Beschikking Commissie Geneeskundigen Immunisatie Militairen

Beschikking commissie geneeskundigen immunisatie militairen

De Minister van Oorlog en van Marine,
Overwegende, dat het ter uitvoering van artikel 6 van de Wet immunisatie militairen gewenst is over te gaan tot het instellen van een commissie tot het uitbrengen van advies omtrent verzoeken om vrijstelling van immunisatiemaatregelen wegens geneeskundige redenen, alsmede ter zake van de werkzaamheden dezer commissie enige regelen te stellen,

Besluit:

Artikel

1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

„de Minister”:

de Minister van Oorlog of de Minister van Marine, al naargelang het betreft een onderzoek van geneeskundige bezwaren tegen immunisatie van een militair van de landmacht dan wel van de zeemacht;

„de wet”:
„verzoekschrift”:

een geschrift, houdende een verzoek om vrijstelling van immunisatiemaatregelen wegens geneeskundige redenen.

Artikel

2

Tot het uitbrengen aan de Minister van een advies, als bedoeld in artikel 6 der wet, worden naar behoefte één of meer commissies ingesteld.

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

5

Artikel

6

Artikel

7

De commissie beslist tot het uitbrengen van een advies tot immunisatie slechts met algemene stemmen.

Artikel

8

Het door de commissie schriftelijk aan de Minister uit te brengen advies is niet met redenen omkleed. De commissie zendt de schriftelijke motivering van haar beslissing toe aan de chef geneeskundige dienst der zeemacht of inspecteur van de geneeskundige dienst der Koninklijke landmacht, al naargelang het betreft een beslissing op een verzoekschrift van een militair van de zeemacht dan wel van de landmacht.

Artikel

9

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking commissie geneeskundigen immunisatie militairen.

's-Gravenhage
De Minister van Oorlog en van Marine, C. Staf