Inrichting rassenlijst voor groentegewassen

De Minister van Landbouw en Visserij,

Besluit:

Artikel

1

Deze regeling verstaat onder:

‘wet’:
‘commissie’:

Commissie voor de samenstelling van de Rassenlijst voor Groentegewassen;

‘rassenlijst’:

Rassenlijst voor Groentegewassen.

Artikel

2

De op de rassenlijst geplaatste rassen en andere groepen van planten worden gerubriceerd door aanduiding met één of meer van de navolgende hoofdletters, waarvan de betekenis luidt:

A

=

hoofdras; ras, dat voor algemene of vrij algemene verbouw in aanmerking komt;

B

=

beperkt aanbevolen ras; ras, dat voor speciale omstandigheden of voor beperkte verbouw aanbevolen wordt;

N

=

nieuw ras.

O

=

ras dat van geringe betekenis wordt geacht.

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

5

Artikel

6

Artikel

7

Deze regeling wordt bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van het tijdstip, waarop de Zaaizaad- en Plantgoedwet in werking treedt.

's-Gravenhage
De Minister van Landbouw en Visserij,
Voor deze:
De secretaris-generaal, Patijn