INKWARTIERINGSBESCHIKKING 1953

Inkwartieringsbeschikking 1953

De Minister van Oorlog en van Marine,
Gelet op de bepalingen van de Inkwartieringswet en het Inkwartieringsbesluit,

Stelt de volgende uitvoeringsvoorschriften vast:

HOOFDSTUK

I

Algemene bepalingen

Artikel

2

Uit de aard van hun betrekking moeten geacht worden bij de legers te behoren, in de zin van artikel 2 der wet:

 • a.

  degenen, die ingevolge artikel 70 van het besluit de motorrijtuigen van de verzamelplaats in de gemeente naar de plaats van bestemming brengen;

 • b.

  niet-militairen, die werkzaam zijn in militaire staven, diensten, inrichtingen en bedrijven.

Artikel

3

Artikel

5

Tot het voorzien in de behoeften aan inkwartiering, onderhoud, transporten en leveranties op grond van artikel 28, lid 1, der wet zijn bevoegd:

 • 1.

  vlag-, opper- en hoofdofficieren alsmede in voorkomend geval de door hen aan te wijzen officieren van hun staf;

 • 2.

  overige officieren, voor zover zij met enig commando zijn belast, doch slechts ten behoeve van het onderdeel, dat onder hun bevel staat.

Artikel

6

Als hoofdofficier, bedoeld in artikel 15 van het besluit, zijn aangewezen:

 • 1.

  kapiteins-ter-zee en kolonels;

 • 2.

  overige hoofdofficieren, voor zover dezen een zelfstandig commando voeren of een zelfstandige functie bekleden en niet de beschikking hebben over een ingericht stafkwartier.

HOOFDSTUK

II

Vervallen

HOOFDSTUK

III

Vervallen

HOOFDSTUK

IV

Slotbepalingen

Artikel

21

Deze beschikking kan worden aangehaald onder de titel: Inkwartieringsbeschikking 1953.

Artikel

22

Deze beschikking, welke in de Nederlandse Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van 1 Augustus 1953.

's-Gravenhage
De Minister van Oorlog en van MarineC.Staf

BIJLAGE

A

Inkwartieringswet

Artikel 6

Vorderingsbewijs

Gemeente

(nummer)

Strijdkracht

Datum

De Burgemeester vordert van:...................................................

.......................................................................................... naam

.................................................................... straat, huisnummer

..................................................................................woonplaats

de verstrekking van:

(nauwkeurige omschrijving van hetgeen gevorderd wordt)

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

De Burgemeester voornoemd,

.........................., .................................................. 19 ...............

....................................................................................................

(handtekening)

VERKLARING

Ondergetekende: .......................................................................

.......................................................................................... naam

............................................................................................ rang

.............................................................leger- of marinenummer

verklaart dat aan bovenstaande vordering is voldaan.

....................................., ....................................... 19.................

(handtekening)

BIJLAGE

B-1

(voorzijde)

Inkwartieringswet

Artikel 28

Vorderingsbewijs

1)

(nummer)

3)

2)

Gevorderd door: 4)

...................................................................................... naam

..................................................................................... functie

van 5) ............................................................................naam

............................................................ adres en huisnummer

............................................................................. woonplaats

de verstrekking van:

(nauwkeurige omschrijving van het gevorderde)

6) ............................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

Ontvangen door: 7) ................................................................

..........................................................................naam en rang

8) .............................., 9) ................................... 19 ...............

................................................................................................

(handtekening en leger- of marinenummer

van degene die ontvangt)

——————————————————————————————————————————————

De schadeloosstelling wordt uitbetaald door:

administrateur 10) .......... ...........................................(adres)

vorderingsofficier 11) ................................................ (adres)

Doorhalen wat niet van toepassing is.

BIJLAGE

B-2

(achterzijde)

STRAFBEPALING

Krachtens de artikelen 53 en 54 van de Inkwartieringswet is strafbaar: hij die niet voldoet aan een vordering;

hij die verhindert of belemmert, dat aan een vordering wordt voldaan;

hij die een gevorderd goed in een minder goede staat brengt dan waarin het zich bij de vordering bevond.

——————————————————————————————————————————————

Indien de rechthebbende op de schadeloosstelling binnen twee maanden na dagtekening van dit bewijs geen schadeloosstelling heeft ontvangen en evenmin bericht heeft ontvangen, dat zijn zaak in behandeling is, dient hij zich binnen 14 maanden na afgifte van dit bewijs te wenden tot de Minister van Oorlog te 's-Gravenhage, op straffe van verval van het recht op schadeloosstelling. (Zie artikel 45 van de Inkwartieringswet.)

——————————————————————————————————————————————

De ondergetekende:

............................................................................................. naam

....................................................... straat, .............. huisnummer,

................................................................................... woonplaats,

verklaart dat hij terzake van de aan keerzijde vermelde vordering

een schadeloosstelling heeft ontvangen tot een bedrag van.........

................................... gulden ................................... cent, en ver-

klaart voorts dat hij wel/geen genoegen neemt met dit bedrag.

................................., ............................... 19 .....

(woonplaats) (datum)

.............................................................................

(handtekening)

Krachtens artikel 47 van de Inkwartieringswet staat beroep open, indien het betreft schadeloosstellingen, waarvoor door de Minister van Oorlog geen tarieven zijn voorgeschreven. Alsdan kan de rechthebbende op de schadeloosstelling, zo hij geen genoegen neemt met het bovenstaande bedrag, zich met een met redenen omkleed bezwaarschrift wenden tot de Minister van Oorlog te 's-Gravenhage door tussenkomst van de aan de keerzijde vermelde officier.

Artikel

C

BIJLAGE C

Nr. .....

Ministerie van Oorlog

Inkwartieringsbesluit

Artikel 62

ALGEMENE VORDERING VAN MOTORRIJTUIGEN LASTGEVING

B-Vordering

(dan wel P-Vordering of Na-Vordering)

De Burgemeester van ............................................ brengt ter kennis

van ......................................................................................................

wonende / gevestigd ...........................................................................

te .........................................................................................................

dat voor aanbieding ter vordering is aangewezen het hieronderge-

noemd motorrijtuig waarvan hij (zij) houder (houdster) is:

Letter(s) en nr(s): ..................................... Soort ................................

.............................................................................................................

Merk: .......................................; laadvermogen: .................................

Motornummer: ....................................................................................

............................................................................................................

Chassisnummer: ................................................................................

.............................................................................................................

en gelast hem (haar) zorg te dragen, dat op de dag, welke bij open-

bare kennisgeving daarvoor zal worden aangewezen, het hiervoren-

genoemde motorrijtuig, te 7.00 uur voormiddag aanwezig is op de

verzamelplaats in de gemeente:

(a) ........................................................................................................

Het motorrijtuig moet op meerbedoelde dag naar de door mij bekend

te maken plaats van bestemming worden gebracht en ter overname

worden aangeboden.

Te ........................................., de ............................................ 19.......

De Burgemeester voornoemd,

.....................................................................................

(handtekening)

(a) Nauwkeurige aanduiding van de plaats, waar de motorrijtuigen verzameld

worden (verzamelplaats).

BIJLAGE

D

Ministerie van Oorlog

District ................

—————

Gemeente ...........

Inkwartieringsbesluit

Artikel 53

Registratienr.........

ALGEMENE VORDERING VAN MOTORRIJTUIGEN TAXATIE RAPPORT

Houder v/h motorrijtuig .............................adres ......................................

Eigenaar v/h motorrijtuig ..........................adres .......................................

Vracht/Pers. auto ..................

Laadvermogen .......................

Fabrikaat c.q. type .................

Bouwjaar ................................

Model .....................................

Provinciaal Nr. .........................

Km/Mijl stand .........................

Kenteken ................................

Aantal zitplaatsen (best. inbe-

grepen) ..................................

Motor

Transmissie-organen

Fabr. en Nr. ..................

Voorwielaandrijving: ja/neen

Bouwjaar ......................

Bijzonderheden: ...........

Aantal cylinders ............

......................................

Revisie motor: ja/neen

......................................

Bijzonderheden: ...........

Alg. toestand: ...............

......................................

......................................

Stuurinrichting en vooras

Alg. toestand: ...............

Stuur overbr. organen .....

Ontsteking en electr. installatie

Vooras en wielen .........

Bijzonderheden:............

Bijzonderheden: ...........

......................................

......................................

......................................

......................................

Alg. toestand: ..........

Alg. toestand: ...............

Koppeling en versnellingsbak

Remmen

Bijzonderheden: ...........

Toestand voetrem ........

......................................

Toestand handrem.......

......................................

Soort remmen ..............

Alg. toestand: ...............

Carrosserie

Chassis en veren

Standaard of speciaal ..

Chassis nr. ..................

Fabrikaat ......................

Toestand veren en schokbrekers

Bouwjaar ......................

......................................

Laadbak: open/gesloten

Bijzonderheden: ...........

Bijzonderheden: ...........

......................................

......................................

......................................

......................................

Alg. toestand: ...............

Alg. toestand: ...............

Banden

Bandenmaat {

voor: .....

achter: .....

Toestand banden:

1ste as

links voor ...... %

links achter binnen ...........%

buiten ........ %

rechts voor ....%

rechts achter binnen ........%

buiten ........ %

reserve ......... %

2de as

links achter binnen ...........%

buiten ........ %

rechts achter binnen ........%

buiten ........ %

Bijzonderheden: .......................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Alg. toestand: ............................................................................................

Algemene indruk c.q. toelichting:

———————————————————————————————————

Rekening houdende met de factoren, welke bij taxatie in aanmerking

dienen te worden genomen, wordt de waarde van het bovenom-

schreven motorrijtuig naar beste weten en kunnen vastgesteld op:

.....................................................................................................................................

Opgemaakt te .............................................., de ........................................... 195..…

De Taxateur,

...................................................

BIJLAGE

E

(aan de houder ter hand te stellen)

Ministerie van Oorlog

Inkwartieringsbesluit

Artikel 76

ALGEMENE VORDERING VAN MOTORRIJTUIGEN BON

Ondergetekende, Commandant van (onderdeel; voluit geschreven)

............................................................................................................

............................................................................................................

verklaart, dat het hiernagenoemde motorrijtuig in eigendom van de

Staat is overgenomen:

Naam van de houder: ........................................................................

Adres: ................................................................................................

Letter(s) en Nr(s) ....................................; Soort ...............................

Merk .....................................; laadvermogen ....................................

Motornummer: .............................; chassisnummer: ........................

Nummer lastgeving: ...........................................................................

Bij de laatstgehouden keuring is de waarde getaxeerd op ................

................................................................................. (voluit schrijven)

(1) Bij hertaxatie is de waarde bepaald op ........................................

..................................................................................(voluit schrijven)

Rechthebbende(n) op schadeloosstelling is (zijn):

........................................... (naam) ....................................... (adres)

........................................... (naam) ....................................... (adres)

Te .................... ........................... 19 .............

(plaatsnaam en datum)

De Commandant voornoemd,

.........................................................................

(handtekening)

.........................................................................

(naam en rang in drukletters)

(1) Doorslaan indien geen hertaxatie plaats heeft.

Indien hertaxatie heeft plaats gehad, moet dit bedrag als schadeloosstelling

worden uitgekeerd.