gedenktekenen met bijbehorende terreinen;

 • 3°.

  onroerende goederen van rechtspersonen, die bevordering van natuurschoon ten doel hebben, indien en zolang zij als zodanig door Ons zijn erkend;

 • 4°.

  onroerende goederen, bestemd voor andere bedrijven dan land-, tuin-, bosbouw, veehouderij, jacht of visserij.

Artikel

10

Elke kavel moet zó worden gevormd, dat hij:

 • 1°.

  uitweg heeft op een openbare land- of waterweg en zo mogelijk daaraan belendt;

 • 2°.

  zo nodig en mogelijk de gelegenheid tot behoorlijke afwatering heeft.

Artikel

11

Artikel

12

Artikel

13

Pachtovereenkomsten en overeenkomsten tot wijziging, aanvulling of verlenging van een pachtovereenkomst, aangegaan in het tijdvak vanaf de inwerkingtreding dezer wet tot aan de overschrijving van de acte van toedeling in de openbare registers ten aanzien van de in het blok opgenomen onroerende goederen, hebben onverminderd het bepaalde bij of krachtens enige andere wettelijke regeling, geen rechtskracht zonder schriftelijke verklaring van de herverkavelingscommissie, waaruit blijkt, dat de overeenkomst niet in strijd is met een behoorlijke uitvoering der herverkaveling.

Artikel

14

Artikel

15

Artikel

16

Artikel

17

Artikel

18

Artikel

19

Indien toepassing van deze wet tengevolge zou hebben, dat een eigenaar reeds ontvangen of reeds toegezegde vergoeding voor geleden materiële oorlogsschade nogmaals geheel of gedeeltelijk zou ontvangen, vindt hiervoor verrekening plaats.

Titel

II

De vaststelling van de rechten en de schatting

Artikel

20

De herverkavelingscommissie stelt een zo volledig mogelijke lijst samen van alle rechthebbenden met vermelding van de aard en de omvang van ieders recht.

Artikel

21

Artikel

22

Artikel

23

Artikel

24

Artikel

25

Voor zover daartegen binnen de termijn en op de wijze, in het vorige artikel bepaald, geen bezwaren zijn ingediend, staan de rechten, zoals zij op de lijst van rechthebbenden zijn omschreven en toegekend, en de uitkomsten van de schattingen vast. Daarvan wordt door de herverkavelingscommissie proces-verbaal opgemaakt.

Artikel

26

Artikel

27

Indien geen overeenstemming is verkregen, wordt door de herverkavelingscommissie een proces-verbaal opgemaakt van het omtrent de ingebrachte bezwaren verhandelde.

Artikel

28

De herverkavelingscommissie zendt zo spoedig mogelijk een afschrift van de lijst van rechthebbenden en van de in de artikelen 25, 26 of 27 bedoelde processen-verbaal aan de rechter-commissaris.

Artikel

29

Artikel

30

Artikel

31

Artikel

32

Artikel

33

De rechtbank behandelt zaken betreffende de toekenning en de vaststelling van de rechten vóór elke andere, met uitzondering van die betreffende onteigening.

Artikel

34

Artikel

35

Artikel

36

Artikel

37

Zodra omtrent alle geschillen over de rechten betreffende de tot het blok behorende onroerende goederen onherroepelijk is beslist, wordt de lijst van rechthebbenden door de rechtbank gesloten.

Artikel

38

Artikel

39

Artikel

40

Tegen de uitspraak van de rechtbank is geen verzet noch ook enige andere voorziening toegelaten, onverminderd de bevoegdheid van de procureur-generaal bij de Hooge Raad om zich, in het belang der wet, in cassatie te voorzien.

Artikel

41

De kosten van het geding betreffende de schattingen komen ten laste van de belanghebbende met wie geen overeenstemming is verkregen, indien deze in het ongelijk is gesteld, ten laste van het Rijk, indien hij in het gelijk wordt gesteld. Indien de rechter daartoe termen vindt in de omstandigheden van het geding, kan hij de kosten geheel of voor een deel compenseren.

Artikel

42

Zoodra de lijst van rechthebbenden en het register van de uitkomsten der schattingen zijn gesloten, geeft de rechter-commissaris hiervan kennis aan de herverkavelingscommissie; hij zendt een afschrift van de lijst van rechthebbenden aan deze commissie en aan de hypotheekbewaarder, wie het aangaat.

Titel

III

Het elders vestigen van bedrijven

Artikel

43

Artikel

44

Artikel

45

Artikel

46

Artikel

47

De herverkavelingscommissie tekent op de lijst van de in het blok gelegen bedrijven aan:

 • a.

  ten aanzien van welke percelen een verklaring, als bedoeld in artikel 43, getekend is;

 • b.

  welke percelen de eigenaar verplicht is te verpachten en ten aanzien van welke percelen een pachtovereenkomst zal eindigen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 46;

 • c.

  voorzover dit niet bij minnelijk overleg is vastgesteld, de schadevergoeding, bedoeld in artikel 46.

Artikel

48

Artikel

49

Artikel

50

Voorzover binnen de termijn en op de wijze in artikel 49 vermeld geen bezwaren zijn ingediend, staan de aantekeningen vast. Daarvan wordt door de herverkavelingscommissie proces-verbaal opgemaakt.

Artikel

51

Artikel

52

Indien geen overeenstemming is verkregen, wordt door de herverkavelingscommissie proces-verbaal opgemaakt van het omtrent de ingebrachte bezwaren verhandelde.

Artikel

53

De herverkavelingscommissie zendt zo spoedig mogelijk een afschrift van de lijst van de in het blok gelegen bedrijven met de daarop gestelde aantekeningen en van de in de artikelen 50, 51 en 52 bedoelde processen-verbaal aan de Raad van Beroep.

Artikel

54

De behandeling van de bezwaren tegen de aantekeningen, gesteld op de lijst van de in het blok gelegen bedrijven, welke ingevolge het bepaalde in artikel 49 zijn ingebracht en waaromtrent de herverkavelingscommissie geen overeenstemming heeft weten te bereiken, geschiedt door de Raad van Beroep.

Artikel

55

Artikel

56

Artikel

57

Artikel

58

Artikel

59

Artikel

60

Artikel

61

Titel

IV

Het plan van toedeling

Artikel

62

Artikel

63

Artikel

64

Zodra:

 • a.

  de herverkavelingscommissie de bezwaren, die betrekking hebben op de lijst van rechthebbenden, heeft behandeld en de processen-verbaal, bedoeld in de artikelen 25, 26 en 27, heeft opgemaakt;

 • b.

  de uitkomsten der schattingen vaststaan of voorlopig zijn vastgesteld;

 • c.

  de aantekeningen, bedoeld in artikel 47, onder b, op de lijst van de in het blok gelegen bedrijven vaststaan, alsmede.

 • d.

  het plan van wegen, waterlopen en kaden met de daartoe behorende kunstwerken is vastgesteld,

gaat de herverkavelingscommissie over tot het opmaken van het plan van toedeling.

Artikel

65

Het plan van toedeling houdt in:

 • 1°.

  de kavelindeling;

 • 2°.

  de toedeling der kavels;

 • 3°.

  de in artikel 12 bedoelde regelingen van de zakelijke rechten, het recht van huur en van pacht en de lasten, welke op de onroerende goederen rusten;

 • 4°.

  de ingevolge artikel 14 gevestigde verbintenissen;

 • 5°.

  bepalingen omtrent de inbezitneming.

Artikel

66

Artikel

67

Artikel

68

Binnen dertig dagen na de openbare kennisgeving in het vorige artikel bedoeld, kan ieder belanghebbende schriftelijk zijn bezwaren bij de herverkavelingscommissie indienen; deze bevoegdheid wordt in de kennisgeving vermeld.

Artikel

69

Artikel

70

Artikel

71

Artikel

72

Wanneer tengevolge van de behandeling van bezwaren tegen de lijst van rechthebbenden door de rechter wijzigingen in die lijst worden aangebracht, brengt de Raad van Beroep de daardoor noodzakelijk geworden wijzigingen in het plan van toedeling aan.

Titel

V

Het opmaken der acte en de overgang van de eigendom

Artikel

73

Artikel

74

Indien de herverkavelingscommissie zulks verzoekt, wordt degene, aan wie krachtens het plan van toedeling enig perceel toekomt, op bevelschrift van de rechter-commissaris, desnoods door middel van de sterke arm, bij voorraad in het bezit daarvan gesteld.

Artikel

75

Artikel

76

In de acte worden opgenomen:

 • 1°.

  de in artikel 12 bedoelde regelingen van de zakelijke rechten, het recht van huur en van pacht en de lasten, welke op de onroerende goederen rusten, met uitzondering van bepalingen betreffende geldelijke verrekeningen;

 • 2°.

  de ingevolge artikel 14 gevestigde verbintenissen.

Artikel

77

Na de overschrijving van de in artikel 75 bedoelde acte wordt hij, aan wie daarbij enig perceel is toegewezen, op bevelschrift van de rechter-commissaris desnoods door middel van de sterke arm in het bezit daarvan gesteld.

Titel

VI

De herschatting, de lijst der geldelijke regelingen en de acte der geldelijke regelingen

Artikel

78

Artikel

79

De herverkavelingscommissie gaat daarna zo spoedig mogelijk over tot het opmaken van de lijst der geldelijke regelingen.

Artikel

80

De lijst der geldelijke regelingen houdt in:

 • 1°.

  de uitkomsten der herschattingen;

 • 2°.

  de in de artikelen 5 en 6 bedoelde vergoedingen;

 • 3°.

  de vergoedingen, bedoeld in artikel 14, derde lid, en in artikel 18, derde lid;

 • 4°.

  de te verrekenen bedragen bedoeld in artikel 19;

 • 5°.

  de bepalingen der geldelijke gevolgen, voorkomende in de regelingen, bedoeld in artikel 12;

 • 6°.

  de afkoopsommen van tiendrenten en jachtrenten;

 • 7°.

  de bedragen der schadevergoedingen, bedoeld in artikel 47, onder c, zoals deze uiteindelijk zijn vastgesteld;

 • 8°.

  de vergoedingen, bedoeld in het zesde lid van artikel 63;

 • 9°.

  de vergoedingen voor de overneming van gebouwen, werken en beplantingen;

 • 10°.

  de vergoedingen voor de overneming van gewassen, afrasteringen en andere prestaties van die aard.

Artikel

81

Artikel

82

Artikel

83

Voor zover binnen de termijn en op de wijze, in het vorige artikel bepaald, geen bezwaren zijn ingediend, staat de lijst der geldelijke regelingen vast. Daarvan wordt door de herverkavelingscommissie proces-verbaal opgemaakt.

Artikel

84

Artikel

85

Indien geen overeenstemming is verkregen, wordt door de herverkavelingscommissie proces-verbaal opgemaakt van het omtrent de ingebrachte bezwaren verhandelde.

Artikel

86

De herverkavelingscommissie zendt zo spoedig mogelijk een afschrift van de lijst der geldelijke regelingen en van de in de artikelen 83, 84 of 85 bedoelde processen-verbaal aan de rechter-commissaris.

Artikel

87

Artikel

88

Artikel

89

Artikel

90

De rechtbank behandelt zaken betreffende de lijst der geldelijke regelingen vóór elke andere, met uitzondering van die betreffende onteigening.

Artikel

91

Artikel

92

Tegen de uitspraak van de rechtbank is geen verzet noch ook enige andere voorziening toegelaten, onverminderd de bevoegdheid van de procureur-generaal bij de Hoge Raad om zich, in het belang der wet, in cassatie te voorzien.

Artikel

93

Titel

VII

De kosten en de herverkavelingsrente

Artikel

94

Ten laste van het Rijk komen alle kosten der herverkaveling.

Artikel

95

Artikel

96

De rente bedraagt vijf ten honderd van het volgens artikel 95 verschuldigde bedrag.

Artikel

97

Vervallen

Artikel

98

De rente is verschuldigd over dertig achtereenvolgende jaren te beginnen met het jaar volgende op dat, waarin de herverkavelingsrente in de kadastrale legger is aangetekend.

Artikel

99

Artikel

100

Artikel

101

Het bedrag van de rente wordt door de zorg van Het bestuur van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in de kadastrale registratie bij de desbetreffende percelen opgenomen.

Artikel

102

Artikel

103

Vervallen

Artikel

104

Titel

VIII

Slotbepalingen

Artikel

105

De medewerking van de hypotheekbewaarder bij de uitvoering dezer wet geschiedt kosteloos.

Artikel

106

Indien ten tijde van de totstandkoming van deze wet rechtsgeschillen aanhangig zijn met betrekking tot in de herverkaveling begrepen percelen, worden deze voortgezet en vóór alle andere, met uitzondering van die betreffende onteigening, behandeld.

Artikel

107

Na beëindiging der werkzaamheden dragen de rechter-commissaris en de Raad van Beroep alle stukken, op de herverkaveling betrekking hebbende, over aan de herverkavelingscommissie, die zorg draagt voor de toezending der stukken aan de Minister.

Artikel

108

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, S. L. MANSHOLT.
De Minister van Verkeer en Waterstaat, H. VOS.
De Minister van Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN.
De Minister van Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN.