Besluit van 27 November 1953, tot uitvoering van artikel 4, vierde lid, en artikel 5, tweede lid, der Zondagswet

Besluit ex artikel 4, vierde lid, en artikel 5, tweede lid, der Zondagswet

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 28 October 1953, U no. 7480, afdeling Binnenlands Bestuur, bureau Bestuurszaken;
De Raad van State gehoord (advies van 17 November 1953, No. 18);
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 23 November 1953, No. 7714, afdeling Binnenlands Bestuur, bureau Bestuurszaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Niet als openbare vermakelijkheden in de zin van de Zondagswet zullen worden beschouwd:

toneelvoorstellingen, filmvoorstellingen, concerten en andere openbare bijeenkomsten, welke in besloten ruimten worden gehouden en de geestelijke, zedelijke of culturele verheffing of ontwikkeling van het publiek ten doel hebben.

Artikel

2

Vervallen

Artikel

3

Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na die zijner afkondiging.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Binnenlandse Zaken, BEEL.
De Minister van Justitie, L. A. DONKER.