Besluit van 26 augustus 1981, houdende regelen ten aanzien van de invoer van goederen, die van oorsprong zijn uit bepaalde landen en gebieden, dan wel een onbekende oorsprong hebben

Invoerbesluit landen 1981

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, K.H. Beyen, Onze Minister van Landbouw en Visserij en van de Staatssecretaris van Financiën van 26 juni 1981, no. 681/488 W.J.A., gehoord de Commissie Regelingen In- en uitvoerwet, door de Sociaal-Economische Raad ingesteld op grond van artikel 43 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie (Stb. 1950, K 22);
Overwegende, dat het belang van de volkshuishouding naar Ons oordeel vereist nieuwe regelen te stellen ten aanzien van de invoer van goederen, die van oorsprong zijn uit bepaalde landen of gebieden dan wel een onbekende oorsprong hebben;
Gelet op de artikelen 2, 2a en 4 van de In- en uitvoerwet (Stb. 1962, 295);
De Raad van State gehoord (advies van 17 juli 1981, no. 810715/16);
Gezien het nader rapport van de voornoemde Staatssecretarissen en van Onze voornoemde Minister van 24 augustus 1981, no. 681/680 W. J. A.;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

5

Artikel

6

Bij de verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 2, eerste lid, worden daaraan voor de houder de volgende voorschriften verbonden:

 • a.

  de vergunning moet bij de invoer van goederen, waarvoor zij is verleend, in handen worden gesteld van de daarbij betrokken ambtenaar van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane;

 • b.

  zodra vaststaat dat daarvan geen gebruik meer kan worden gemaakt moet de vergunning terstond teruggezonden worden aan degene, die haar heeft verleend;

 • c.

  aan degene, die de vergunning heeft verleend, moeten binnen de daartoe gestelde termijn alle gewenste inlichtingen worden verstrekt omtrent het daarvan gemaakte gebruik.

Artikel

6a

Vervallen

Artikel

7

Vervallen

Artikel

8

Vervallen

Artikel

9

Artikel

10

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

11

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage
Beatrix
De Staatssecretaris van Economische Zaken, K. H. Beyen
De Minister van Landbouw en Visserij, G. J. M. Braks
De Staatssecretaris van Financiën, M. J. J. van Amelsvoort
De Minister van Justitie, J. de Ruiter

Bijlage

A

 • 1.

  Boeken, tijdschriften, kranten, brochures en dergelijk drukwerk;

 • 2.

  met de hand of op andere wijze geschreven stukken en verveelvoudigingen daarvan;

 • 3.

  films, platen, cilinders, rollen, banden, draad en dergelijke voorwerpen, waarop beelden, klanken of beelden en klanken zijn opgenomen;

 • 4.

  constructietekeningen, ontwerpen en maquettes, alsmede voorwerpen, die bestemd zijn om als voorbeeld te dienen van of voor bestaande of te vervaardigen goederen en niet bruikbaar zijn voor andere doeleinden;

 • 5.

  voortbrengselen van beeldende kunst.

Bijlage

B

Albanië

China

Hong Kong

Japan

Mongolië

Noord-Korea

Russische Federatie

Witrusland (Belarus)

Oekraïne

Moldavië

Armenië

Azarbajdzjan

Kazachstan

Oezbekistan

Toerkmenistan

Tadzjikistan

Kirgizistan (Kirgizië)

Georgië

Vietnam.