Wet van 5 maart 1952, houdende veiligheidsvoorschriften met betrekking tot gevaarlijke werktuigen en beveiligingsmiddelen

Wet op de gevaarlijke werktuigen

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in het belang van de veiligheid en de gezondheid voorschriften vast te stellen, waaraan gevaarlijke werktuigen en beveiligingsmiddelen moeten voldoen, of welke met betrekking tot gevaarlijke werktuigen en beveiligingsmiddelen moeten worden in acht genomen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Inleidende bepalingen

Artikel

1

Vervaardigingsvoorschriften

Artikel

2

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden in het belang van de veiligheid en de gezondheid voorschriften vastgesteld, waaraan gevaarlijke werktuigen en beveiligingsmiddelen moeten voldoen. Deze voorschriften kunnen onder meer betreffen:

 • a.

  de aard, de soort, de eigenschappen en de behandeling van het materiaal;

 • b.

  de constructie;

 • c.

  de beveiliging;

 • d.

  de op een gevaarlijk werktuig of een beveiligingsmiddel aan te brengen kentekenen.

Keuring

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

5

Verkeers- en gebruiksvoorschriften

Artikel

6

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden vastgesteld, welke moeten worden in acht genomen bij het voorhanden hebben, het afleveren, het vervoeren, het gebruiken, het herstellen, het onderhouden en nazien, alsmede het tentoonstellen van gevaarlijke werktuigen en beveiligingsmiddelen.

Adviesinstantie

Artikel

7

Vervallen

Voorschriften bij invoer

Artikel

8

Aangifte

Artikel

9

Bij algemene maatregel van bestuur kan worden voorgeschreven, dat de eigenaar of de houder verplicht is binnen een bepaalde termijn aangifte te doen betreffende bepaalde gevaarlijke werktuigen en beveiligingsmiddelen.

Verbodsbepaling

Artikel

10

Vrijstelling en ontheffing

Artikel

11

Contrôle

Artikel

12

Beroep

Artikel

13

Aansprakelijkheid

Artikel

14

Werkgevers zijn verplicht te zorgen, dat door hun werknemers geen werkzaamheden in strijd met het bij of krachtens deze wet bepaalde worden verricht, dat een voorschrift, verbonden aan enige krachtens deze wet genomen beschikking, wordt nageleefd en dat aan een krachtens het eerste lid van artikel 12 gestelde eis wordt voldaan.

Bijzondere bepaling

Artikel

14a

Indien de werkgever aan werknemers, niet zijnde bestuurders, toezichthoudende taken opdraagt in verband met het bij of krachtens deze wet bepaalde, moet hij ervoor zorgen dat:

 • a.

  aan deze werknemers de bevoegdheden en middelen worden verleend die nodig zijn voor een goede uitoefening van die taken;

 • b.

  slechts één werknemer wordt belast met een zelfde taak als vorenbedoeld.

De opdracht moet de taken nauwkeurig omschrijven. Zij moet in een geschrift zijn neergelegd, onder vermelding van de naam van de werknemer.

Strafbepaling

Artikel

15

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Toezicht

Artikel

16

Artikel

17

Vervallen

Artikel

19

De toezichthouders zijn bevoegd tot het verzegelen van gevaarlijke werktuigen en beveiligingsmiddelen, ten aanzien waarvan ingevolge artikel 3, eerste lid, een keuring is voorgeschreven, doch ten aanzien waarvan een geldig certificaat van goedkeuring niet kan worden getoond en welke evenmin zijn voorzien van een geldig merk van goedkeuring. Onze Minister kan nadere bepalingen betreffende verzegeling vaststellen.

Verstrekken van inlichtingen

Artikel

20

Vervallen

Geheimhouding

Artikel

21

De in artikel 16 bedoelde ambtenaren zijn, behoudens tegenover hen aan wier gezag zij uit kracht van hun ambt zijn onderworpen, verplicht tot geheimhouding van de namen der personen door wie een klacht is ingediend of aangifte is gedaan van een overtreding van het bij of krachtens deze wet bepaalde, behoudens wanneer deze personen hun schriftelijk hebben verklaard tegen de mededeling van hun namen geen bedenkingen te hebben.

Artikel

22

Vervallen

Slot- en overgangsbepalingen

Artikel

23

Vervallen

Artikel

24

Het bepaalde in artikel 10, derde lid, voor zover betreft het voorhanden hebben of gebruiken van een gevaarlijk werktuig of een beveiligingsmiddel, geldt niet in de bij algemene maatregel van bestuur aangegeven gevallen gedurende een daarbij aangegeven overgangstermijn. Daarbij kan worden bepaald, dat deze uitzondering niet zal gelden ten aanzien van gevaarlijke werktuigen en beveiligingsmiddelen, welke overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van een merk van afkeuring zijn voorzien. De in de eerste volzin bedoelde termijn kan, zo de algemene maatregel van bestuur zulks bepaalt, door Onze Minister worden verlengd.

Artikel

25a

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regelen worden gesteld ter uitvoering van krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap vastgestelde verplichtingen die betrekking hebben op de in artikel 1 bedoelde gevaarlijke werktuigen en beveiligingsmiddelen.

Artikel

26

Deze wet kan worden aangehaald onder de titel "Wet op de gevaarlijke werktuigen".

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, A. M. JOEKES.
De Minister van Justitie, H. MULDERIJE.