Aanwijzing als opsporingsambtenaren ex artikel 62 WAG

Aanwijzing als opsporingsambtenaren ex artikel 62 WAG

De Minister van Justitie,
Gezien het schrijven van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 2 januari 1956, no. A-2/081717, Directoraat-Generaal van het Verkeer;
Gelet op het bepaalde in artikel 62 van de Wet Autovervoer Goederen, artikel 63 van de Wet Goederenvervoer Binnenscheepvaart en de artikelen 1, aanhef en sub 5°., en 17, eerste lid, sub 2°., van de Wet op de economische delicten,

Besluit:

's-Gravenhage
De Minister voornoemd,
L. A. Donker