Beschikking van de Minister van Justitie van 10 november 1958, nr. 382/658, Stafafdeling Wetgeving betreffende het verstrekken van inlichtingen uit de strafregisters

Besluit inlichtingen strafregisters

De Minister van Justitie,
Gelet op het bepaalde in artikel 15 van de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaring omtrent het gedrag.

Besluit:

Artikel

1

Artikel

2

Voorts verstrekt de justitiële documentatiedienst aan het hoofd van de Marine Inlichtingen Dienst, van de Militaire Inlichtingen Dienst en van de Luchtmacht Inlichtingen Dienst inlichtingen uit de strafregisters:

 • a.

  omtrent de dienstplichtigen vóór hun inlijving;

 • b.

  omtrent de naaste familieleden van personeel van de militaire departementen en der krijgsmacht, voor zover dit personeel met gegevens, materialen of andere objecten, welke als zeer geheim geclassificeerd zijn, in aanraking komt;

 • c.

  omtrent de zakelijke en andere (incidentele) relaties van de Departementen van Oorlog en van Marine, voor zover deze met gegevens, materialen of andere objecten, welke als confidentieel zijn geclassificeerd, in aanraking komen;

 • d.

  omtrent de naaste familieleden van de sub c genoemde personen, voor zover laatstgenoemden in aanraking komen met gegevens, materialen of andere objecten, welke als zeer geheim zijn geclassificeerd.

Artikel

2a

De justitiële documentatiedienst verstrekt aan het bevoegd gezag van noodwachten en noodwachtstaven inlichtingen uit de strafregisters, voor zover dit gezag de inlichtingen nodig heeft voor de hem toekomende bevoegdheid tot het nemen van beslissingen of het dienen van advies over de bestemming, de inlijving en het ontslag van noodwachtplichtigen en ander noodwachtpersoneel.

Artikel

2b

Artikel

2c

Artikel

2d

De Centrale Justitiële Documentatie verstrekt inlichtingen uit de strafregisters aan de Minister van Justitie voor zover dit noodzakelijk is voor het onderzoek naar de antecedenten van tolken en vertalers die in aanmerking willen komen voor de verlening van hun diensten ten behoeve van justitiële werkzaamheden.

Artikel

2e

De Centrale Justitiële Documentatie verstrekt inlichtingen uit de strafregisters aan de Minister van Justitie voorzover dit noodzakelijk is voor het opdoen van kennis die van belang is voor een goede uitvoering van de in het wetsvoorstel justitiële gegevens (24 797) toegekende taak met betrekking tot de afgifte van de verklaring omtrent het gedrag.

Artikel

2f

Vervallen.

Artikel

3

Artikel

4

De justitiële documentatiedienst verstrekt uittreksels uit de strafregisters ten behoeve van de afgifte van een paspoort of een toeristenkaart model B aan de autoriteiten, die bevoegd zijn deze te verstrekken.

Artikel

5

De justitiële documentatiedienst verstrekt uittreksels uit de strafregisters aan de Kamers van Koophandel en Fabrieken ten behoeve van hun bij wet of besluit opgedragen werkzaamheden.

Artikel

6

De justitiële documentatiedienst verstrekt uittreksels uit de strafregisters aan de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad ten behoeve van de uitvoering van de Wet op de Assurantiebemiddeling.

Artikel

6a

De justitiële documentatiedienst verstrekt inlichtingen uit de strafregisters betreffende veroordelingen ter zake van de misdrijven, omschreven in de artikelen 26 en 36, derde lid, van de Wegenverkeerswet, aan de geneeskundige van het centraal bureau voor de afgifte van rijvaardigheidsbewijzen, ten behoeve van diens in het Wegenverkeersreglement aangegeven werkzaamheden.

Artikel

6b

De justitiële documentatiedienst verstrekt aan de voorzitter van de commissie, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet voorlopige regeling schadefonds geweldsmisdrijven (Stb. 1975, 382), ten behoeve van de werkzaamheden die de commissie bij deze wet zijn opgedragen, uittreksels uit de strafregisters ten aanzien van slachtoffers van geweldsmisdrijven.

Het zal worden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage
De minister voornoemd,Samkalden