Besluit van 18 juni 1955, houdende uitvoering van artikel 8 van de Instellingswet Productschap voor Bier

Besluit ex artikel 8 Instellingswet Productschap voor Bier

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Ministers voor Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie van 24 Maart 1955, no. B. 2496, Dir. W.J.A., van Economische Zaken van 24 Maart 1955, no. 23479, Dir. W.J.A. en van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening van 24 Maart 1955, no. J. 1085, Afd. W.J.Z.;
Overwegende, dat het wenselijk is te bepalen in welke gevallen Onze Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening voor de toepassing van de Instellingswet Productschap voor Bier (Stb. 1954, 530) en van de artikelen 94, 100, derde lid, en 104, tweede lid, van de Wet op de Bedrijfsorganisatie (Stb. 1950, K 22) ten aanzien van het Productschap voor Bier mede als betrokken Minister wordt aangemerkt;
Gelet op artikel 8 van eerstgenoemde wet;
De Raad van State gehoord (advies van 19 April 1955, no. 49);
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Ministers onderscheidenlijk van 13 Juni 1955, no. B. 2638, Dir. W.J.A., van 13 Juni 1955, no. 23480, Dir. W.J.A. en van 13 Juni 1955, no. J. 1086, Afd. W.J.Z.;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze Ministers voor Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, van Economische Zaken en van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening zijn belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister voor Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, A. C. DE BRUIJN.
De Minister van Economische Zaken, J. ZIJLSTRA.
De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, MANSHOLT.
De Minister van Justitie, L. A. DONKER.