Besluit van 19 november 1965, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in de artikelen 3 en 4 van de Wet vrachtprijzen vervoer van kolen en staal

Uitvoeringsbesluit vrachtprijzen vervoer van kolen en staal

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 11 augustus 1965, no. A-2/031447 Directoraat-Generaal van het Verkeer;
De Raad van State gehoord (advies van 8 september 1965, no. 37);
Gezien het nader rapport van de voornoemde Staatssecretaris van 15 november 1965, no. A-2/032741, Directoraat-Generaal van het Verkeer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§

1

Definities

Artikel

1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Onze Minister: Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

 • b.

  Hoge Autoriteit: de Hoge Autoriteit, ingesteld bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (Trb. 1951, 82);

 • c.

  kolen en staal: kolen en staal als bedoeld in artikel 81 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal;

 • d.

  vervoerondernemer: een ondernemer, die vervoer van kolen of staal tegen vergoeding per spoor, over de weg of over de binnenwateren verricht;

 • e.

  deelnemer aan de gemeenschappelijke markt: een producent van, een handelaar in en een koper van kolen of staal, gevestigd binnen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal;

 • f.

  zending: een hoeveelheid kolen of staal, welke ten behoeve van één opdrachtgever op één vervoerdocument naar één geadresseerde wordt vervoerd, dan wel, bij gebreke van een zodanig document, een hoeveelheid kolen of staal, welke ten behoeve van één opdrachtgever gezamenlijk naar één geadresseerde wordt vervoerd;

 • g.

  betalend gewicht: het gewicht, dat als grondslag dient voor de vrachtprijsberekening;

 • h.

  afstand: de tariefafstand, overeenkomstig de voor het betrokken vervoer toepasselijke tariefvoorschriften, dan wel bij gebreke van wettelijk voorgeschreven tarieven of een daarbij gegeven tariefafstand de werkelijke afstand, waarover de zending wordt vervoerd;

 • i.

  week: kalenderweek;

 • j.

  Rijksinspecteur: de door Onze Minister aangewezen ambtenaar van de divisie Vervoer van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

§

2

Verplichting van de vervoerders

Artikel

2

Verstrekking gegevens

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

5

Aantekening ontvangst gegevens

Onze Minister draagt zorg, dat de datum van ontvangst op de ingezonden afschriften of op de ingezonden formulieren wordt aangetekend.

Artikel

6

Uitzonderingen op de verplichting tot verstrekking gegevens

In afwijking van het bepaalde in artikel 2 behoeven geen gegevens te worden verstrekt van de volgende overeenkomsten:

 • a.

  een overeenkomst betreffende vervoer over de weg of over de binnenwateren over een afstand van minder dan 50 km;

 • b.

  een overeenkomst betreffende vervoer van een zending met een betalend gewicht van minder dan 5000 kg;

 • c.

  een overeenkomst betreffende vervoer over de binnenwateren tussen in Nederland gelegen plaatsen, welke door tussenkomst, als bedoeld in artikel 65, eerste lid, der Wet Goederenvervoer Binnenscheepvaart, van of vanwege de Rijksinspecteur is gesloten of tot het sluiten waarvan goedkeuring, als bedoeld in artikel 65, derde lid, der Wet Goederenvervoer Binnenscheepvaart, door of vanwege de Rijksinspecteur is verleend.

§

3

Publiciteit van schalen, vrachtprijzen en tariefbepalingen

Artikel

7

Mededelingen en verlening inzage aan deelnemers aan de gemeenschappelijke markt in kolen en staal

Artikel

8

Onze Minister of de door deze daartoe aangewezen instanties of ambtenaren delen op aanvraag aan een in artikel 7, tweede lid, onder a en b, bedoelde producent of handelaar mede, welke van de in artikel 7 bedoelde gegevens betrekking hebben op het vervoer van kolen of staal, verkocht door zijn concurrent aan een koper, met wie hij op het punt staat eveneens een overeenkomst tot koop en verkoop van kolen of staal te sluiten, met het oog op de uitoefening door de aanvrager van het recht van prijsaanpassing, voortvloeiende uit artikel 60, tweede lid, onder b, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal.

Artikel

9

Het verstrekken van inlichtingen ingevolge de artikelen 7 en 8 kan door Onze Minister worden geweigerd, indien het aan de betrokken aanvrager is te wijten, dat de aan hem ingevolge een eerdere aanvraag verstrekte inlichtingen zijn gebruikt voor doeleinden, die niet zijn eigen deelneming aan de gemeenschappelijke markt betreffen.

Artikel

10

Publiciteit vrachtprijzen en tariefbepalingen vervoer te water binnen Nederland

Artikel

11

Vervallen

Artikel

12

Vervallen

Artikel

13

Vervallen

Artikel

14

Mededelingen aan Hoge Autoriteit

Onze Minister stelt de Hoge Autoriteit op haar verzoek in kennis van alle gegevens, bedoeld in artikel 3, eerste lid.

§

4

Uitzondering toepasselijkheid besluit

Artikel

15

Dit besluit is niet van toepassing ten aanzien van overeenkomsten inzake vervoer over de wateren, waarop de Acte van Mannheim van 1868 van toepassing is, voor zover zij vervoer met binnenschepen van onderdanen van andere staten dan Nederland en van rechtspersonen opgericht naar buitenlands recht of vervoer tussen Nederland en een ander land van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal betreffen.

§

5

Overgangsbepaling

Artikel

16

Vervallen

§

6

Slotbepalingen

Artikel

17

Dit besluit kan worden aangehaald onder de titel "Uitvoeringsbesluit vrachtprijzen vervoer van kolen en staal".

Artikel

18

De artikelen van dit besluit treden in werking met ingang van een door Ons te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk
JULIANA.
De Staatssecretaris van Verkeer, S. A. POSTHUMUS.
De Minister van Justitie, SAMKALDEN.