Vrijstellingsregeling militaire zendingen (niet-landbouwgoederen) 1966

De Minister van Economische Zaken,
Gelet op artikel 6 van het In- en uitvoerbesluit industriële goederen 1963 (Stb. 126), artikel 4 van het Invoerbesluit landen 1963 (Stb. 127) en artikel 4 van het Uitvoerbesluit strategische goederen 1963 (Stb. 128),

Besluit:

Artikel

1

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder:

N.A.V.O.-krijgsmacht:

de krijgsmacht van een vreemde mogendheid, die partij is bij het Noord-Atlantisch Verdrag (Stb. J 355).

hoofdkwartier:

een gealliëerd hoofdkwartier, als bedoeld in de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Algemeen Hoofdkwartier van de Geallieerde Mogendheden in Europa inzake de bijzondere voorwaarden, die toepasselijk zijn op de vestiging en het functioneren van internationale militaire hoofdkwartieren binnen het Europese grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden (Trb. 1964, 131);

AFCENT-hoofdkwartier:

het te Brunssum gevestigde hoofdkwartier.

Artikel

2

Het bij de artikelen 2–5a van het In- en uitvoerbesluit industriële goederen (Stb. 126), artikel 2 van het Invoerbesluit landen 1981 (Stb. 576) en de artikelen 2, eerste tot en met derde lid, en 3 van het In- en uitvoerbesluit strategische goederen bepaalde geldt niet in de hierna vermelde gevallen:

 • I.

  In- en uitvoer door of ten behoeve van de Nederlandse krijgsmacht.

  • a.

   De invoer en de uitvoer van goederen, welke blijkens bij de zending gevoegde documenten, afgegeven door de bevoegde militaire autoriteiten, aangewezen door de Minister van Defensie, onder beheer staan van de Nederlandse krijgsmacht en bestemd zijn voor gebruik door een tot die krijgsmacht behorend militair onderdeel, voor zover deze invoer, onderscheidenlijk uitvoer verband houdt met het verblijf van dat onderdeel buiten Nederland.

  • b.

   De invoer en de uitvoer van goederen, als onder a bedoeld, voor zover deze invoer, onderscheidenlijk uitvoer verband houdt met keuring, beproeving of herstelling van die goederen in het buitenland ten behoeve van de Nederlandse krijgsmacht.

 • II.

  In- en uitvoer door of ten behoeve van een N.A.V.O.-krijgsmacht.

  • a.

   De invoer en de uitvoer van goederen, welke blijkens bij de zending gevoegde documenten, afgegeven door de bevoegde militaire autoriteiten, onder beheer staan van één of meer N.A.V.O.-krijgsmachten en bestemd zijn voor gebruik door een tot één of meer van die krijgsmachten behorend militair onderdeel, voor zover deze invoer, onderscheidenlijk uitvoer verband houdt met het verblijf van dat onderdeel binnen Nederland.

  • b.

   De invoer en de uitvoer van goederen, als onder a bedoeld, voor zover deze invoer, onderscheidenlijk uitvoer verband houdt met keuring, beproeving of herstelling van die goederen in Nederland dan wel in het buitenland ten behoeve van één of meer N.A.V.O.-krijgsmachten.

 • III.

  In- en uitvoer door of ten behoeve van het AFCENT-hoofdkwartier:

  • a.

   de invoer van goederen, welke blijkens bij de zending gevoegde documenten, afgegeven door de bevoegde militaire autoriteiten, onder beheer staan van één of meer N.A.V.O.-krijgsmachten, dan wel van het AFCENT-hoofdkwartier en bestemd zijn voor gebruik door dat hoofdkwartier in verband met zijn taak of functie;

  • b.

   de uitvoer van goederen, welke blijkens bij de zending gevoegde documenten, afgegeven door de bevoegde militaire autoriteiten, onder beheer staan van het AFCENT-hoofdkwartier en bestemd zijn voor gebruik door dat hoofdkwartier of één of meer N.A.V.O.-krijgsmachten, dan wel door een daartoe behorend militair onderdeel, in verband met hun taak of functie;

  • c.

   de invoer van goederen, welke blijkens bij de zending gevoegde documenten, afgegeven door de bevoegde militaire autoriteiten, onder beheer staan van en, in verband met zijn taak of functie, in gebruik zijn bij het AFCENT-hoofdkwartier, voor zover deze invoer, onderscheidenlijk uitvoer verband houdt met keuring, beproeving of herstelling van die goederen in het buitenland.

Artikel

3

Aan de in artikel 2 verleende vrijstellingen is het voorschrift verbonden, dat de aanwijzingen worden opgevolgd, welke ter zake van de betrokken invoer of uitvoer door de Minister van Economische Zaken of de Minister van Financiën, in overeenstemming met de Minister van Defensie, worden gegeven.

Artikel

4

De Vrijstellingsbeschikking militaire zendingen (niet-landbouwgoederen) 1963 (Stcrt. 133) wordt ingetrokken.

Artikel

5

Deze regeling kan worden aangehaald als: Vrijstellingsregeling militaire zendingen (niet-landbouwgoederen) 1966.

Artikel

6

's-Gravenhage
De Minister van Economische Zaken, J. M. denUyl