Bestrijdingsmiddelenregeling

De Ministers van Landbouw en Visserij en van Sociale Zaken en Volksgezondheid;

Besluiten:

Algemene voorschriften, waaraan bestrijdingsmiddelen en de verpakking moeten voldoen

Artikel

1

Vervallen

Artikel

2

Vervallen

Artikel

3

Vervallen

Artikel

4

Vervallen.

Artikel

5

Vervallen

Artikel

6

Vervallen

Artikel

7

Vervallen

Artikel

8

Vervallen

Artikel

9

Vervallen

Artikel

10

Vervallen

Artikel

11

Vervallen

Artikel

12

Vervallen

Indiening en behandeling van aanvragen

Kosten

Artikel

14

Vervallen

Artikel

15

Vervallen

Artikel

16

Vervallen

Artikel

17

Vervallen

Artikel

18

Vervallen

Artikel

19

Vervallen

Artikel

20

Vervallen

Artikel

21

Vervallen

Legitimatiebewijzen

Artikel

22

Monsterneming

Artikel

23

Vervallen

Artikel

24

Vervallen

Artikel

25

Vervallen

Artikel

26

Vervallen

Overgangs- en slotbepalingen

Artikel

28

Deze regeling wordt aangehaald als:

Bestrijdingsmiddelenregeling.

's-Gravenhage
De Minister van Landbouw en Visserij, B. W.Biesheuvel
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, G. J. M.Veldkamp

Bijlage

I

behorende bij de Bestrijdingsmiddelenbeschikking, artikel 1

Hoofdstuk

I

Vervallen.

Hoofdstuk

II

Vervallen.

Hoofdstuk

III

Ambtshalve toegelaten middelen

1

In de hierna vermelde toelatingen zijn onder 1 de vereisten vermeld waaraan de middelen moeten voldoen. In voorkomende gevallen is hierbij tevens door middel van de woorden "Vrijstelling verbod van overpakking" aangegeven, dat de in artikel 3, vierde lid, van de Bestrijdingsmiddelenbeschikking bedoelde vrijstelling voor het desbetreffende middel geldt.

2

Onder 2 is aangegeven of het middel al dan niet moet zijn gekleurd.

3

Onder 3 is aangegeven welke van de figuren, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Bestrijdingsmiddelenbeschikking, op de verpakking moet voorkomen; indien geen dezer figuren daarop behoeft voor te komen is hier vermeld: 'Doodshoofd of Andreaskruis niet voorgeschreven'.

4

Onder 4 zijn aangegeven de vastgestelde naam en andere aanduidingen, welke daarenboven op de verpakkingen moeten voorkomen.

Deze aanduidingen moeten letterlijk worden vermeld, met dien verstande dat, wat betreft de vermelde gebruiksaanwijzingen, niet alle aangegeven toepassingen behoeven te worden vermeld.

Het is toegestaan aan de vermelde tekst van de gebruiksaanwijzingen bepaalde technische aanwijzingen voor een goede bestrijding toe te voegen. Deze aanwijzingen mogen niet in strijd zijn met de voornoemde tekst.

Aan de aanduiding met betrekking tot de naam van het middel mag slechts worden toegevoegd een aanduiding ter onderscheiding van iemands fabrieks- of handelswaren van die van anderen, mits daardoor geen onjuiste of misleidende indruk omtrent aard of samenstelling van het middel wordt gewekt en deze aanduiding niet opvallender of duidelijker leesbaar is dan de vastgestelde naam.

1

Formaline bestaat in hoofdzaak uit een oplossing van formaldehyde in water. Gehalte aan formaldehyde 365-400 g per l.

Vrijstelling verbod van overpakking.

2

Kleuring niet voorgeschreven.

3

B.

4

Overige verplichte aanduidingen op de verpakking:

Formaline

Toelatingsnummer: 10 N

Werkzame stof: formaldehyde; gehalte 365-400 g per l.

Waarschuwing:

Gevaarlijk bij inwendig gebruik.

Niet in aanraking brengen met levensmiddelen.

Sterk irriterend voor huid en slijmvliezen.

Voorzorgsmaatregelen:

Draag een spuitmasker, beschuttende bril en ondoordringbare handschoenen.

Werk zo mogelijk in de open lucht en niet te lang achtereen.

Gebruiksaanwijzing

Schimmel-, bacterie- en aaltjesdodend middel.

Hyacinth, tegen vethuidigheid. De in volkomen rust verkerende bollen voor het planten 15-20 minuten dompelen in een mengsel van 1 l formaline op 9 l water.

Hyacinth, tegen wortelrot.

Als middel voor de nabehandeling na voorafgaande toepassing van voor wortelrot-bestrijding aanbevolen andere middelen.

Per bed (14 m²) 2 l formaline op 20 l water in het open bed gieten en goed doorwerken. Bij droge grond nagieten met ca. 20 l water per bed.

Hyacinth, bij een aantasting door de geelziekbacterie worden de aangetaste en naburige planten doodgespoten met 1 l formaline op 9 l water, teneinde verspreiding van deze aantasting tegen te gaan.

Dahlia, tegen bodemschimmels. Knollen een uur dompelen in een mengsel van 1 l formaline met 40 l water of 15 minuten in een mengsel van 1 l formaline met 20 l water.

Voor grondontsmetting in andere gevallen 20-60 l per are, vermengd met een passende hoeveelheid water uitgieten en inwerken. In kassen na een week de grond herhaaldelijk losvorken en luchten; niet zaaien of planten voordat het middel uit de grond verdwenen is. De wachttijd hangt van de omstandigheden af en bedraagt 4-6 weken.

Kweekgrondontsmetting kan op overeenkomstige wijze uitgevoerd worden.

Voor het ontsmetten van kweekbakjes, andere benodigdheden, opstanden e.d. een mengsel van 1 l op 9 l water gebruiken.

1

Stuifzwavel bestaat in hoofdzaak uit fijn verdeelde zwavel.

Gehalte aan zwavel: tenminste 95%.

Fijnheid: tenminste 97% moet een zeef met mazen van 0,105 mm kunnen passeren.

Vrijstelling verbod van overpakking.

2

Kleuring niet voorgeschreven.

3

Doodshoofd of Andreas-kruis niet voorgeschreven.

4

Verplichte aanduidingen op de verpakking:

Stuifzwavel

Toelatingsnummer: 27 N

Werkzame stof: zwavel; gehalte 95%.

Waarschuwing:

Brandgevaarlijk.

Gebruiksaanwijzing:

Schimmel- en mijtenbestrijdingsmiddel.

Druif en perzik onder glas (100 g per 100 m3 kasruimte);

Begonia, Kalanchoë, Lathyrus, roos tegen echte meeldauw (200-250 g per are).

Licht en regelmatig stuiven, om de 7-10 dagen herhalen, bij betrekkelijk hoge temperatuur. Begonia en Lathyrus niet tijdens de bloei behandelen.

Pruim onder glas, tegen pruimegalmijt (100 g per 100 m3 kasruimte), zodra eerste symptomen zichtbaar worden;

Begonia, Bouvardia, Cissus, Codiaeum, Hedera tegen begoniamijt licht stuiven (200 g per are); Begonia niet tijdens de bloei behandelen.

Mij bekend:

De Minister van Landbouw en Visserij, B. W.Biesheuvel
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,G. M. J.Veldkamp

Bijlage

III

Vervallen

Bijlage

IV

Vervallen