Besluit van 20 November 1954, houdende nadere regelen ter bepaling of een candidaat-notaris werkzaam is op een notariskantoor of bij een instelling aangewezen overeenkomstig artikel 1 van de Wet houdende invoering van een leeftijdsgrens voor het notarisambt en oprichting van een notarieel pensioenfonds (Stb. 1954, 407)

Besluit ex artikel 24 Wet leeftijdsgrens notarisambt (1)

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 15 October 1954, 1e Afdeling A, no. 525/154;
De Raad van State gehoord (advies van 2 November 1954, no. 12);
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 16 November 1954, 1e Afdeling A, no. 606/154;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag, volgend op die van de dagtekening van het Staatsblad waarin het is geplaatst.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Justitie, L. A. DONKER.
De Minister van Justitie, L. A. DONKER.