Besluit van 20 februari 1958, betreffende de samenstelling van commissies van advies inzake de afgifte van verklaringen omtrent het gedrag

Besluit ex artikel 28 Wet op de justitiële documentatie

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie van 27 december 1957, no. U 22377, Directie Binnenlands Bestuur, Afdeling Bestuurszaken, mede namens Onze Minister van Justitie;
De Raad van State gehoord (advies van 21 januari 1958, no. 34);
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 31 januari 1958, no. 22621. Directie Binnenlands Bestuur, Afdeling Bestuurszaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

2

De commissie bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijftien leden.

Artikel

3

Artikel

4

Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, STRUYCKEN.
De Minister van Justitie, SAMKALDEN.