Vrijstellingsregeling klein grensverkeer (niet-landbouwgoederen) 1963

De Minister van Economische Zaken,
Gelet op artikel 6 van het In- en uitvoerbesluit industriële goederen 1963 (Stb. 126), artikel 4 van het Invoerbesluit landen 1963 (Stb. 127) en artikel 4 van het Uitvoerbesluit strategische goederen 1963 (Stb. 128),

Besluit:

Artikel

1

Artikel

3

Aan de in de artikelen 1 en 2 verleende vrijstellingen is het voorschrift verbonden, dat de aanwijzingen worden opgevolgd, welke ter zake van de betrokken invoer of uitvoer door de Minister van Financiën zijn gegeven.

Artikel

4

De Algemene Vergunning C.D.I.U. 1962 / Petit Trafic (Stcrt. 1962, 58) en de Algemene Vergunning C.D.I.U. 1960 / Documentvrije Invoer (Stcrt. 1960, 39) worden ingetrokken.

Artikel

5

's-Gravenhage
De Minister van Economische Zaken, J. W. dePous

Bijlage

I

Invoer door diplomatieke vertegenwoordigingen, diplomatieke en consulaire ambtenaren e.d.

De invoer van:

 • a.

  goederen, voor persoonlijk gebruik medegevoerd door vreemde staatshoofden,

 • b.

  voor officieel gebruik bestemde goederen, ingevoerd door in Nederland geaccrediteerde diplomatieke zendingen en vertegenwoordigingen,

 • c.

  voor officieel gebruik bestemde goederen, geadresseerd aan of verzonden door internationale organisaties, overeenkomstig de ter zake gesloten internationale verdragen,

 • d.

  meubilair en andere voor persoonlijk gebruik bestemde goederen van in Nederland hun functie uitoefenende:

  • 1.

   diplomatieke ambtenaren, beroepsconsuls en kanselarijbeambten van vreemde nationaliteit,

  • 2.

   personen van vreemde nationaliteit, werkzaam bij internationale organisaties, overeenkomstig de ter zake gesloten internationale verdragen,

een en ander voor zover deze goederen met vrijstelling van rechten bij invoer als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Douanewet worden toegelaten.

II

Didactisch materiaal; wetenschappelijk materiaal; museumgoederen

III

Materiaal voor blinden

De invoer van goederen, speciaal vervaardigd voor de opvoedkundige, wetenschappelijke of culturele ontwikkeling dan wel de wederinschakeling in de maatschappij van blinden.

IV

Voordrachtsmateriaal

De tijdelijke invoer dan wel de wederinvoer van materiaal, benodigd bij het geven van voordrachten, voor zover dit materiaal met vrijstelling van rechten bij invoer als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Douanewet wordt toegelaten.

V

Lijken, doodkisten, e.d.

VI

Goederen voor militaire begraafplaatsen

De invoer van goederen, door daartoe ingestelde organisaties benodigd voor de aanleg, de inrichting of het onderhoud van militaire begraafplaatsen of gedenktekens, voor zover deze goederen met vrijstelling van rechten bij invoer als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Douanewet worden toegelaten.

VII

Geschenkzendingen

VIII

Reddingsmateriaal

IX

Huwelijksuitzetten en -geschenken

X

Verhuisboedels

XI

Nalatenschappen

XII

Voor sportbeoefening benodigde dieren en voorwerpen

De tijdelijke invoer en de wederuitvoer dan wel de tijdelijke uitvoer en de wederinvoer van dieren, toestellen en andere voorwerpen benodigd voor de deelneming aan wedstrijden of sportmanifestaties, voor zover deze dieren en voorwerpen bij de invoer met vrijstelling van rechten bij invoer als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Douanewet worden toegelaten.

XIII

Jagers- en schuttersgerei e.d.

XIV

Goederen, medegevoerd door artsen, veeartsen, vroedvrouwen of verpleegsters dan wel door personen, die een vrij beroep uitoefenen

XV

Grenslanderijen

XVI

Wasgoed e.d.

De tijdelijke invoer dan wel de wederinvoer van gebruikt lijfgoed, beddegoed en huishoudgoed, dat hier te lande resp. in het buitenland in wasserijen, stomerijen, strijkinrichtingen of ververijen zal worden behandeld.

XVII

Reisbagage

De invoer door reizigers van goederen, die naar het oordeel van de Minister van Financiën als reisbagage vallen aan te merken.

XVIII

Materieel voor aansluitingslijnen

De invoer en de uitvoer door een buitenlandse resp. binnenlandse spoorwegmaatschappij van spoorwegmaterieel, bestemd voor de aanleg, de bouw of het onderhoud van aansluitingslijnen en daartoe behorende gebouwen, zomede de wederuitvoer resp. de wederinvoer van zodanig overtollig geworden materieel, een en ander voor zover dit materieel bij de invoer met vrijstelling van rechten bij invoer als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Douanewet wordt toegelaten.

XVIII A

Gronduitrusting voor internationale luchtverkeersdiensten

De tijdelijke invoer door een buitenlandse luchtvaartonderneming van gronduitrusting, welke door haar wordt aangewend voor de inrichting of exploitatie van een internationale luchtvaartdienst, voor zover deze uitrusting met vrijstelling van rechten bij invoer als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Douanewet wordt toegelaten.

XIX

Goederen, welke in verband met hun bijzondere aard of bestemming geacht kunnen worden voor het handelsverkeer van geen betekenis te zijn

XX

Fotografietoestellen, muziekinstrumenten, toneel- en circusbenodigdheden en soortgelijke goederen

XXI

Dieren en goederen voor tentoonstellingen e.d.

De tijdelijke invoer dan wel de wederinvoer van dieren en goederen, bestemd voor tentoonstellingen en soortgelijke manifestaties, voor zover zij met vrijstelling van rechten bij invoer als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Douanewet worden toegelaten.

XXII

Handelsmonsters

XXIII

Matrijzen, clichés e.d.

De tijdelijke invoer dan wel de wederinvoer van matrijzen, clichés, vormen en dergelijke voorwerpen, voor zover zij met vrijstelling van rechten bij invoer als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Douanewet worden toegelaten.

XXIII A

Modellen

De invoer van houten modellen voor gieterijen.

XXIV

Misgezonden goederen

De wederinvoer resp. de wederuitvoer van goederen met het uitsluitende doel een door een vervoeronderneming bij de voorafgaande uitvoer resp. invoer gemaakte fout te herstellen, voor zover deze goederen bij de invoer met vrijstelling van rechten bij invoer als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Douanewet worden toegelaten.

XXV

Nagezonden goederen

De invoer en de uitvoer van goederen van bijkomstige aard, waarvan ten genoegen van de Minister van Financiën wordt aannemelijk gemaakt, dat zij behoren bij kort tevoren ingevoerde resp. uitgevoerde goederen doch abusievelijk of ten gevolge van bijzondere omstandigheden niet daarbij werden gevoegd.

XXVI

Benodigdheden bij vervoer van dieren

De invoer van vervoersbenodigdheden, in te voeren dieren vergezellende, in soorten en tot hoeveelheden, die naar het oordeel van de Minister van Financiën als normaal vallen aan te merken.

XXVII

Verpakkingsmiddelen

XXVIII

Vervoermiddelen, in internationaal verkeer gebezigd, en toebehoren

XXIX

Bagger- en bergingsmaterieel

XXX

Goederen voor de bouw, verbouwing, herstelling en uitrusting van schepen, luchtvaartuigen en andere vervoermiddelen, zomede van drijvend bagger- en bergingsmaterieel

XXXI

Onderdelen enz. van vervoermiddelen en van drijvend bagger- en bergingsmaterieel

XXXII

Uitrustingsstukken e.d. voor in het buitenland verkerende Nederlandse schepen en luchtvaartuigen

De uitvoer van uitrustingsstukken, onderhoudsmiddelen, brandstoffen e.d., door of in opdracht van binnenlandse rederijen of luchtvaartmaatschappijen verzonden voor gebruik aan boord van haar in het buitenland verkerende zee- of binnenschepen resp. luchtvaartuigen, voor zover de aard en de hoeveelheden van de betrokken goederen naar het oordeel van de Minister van Financiën in overeenstemming zijn met het normaal gebruik.

XXXIII

Te herstellen goederen

XXXIV

Materieel voor montage, beproeving, enz, van machines, installaties en vervoermiddelen; materieel voor de uitvoering van openbare werken of herstelling van produktiemiddelen

XXXV

Te beproeven, te keuren of te controleren goederen; machines e.d. te gebruiken bij het beproeven, keuren of controleren van goederen; vervangende produktiemiddelen

De tijdelijke invoer dan wel de wederinvoer van de hieronder genoemde goederen, voor zover deze met vrijstelling van rechten bij invoer als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Douanewet worden toegelaten:

 • a.

  machines, toestellen, werktuigen, instrumenten en gereedschappen, met uitzondering van motorrijtuigen, ingevoerd resp. uitgevoerd door of ten behoeve van een ingezetene om vóór de eventuele aankoop resp. verkoop te worden beproefd;

 • b.

  goederen, bestemd om in daartoe ingerichte werkplaatsen, laboratoria e.d. te worden gekeurd, gecontroleerd, beproefd e.d.;

 • c.

  machines, toestellen werktuigen, instrumenten en gereedschappen, bestemd om te worden gebruikt bij het keuren, controleren, beproeven e.d. van goederen;

 • d.

  produktiemiddelen, ingevoerd resp. uitgevoerd ter tijdelijke vervanging van in herstelling zijnde of te nemen soortgelijke produktiemiddelen dan wel ter voorlopige vervanging van te leveren soortgelijke produktiemiddelen.

XXXVI

Verzendingsgereed maken van goederen

De tijdelijke invoer van goederen met het uitsluitende doel deze goederen, alvorens tot verdere verzending wordt overgegaan, na te zien en/of van een zeewaardige verpakking te voorzien, voor zover zij met vrijstelling van rechten bij invoer als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Douanewet worden toegelaten.

XXXVII

Kleine zendingen

De invoer van goederen tot een totaalgewicht van 5 kg en een totale waarde van f 700 per zending, voor zover deze goederen:

 • a.

  aan particulieren worden toegezonden en naar het oordeel van de Minister van Financiën niet bestemd zijn voor wederverkoop, dan wel

 • b.

  naar het oordeel van genoemde Minister kunnen worden aangemerkt als reclame-artikelen.

XXXVII A

Drukwerk

De invoer van gedrukte stukken en zaakpapieren tot een waarde van f 700.

XXXVIII

Hoefijzerverkeer

De tijdelijke uitvoer en de wederinvoer van dieren en goederen, die over zee of over vreemd grondgebied van de ene naar de andere binnenlandse plaats worden vervoerd onder dekking van een z.g. kustpaspoort, dan wel een gemeenschappelijk dokument of een Benelux-dokument, ingeval de aangever in Nederland woonachtig of gevestigd is.

XXXIX

Dieren en goederen van binnenlandse herkomst

De wederinvoer van dieren en goederen, die herkend worden als tevoren tijdelijk te zijn uitgevoerd en bij hun wederinvoer met gehele vrijstelling van rechten bij invoer als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Douanewet worden toegelaten, ingeval het voornemen tot wederinvoer bij de uitvoer op het douanedocument tot uitdrukking is gebracht.

Behoort bij de ‘Vrijstellingsbeschikking klein grensverkeer (niet-landbouwgoederen) 1963’.

Mij bekend,
De Minister van Economische Zaken,J. W. dePous