Besluit van 1 december 1958, houdende uitvoering van artikel 5, eerste lid, onder a, van de Instellingswet Productschap voor Vis en Visproducten

Besluit ex artikel 5 Instellingswet Productschap voor Vis en Visproducten

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie en van Onze Ministers van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en van Economische Zaken van 25 november 1958, no. U 2077, afdeling Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie;
Overwegende, dat het wenselijk is op een daartoe strekkend verzoek aan het Produktschap voor Vis en Visprodukten de bevoegdheid tot enige prijsregeling te verlenen;
Gelet op artikel 5, eerste lid, onder a, van de Instellingswet Productschap voor Vis en Visprodukten (Stb. 1956, 332);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Onder aangelegenheden, verband houdende met het economisch verkeer tussen verschillende stadia van voortbrenging en afzet, als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder a, van de Instellingswet Productschap voor Vis en Visproducten (Stb. 1956, 332) zijn begrepen:

  • a.

    de prijzen van mosselen;

  • b.

    de prijzen, waartegen aanvoerders - kwekers hieronder begrepen - en importeurs vis, andere dan mosselen, ten minste moeten afzetten;

  • c.

    de prijzen, waartegen vis, andere dan mosselen, en visprodukten, een en ander voor zover zij tot menselijk voedsel kunnen dienen, aan buitenlandse afnemers ten minste moeten worden afgezet.

Artikel

2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1959.

Onze Ministers van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en van Economische Zaken zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Soestdijk
JULIANA.
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, N. SCHMELZER.
De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, A. VONDELING.
De Minister van Economische Zaken, J. ZIJLSTRA.
De Minister van Justitie, SAMKALDEN.