Inrichting rassenlijst voor landbouwgewassen

De Minister van Landbouw en Visserij,

Besluit:

Artikel

1

Deze regeling verstaat onder:

‘wet’:
‘commissie’:

Commissie voor de samenstelling van de Rassenlijst voor Landbouwgewassen;

‘rassenlijst’:

Rassenlijst voor Landbouwgewassen.

Artikel

2

De op de rassenlijst geplaatste rassen en andere groepen van planten worden gerubriceerd door aanduiding met één of meer van de navolgende hoofdletters, waarvan de betekenis luidt:

Artikel

3

Artikel

3a

Artikel

4

Artikel

5

Artikel

6

Artikel

7

Deze regeling wordt bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van het tijdstip, waarop de Zaaizaad- en Plantgoedwet in werking treedt.

's-Gravenhage
De Minister van Landbouw en Visserij,
Voor deze:
De secretaris-generaal, Patijn